Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tisková zpráva z jednání SOLK s ČEZ Distribuce, a.s.

Dne 8. března 2022 se od 13 hodin uskutečnilo v zasedací místnosti v sídle Sdružení obcí Libereckého kraje (dále SOLK) v Evropském domě v Liberci jednání se zástupci ČEZ Distribuce, a.s. (dále ČEZd), které bylo svoláno za účelem uzavření vzájemné dohody, řešící problematiku zřizování věcných břemen (dále VB) na pozemcích obcí a měst v Libereckém kraji.

Za SOLK se jednání zúčastnili Mgr. Jaromír Dvořák, předseda SOLK a starosta města Nový Bor, Mgr. František Lufinka, člen Rady SOLK a starosta města Železný Brod, Ing. Luděk Sajdl, člen Rady SOLK a starosta obce Přepeře, Jaroslav Hanzlíček, ředitel Kanceláře SOLK, a paní Jana Sedláčková, referentka odboru správy veřejného majetku, Odbor správy veřejného majetku Statutárního města Liberec.

Za ČEZd se jednání zúčastnili Ing. Petr Žejdlík, MBA, ředitel úseku Řízení distribučních aktiv, člen představenstva ČEZd, Ing. Svatava Maradová, MBA, vedoucí odboru Projekty DS, a Mgr. Ondřej Horák, vedoucí odboru Obsluha pro veřejný sektor.

Po zahájení jednání připomněl Mgr. J. Dvořák, předseda SOLK, důvody svolání předmětného jednání. Od 1. 1. 2021 je v platnosti Vyhláška č. 488/2020 Sb., kterou se změnila vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška). Nově je součástí této vyhlášky oceňování VB (služebností), které koliduje s dříve obcemi schválenými ceníky VB v příslušných obcích a katastrech. Problémy se objevily při uzavírání VB výhradně s ČEZd, která argumentuje svým právním stanoviskem, neakceptuje dříve schválené a používané ceníky obcí a striktně požaduje znalecké ocenění VB.

Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 403/2020 Sb., kterým se změnil zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon novelizoval mimo jiné energetický zákon, ve kterém se schválené ustanovení nikterak nedotýká možnosti sjednat mezi smluvními stranami náhradu za zřízení věcného břemene bez zpracování znaleckého posudku a za ceny odlišné od cen, které by byly případně stanovené znaleckým posudkem, pokud by byl zpracován.

Uvedenými skutečnostmi se může zablokovat další výstavba a rozvoj technické infrastruktury v obcích a městech. Pokud se na uzavření VB obě strany nedohodnou, může dojít věc až do vyvlastňovacího řízení či soudního přezkumu, která mohou trvat i několik let. Tato situace také může způsobit zbrždění výstavby a rozvoje v obcích a městech.

Rada SOLK se na svém zasedání dne 22. 2. 2022 opakovaně zabývala výše uvedenou problematikou a pověřila ředitele Kanceláře SOLK p. Jaroslava Hanzlíčka a předsedu SOLK Mgr. Jaromíra Dvořáka, starostu města Nový Bor, zahájit jménem členských obcí jednání s ČEZd. Účelem jednání by mělo být uzavření dohody, která by vyřešila současnou situaci v oblasti zřizování VB. Výstup z našeho jednání by měl určitým způsobem navazovat na dohodu, kterou již uzavřela ČEZd s Libereckým krajem či jinými městy v Libereckém kraji.

Předsedu SOLK doplnil ředitel Kanceláře SOLK, že případná dohoda nebude pro členské obce a města povinně závazná, pokud si s ČEZd dohodnou jiné separátní podmínky na uzavírání smluv o VB (služebností). SOLK chce nabídnout řešení situace s VB zejména menším obcím, které nemají dostatečný úřednický aparát.

Zástupci ČEZd informovali přítomné zástupce SOLK o jejich pozici (ČEZd), kterou jim určily výše uvedené změny legislativy a také limity a možnosti, dané Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Chápou situaci obcí a měst, ale podle nové legislativy není již možné akceptovat ceníky obcí a měst na oceňování služebností, které vznikly před 1. 1. 2021. Nově vzniklé ceníky už musí odpovídat vyhlášce č. 488/2020 Sb. Informovali o podmínkách, na kterých se již ČEZd dohodla nebo je nabídla některým městům v Libereckém kraji.

Zástupci ČEZd nabídli členským obcím a městům SOLK způsob stanovení náhrad za VB pro technickou infrastrukturu dvěma způsoby.

Prvním je výpočet prostřednictvím aplikace E-břemena, kterou ČEZd používá, plus započtení 20% bonifikace, kdy nejnižší částkou u každé smlouvy bude 2 000,- Kč.

Druhým způsobem je výpočet dle znaleckého posudku, kde se již bonifikace nepřipočítává. Pro prvních 5 případů nabízí ČEZd při použití výpočtu prostřednictvím aplikace E-břemeno vypracování porovnávacích znaleckých posudků dle vyhlášky.

Zároveň bude ČEZd akceptovat poplatek za užívání či zábor veřejného prostranství, vyměřený obcí nebo městem. Poplatek by měl být do 10,- Kč/m²/den, a to po dobu faktického vstupu či užívání pozemku. Náklady na vypracování znaleckých posudků půjdou na účet ČEZd.

ČEZd vypracuje pro SOLK návrh dohody dle výše uvedeného návrhu a SOLK dohodu po schválení v Radě SOLK nabídne pro připojení se k ní obcím a městům v Libereckém kraji. Obce a města, která se připojí k uzavřené dohodě a stanoví si způsob náhrad za VB, popř. jejich kombinaci, budou zařazeny do systému ČEZd pro projekci, kde bude projektant předem vědět, jakým způsobem při přípravě stavby má v dané obci či městě postupovat. Instrukce z ČEZd jdou do řádově stovek projekčních kanceláří.

Mgr. František Lufinka, člen Rady SOLK a starosta města Železný Brod, a Ing. Luděk Sajdl, člen Rady SOLK a starosta obce Přepeře, poukázali na často se vyskytující nekoordinaci staveb v obcích a městech, kdy např. proběhne rekonstrukce kanalizace a vodovodu v komunikaci, jsou finálně položené povrchy a po čase přijde ČEZd s požadavkem položit svou technickou infrastrukturu do komunikace. Nebo ČEZd avizuje realizaci nějaké stavby, která se pak nerealizuje nebo se realizuje mnohem později, ale obce jsou nuceny např. při financování z fondů EU svou stavbu realizovat. Týká se to např. rekonstrukcí veřejného osvětlení.

Zástupci ČEZd sdělili, že se často jedná o vyvolané stavby, které není možné dlouhodobě plánovat a důvodem zpožďování staveb bývají často nevyřešené majetkoprávní vztahy k pozemkům. Přislíbili účast svých pracovníků na koordinačních schůzkách, např. na Sněmu SOLK, kde by informovali o plánovaných větších investicích, aby bylo možné do budoucna s obcemi lépe koordinovat stavby, iniciované ČEZd nebo obcemi a městy. Odkázali také na kontakt na regionální reprezentantku ČEZd paní Zubričanovou.

Závěrem předseda SOLK Mgr. J. Dvořák poděkoval zástupcům ČEZd za účast na jednání a vstřícný přístup a Ing. Petr Žejdlík poděkoval zejména za věcnost jednání a odkázal na kontakty na regionální reprezentanty pro lepší komunikaci při investičních akcích.

facebook

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj