Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Stanovy SOLK

Čl. I

Základní ustanovení

 1. Severovýchodní regionální sdružení měst a obcí (dále jen SDRUŽENÍ) je zájmovým sdružením právnických osob, založené podle § 20 f zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, dne 23. 1. 1996 v České Lípě.
 1. SDRUŽENÍ je právnickou osobou a sdružuje obce ležící na území okresů: Děčín, Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily.
 1. Sněm SDRUŽENÍ se v roce 2002 v návaznosti na reformu veřejné správy a aktuální úkoly obcí a měst v Libereckém kraji rozhodl o změně názvu SDRUŽENÍ. Současně vytýčil nové úkoly pro činnost SDRUŽENÍ do dalšího období.

 

Čl. II

Předmět činnosti

Předmětem činnosti SDRUŽENÍ je:

 1. napomáhat vzájemné informovanosti mezi obcemi,
 2. koordinovat jejich akce přesahující rámec územního obvodu jedné obce,
 3. vytvářet podmínky pro součinnost ve všech oblastech, v nichž obce vyvíjejí svou činnost se zvláštním zřetelem na rozvíjení samosprávy,
 4. zaujímat stanoviska k legislativním návrhům a dalším aktivitám týkajících se obcí,
 5. předkládat iniciativní návrhy orgánům státní správy, krajské samosprávy, poslancům a senátorům Parlamentu ČR,
 6. podporovat informační zázemí obcím v oblastech jejich činnosti,
 7. shromažďovat a rozšiřovat zkušenosti z řešení problémů obcí,
 8. získávat finanční prostředky pro financování regionálních projektů,
 9. podporovat zahraniční spolupráci regionu,
 10. podporovat vzdělávání představitelů samosprávy,
 11. spolupracovat s Libereckým krajem a dalšími kraji na základě vzájemných dohod,
 12. plnit funkci krajského sdružení obcí a měst a spolupracovat se SMO ČR.
 13. spolupracovat s ostatními subjekty v kraji (Euroregion, ARR, mikroregiony, svazky obcí, …).

 

Čl. III

Název a sídlo SDRUŽENÍ

 1. Název SDRUŽENÍ zní: Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK).
 1. Sídlem SDRUŽENÍ je město Liberec, Tř. 1. máje 858/26, PSČ 460 01.

Čl. IV

Vznik a zánik členství

 1. Členem SDRUŽENÍ se může stát každá obec, která o to požádá. Členství vzniká poté, co rozhodnutí obce vezme na vědomí Rada SDRUŽENÍ na svém nejbližším zasedání. Členem sdružení může být i agentura regionálního rozvoje (ARR), působící na území Libereckého kraje.
 1. Každá obec a ARR je oprávněna dle vlastního rozhodnutí ze SDRUŽENÍ vystoupit. Členství zaniká poté, co rozhodnutí obce nebo ARR o vystoupení ze SDRUŽENÍ vezme na vědomí Rada SDRUŽENÍ na svém nejbližším zasedání.

 

Čl. V

Orgány SDRUŽENÍ

Orgány SDRUŽENÍ jsou:

a)    Sněm SDRUŽENÍ,

b)    Rada SDRUŽENÍ,

c)    Předseda SDRUŽENÍ,

d)    Místopředseda SDRUŽENÍ,

e)    Ředitel kanceláře SDRUŽENÍ,

f)     Kontrolní komise SDRUŽENÍ,

g)    Rozhodčí komise SDRUŽENÍ.

 

Čl. VI

Sněm SDRUŽENÍ

 1. Sněm SDRUŽENÍ je nejvyšším orgánem SDRUŽENÍ a do jeho výlučné pravomoci patří:

a)    schvalování stanov a změn těchto stanov,

b)    volba členů Rady SDRUŽENÍ a jejich odvolání,

c)    volba členů Kontrolní komise SDRUŽENÍ a jejich odvolání,

d)    volba členů Rozhodčí komise SDRUŽENÍ a jejich odvolání,

e)    schvalování výše členských příspěvků,

f)     rozhodování o hospodaření SDRUŽENÍ, včetně schvalování roční účetní uzávěrky,

g)    schvalování jednacího a volebního řádu Sněmu SDRUŽENÍ,

h)   rozhodování o zrušení SDRUŽENÍ,

i)     schvalování hlavních směrů a návrhů dlouhodobé koncepce činnosti SDRUŽENÍ,

j)      schvalování ročních programů činnosti SDRUŽENÍ

k)    přenesení pravomocí Sněmu SDRUŽENÍ na Radu SDRUŽENÍ.

 1. Delegáty Sněmu SDRUŽENÍ jsou statutární představitelé členské obce a ARR nebo jiná fyzická osoba touto obcí pověřená.
 1. Sněm SDRUŽENÍ svolává Rada SDRUŽENÍ nejméně 1x do roka nebo na žádost nejméně jedné třetiny členů SDRUŽENÍ nebo na žádost Kontrolní komise SDRUŽENÍ. Po každých komunálních volbách nejpozději do 6 měsíců po jejich konání.
 1. Sněm SDRUŽENÍ musí být svolán do 1 měsíce ode dne doručení žádosti. O termínu konání, místu a pořadu jednání musí být členové SDRUŽENÍ uvědoměni nejméně 15 dnů předem pozvánkou. Pozvánka na Sněm SDRUŽENÍ musí obsahovat :

a)    místo, datum a hodinu konání Sněmu SDRUŽENÍ,

b)    pořad jednání Sněmu SDRUŽENÍ, členové SDRUŽENÍ mohou podat své návrhy na doplnění pořadu jednání tak, aby byly návrhy doručeny Radě SDRUŽENÍ nejméně 10 dnů před konáním Sněmu SDRUŽENÍ.

 1. Sněm SDRUŽENÍ je usnášeníschopný, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina členů SDRUŽENÍ.
 1. Není-li Sněm SDRUŽENÍ usnášeníschopný, zahájí předsedající Sněmu jednání náhradního Sněmu SDRUŽENÍ v časovém termínu nejméně o 30 min. později, a to pouze za podmínky, že je přítomno alespoň 30 % členů SDRUŽENÍ. Pro přijetí jakéhokoliv usnesení platí v tomto případě podmínka souhlasu nadpoloviční většiny ze všech přítomných členů.
 1. Jednání Sněmu SDRUŽENÍ zpravidla řídí předseda SDRUŽENÍ. Průběh jednání stanoví jednací a volební řád.
 1. O průběhu Sněmu SDRUŽENÍ se pořizuje zápis, který obsahuje:

a)    jméno a sídlo SDRUŽENÍ,

b)    místo a dobu konání Sněmu SDRUŽENÍ,

c)    seznam přítomných členů SDRUŽENÍ,

d)    jména předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,

e)    popis projednání jednotlivých bodů programu,

f)     usnesení Sněmu SDRUŽENÍ s uvedením výsledku hlasování,

g)    obsah protestu delegáta, člena Rady SDRUŽENÍ či Pracovních komisí SDRUŽENÍ, týkajícího se rozhodnutí Sněmu SDRUŽENÍ, jestliže o to protestující požádá.

 1. Každý člen SDRUŽENÍ může požádat Radu SDRUŽENÍ o vydání kopie nebo části zápisu ze Sněmu SDRUŽENÍ.
 1. Zápisy o průběhu Sněmu SDRUŽENÍ se spolu s pozvánkami a seznamem přítomných členů SDRUŽENÍ uchovávají v archívu SDRUŽENÍ umístěném v místě sídla SDRUŽENÍ po celou dobu trvání SDRUŽENÍ.
 1. K přijetí usnesení je třeba kladného hlasování nejméně poloviny přítomných členů SDRUŽENÍ při dodržení podmínky usnášení schopnosti Sněmu SDRUŽENÍ.

 

Čl. VII

Rada SDRUŽENÍ

 1. Rada SDRUŽENÍ je výkonným orgánem SDRUŽENÍ.
 1. Radě SDRUŽENÍ přísluší rozhodovat o veškeré činnosti organizace, pokud není rozhodování vyhrazeno jiným orgánům SDRUŽENÍ.
 1. Rada SDRUŽENÍ má 15 členů, včetně předsedy SDRUŽENÍ a místopředsedy SDRUŽENÍ. V Radě SDRUŽENÍ je 10 zástupců správních obvodů pověřených obcí III. stupně v Libereckém kraji, 4 zástupci malých obcí z jednotlivých okresů Libereckého kraje a 1 zástupce bez určení.
 1. Funkční období Rady SDRUŽENÍ jsou čtyři roky, přičemž volba členů Rady SDRUŽENÍ probíhá zpravidla na prvním Sněmu SDRUŽENÍ po konání komunálních voleb. V případě odstoupení nebo odvolání člena Rady SDRUŽENÍ v průběhu funkčního období bude po kooptaci nového člena Rady SDRUŽENÍ toto funkční období zkráceno do prvního Sněmu SDRUŽENÍ po konání komunálních voleb.
 1. V případě odstoupení nebo odvolání člena Rady SDRUŽENÍ v průběhu funkčního období bude na nejbližším jednání Rady SDRUŽENÍ provedena kooptace nového člena Rady SDRUŽENÍ, který dokončí funkční období původního člena Rady SDRUŽENÍ. Nový člen Rady SDRUŽENÍ bude ze stejné členské obce jako odstupující nebo odvolaný člen Rady SDRUŽENÍ.
 1. V období mezi konáním Sněmu SDRUŽENÍ je možná kooptace konkrétního člena Rady SDRUŽENÍ, a to s vzetím na vědomí kooptace na následujícím Sněmu SDRUŽENÍ. Kooptaci člena Rady SDRUŽENÍ provede Rada SDRUŽENÍ tak, že ji vezme na svém jednání na vědomí.
 1. Členem Rady SDRUŽENÍ může být statutární představitel členské obce nebo jiná fyzická osoba touto obcí pověřená.
 1. Rada SDRUŽENÍ zejména:

a)    vykonává usnesení Sněmu SDRUŽENÍ,

b)    předkládá Sněmu SDRUŽENÍ návrhy:

-          dlouhodobých koncepcí,

-          hlavních směrů činnosti,

-          změn stanov, předmětu činnosti,

-          ročních programů a zpráv o jejich plnění,

c)    stanovuje opatření k řádnému hospodaření SDRUŽENÍ,

d)    projednává a schvaluje:

-          uzavírání smluv o sdružování a využívání prostředků SDRUŽENÍ,

-          průběžné zprávy o výsledcích hospodaření SDRUŽENÍ,

-          organizační řád, pracovní řád, jednací řád Rady SDRUŽENÍ,

-          zřízení Kanceláře SDRUŽENÍ, počet jejích zaměstnanců, jmenuje a odvolává Ředitele Kanceláře SDRUŽENÍ, stanovuje mzdu Ředitele a ostatních zaměstnanců Kanceláře SDRUŽENÍ,

-          směrnice specifikující chod Kanceláře SDRUŽENÍ,

-          roční rozpočet SDRUŽENÍ,

-          fondy SDRUŽENÍ v rámci schváleného rozpočtu SDRUŽENÍ,

-          nákup, prodej či směnu hmotného a nehmotného majetku, služeb a oprav, jejichž hodnota přesahuje 5.000,- Kč v rámci schváleného rozpočtu SDRUŽENÍ.

e)    volí a odvolává Předsedu SDRUŽENÍ a Místopředsedu SDRUŽENÍ, jimž funkční období skončí odvoláním a volbou nového Předsedy SDRUŽENÍ a Místopředsedy SDRUŽENÍ při prvním zasedání Rady SDRUŽENÍ po prvním Sněmu SDRUŽENÍ po konání komunálních voleb. Přestanou-li být Předseda SDRUŽENÍ nebo Místopředseda SDRUŽENÍ členy Rady SDRUŽENÍ, zaniká jim tato funkce automaticky v okamžiku, kdy tento stav nastal.

f)     odpovídá za veškerou svou činnost Sněmu SDRUŽENÍ,

g)    předkládá Sněmu SDRUŽENÍ zprávy o své činnosti.

 1. Rada SDRUŽENÍ je usnášeníschopná, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení se přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
 1. Rada Sdružení může provádět hlasování korespondenčním způsobem prostřednictvím elektronické pošty, přičemž při následujícím řádném zasedání musí být korespondenční hlasování potvrzeno a musí o něm být proveden zápis do usnesení. Korespondenční hlasování je platné, zúčastní-li se ho nadpoloviční většina členů Rady Sdružení.

 

Čl. VIII

Kontrolní mechanismy SDRUŽENÍ

 1. Z hospodaření SDRUŽENÍ musí být proveden audit hospodaření nebo přezkoumání tohoto hospodaření za uplynulý kalendářní rok jiným orgánem či organizací v souladu s platnou právní normou.  Auditorská zpráva nebo zpráva z přezkoumání hospodaření bude předložena a projednána na Sněmu SDRUŽENÍ.
 1. Rada SDRUŽENÍ je povinna zabezpečit provedení alespoň dvou kontrol finančních nebo účetních operací SDRUŽENÍ ročně.

 

Čl. IX

Předseda SDRUŽENÍ

 1. Předseda SDRUŽENÍ jedná jménem SDRUŽENÍ vůči právnickým i fyzickým osobám.
 1. Předseda SDRUŽENÍ má při hlasování v Radě SDRUŽENÍ rozhodující hlas při rovnosti hlasů.
 1. Předseda SDRUŽENÍ je vedoucím organizace ve smyslu právních předpisů.
 1. Předseda SDRUŽENÍ svolává a zpravidla řídí jednání Sněmu a Rady SDRUŽENÍ.
 1. Předseda SDRUŽENÍ předkládá Radě SDRUŽENÍ návrhy na jmenování Ředitele Kanceláře SDRUŽENÍ a výši jeho platu.
 1. V době nepřítomnosti předsedy SDRUŽENÍ jej zastupuje místopředseda SDRUŽENÍ.

 

Čl. X

Místopředseda SDRUŽENÍ

 1. Místopředsedu SDRUŽENÍ volí ze svého středu Rada SDRUŽENÍ.
 1. Místopředseda SDRUŽENÍ zastupuje Předsedu SDRUŽENÍ a vykonává jeho pravomoci po dobu jeho nepřítomnosti na základě zplnomocnění Předsedou SDRUŽENÍ.

 

Čl. XI

Ředitel Kanceláře SDRUŽENÍ

 1. Ředitele Kanceláře SDRUŽENÍ jmenuje a odvolává Rada SDRUŽENÍ.
 1. Ředitel Kanceláře SDRUŽENÍ je oprávněn jednat za SDRUŽENÍ ve všech záležitostech s výjimkou těch, které jsou dle těchto stanov vyhrazeny jiným orgánům SDRUŽENÍ, není-li těmito orgány SDRUŽENÍ k jejich výkonu písemně pověřen.
 1. Ředitel Kanceláře SDRUŽENÍ je zejména povinen:

a)    koordinovat činnost SDRUŽENÍ,

b)    řídit a zodpovídat za chod Kanceláře SDRUŽENÍ,

c)    vydávat se souhlasem Rady SDRUŽENÍ směrnice specifikující chod Kanceláře SDRUŽENÍ,

d)    přijímat zaměstnance Kanceláře SDRUŽENÍ v souladu s organizačním řádem SDRUŽENÍ, vykonávat jménem SDRUŽENÍ zaměstnavatelská práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů,

e)    zajistit řádné vedení evidence o majetku SDRUŽENÍ a účetnictví včetně auditu hospodaření nebo přezkoumání tohoto hospodaření za uplynulý kalendářní rok jiným orgánem či organizací v souladu s platnou právní normou,

f)     zajistit zpracování a předkládat Sněmu a Radě SDRUŽENÍ návrhy a dokumenty, jejichž projednávání a schvalování patří do její kompetence,

g)    předkládat Radě SDRUŽENÍ k projednání a ke schválení výroční zprávu SDRUŽENÍ.

h)   plnit závazky SDRUŽENÍ, vyplývající z uzavřených smluv a dohod,

i)     vykonávat rozhodnutí Rady SDRUŽENÍ,

j)      umožnit členům SDRUŽENÍ nahlížet do zápisů a usnesení Sněmu a Rady SDRUŽENÍ,

k)    přijímat a vyřizovat písemné návrhy členů SDRUŽENÍ podle příslušných zákonů a směrnic.

 1. Ředitel Kanceláře SDRUŽENÍ je oprávněn:

a)    schválit nákup, prodej či směnu hmotného a nehmotného majetku, služeb a oprav do hodnoty 5.000,- Kč,

b)    uzavírat smlouvy a přijímat další provozní opatření k zajištění chodu Kanceláře SDRUŽENÍ (telefon, dodávka energií, jiné služby a ostatní provozní potřeby).

 1. Ředitel Kanceláře SDRUŽENÍ je ze své činnosti odpovědný Radě SDRUŽENÍ.

 

Čl. XII

Kontrolní komise SDRUŽENÍ

1.    Kontrolní komise SDRUŽENÍ je kontrolním orgánem Sněmu SDRUŽENÍ.

2.    Kontrolní komise SDRUŽENÍ má 3 členy, které volí a odvolává Sněm SDRUŽENÍ.  Kontrolní komise SDRUŽENÍ po svém zvolení, ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu; o této skutečnosti neprodleně písemně zvolený předseda Kontrolní komise SDRUŽENÍ informuje předsedu SDRUŽENÍ.

3.    Členem Kontrolní komise SDRUŽENÍ nesmí být předseda a místopředseda SDRUŽENÍ. Členem Kontrolní komise SDRUŽENÍ může být pouze delegát za řádného člena na Sněmu SDRUŽENÍ, tímto Sněmem zvolený.

4.    Předseda Kontrolní komise SDRUŽENÍ, v jeho nepřítomnosti místopředseda Kontrolní komise SDRUŽENÍ, je oprávněn se účastnit jednání Rady SDRUŽENÍ.

5.    Funkční období Kontrolní komise SDRUŽENÍ jsou čtyři roky, přičemž volba členů Kontrolní komise SDRUŽENÍ probíhá zpravidla na prvním Sněmu SDRUŽENÍ po konání komunálních voleb.

 1. V případě odstoupení nebo odvolání člena Kontrolní komise SDRUŽENÍ v průběhu funkčního období bude na nejbližším jednání Sněmu SDRUŽENÍ provedena kooptace nového člena Kontrolní komise SDRUŽENÍ, který dokončí funkční období původního člena Kontrolní komise SDRUŽENÍ. Toto funkční období bude zkráceno do prvního Sněmu SDRUŽENÍ po konání komunálních voleb. Nový člen Kontrolní komise SDRUŽENÍ bude ze stejné členské obce jako odstupující nebo odvolaný člen Kontrolní komise SDRUŽENÍ.

7.    Jednání Kontrolní komise SDRUŽENÍ se konají vždy před Sněmem SDRUŽENÍ.

8.    Kontrolní komise SDRUŽENÍ:

a)    kontroluje plnění usnesení a závěrů Sněmu SDRUŽENÍ a Rady SDRUŽENÍ, potvrzuje správnost účetní uzávěrky před jejím schválením Sněmem SDRUŽENÍ,

b)    Sněmu SDRUŽENÍ podává zprávu o hospodaření, majetku a vedení účetnictví SDRUŽENÍ,

c)    kontroluje dodržování Stanov SDRUŽENÍ a právních předpisů při činnosti SDRUŽENÍ, dohlíží na činnosti orgánů SDRUŽENÍ v souladu se stanovami SDRUŽENÍ.

9.    Zjistí-li Kontrolní komise SDRUŽENÍ nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i další orgány určené Stanovami SDRUŽENÍ.

10.V rozsahu působnosti Kontrolní komise SDRUŽENÍ může její pověřený člen nahlížet do dokladů SDRUŽENÍ a požadovat od členů dalších orgánů SDRUŽENÍ nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

11.Kontrolní komise SDRUŽENÍ má právo požádat Radu SDRUŽENÍ o svolání mimořádného Sněmu SDRUŽENÍ. V případě, že Rada SDRUŽENÍ do 30 dnů nevyhoví návrhu Kontrolní komise SDRUŽENÍ, svolá Sněm Kontrolní komise SDRUŽENÍ.

 

Čl. XIII

Rozhodčí komise SDRUŽENÍ

1.    Rozhodčí komise SDRUŽENÍ je orgánem Sněmu SDRUŽENÍ, který rozhoduje sporné záležitosti náležející do samosprávy SDRUŽENÍ v rozsahu určeném Stanovami SDRUŽENÍ; neurčí-li Stanovy SDRUŽENÍ působnost Rozhodčí komise SDRUŽENÍ, rozhoduje spory mezi členem a SDRUŽENÍM o placení členských příspěvků a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze SDRUŽENÍ.

2.    Rozhodčí komise SDRUŽENÍ má 3 členy, které volí a odvolává Sněm SDRUŽENÍ.  Rozhodčí komise SDRUŽENÍ po svém zvolení, ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu; o této skutečnosti neprodleně písemně zvolený předseda Rozhodčí komise SDRUŽENÍ informuje předsedu SDRUŽENÍ.

3.    Členem Rozhodčí komise SDRUŽENÍ může být jen bezúhonná zletilá a plně svéprávná osoba, která ve SDRUŽENÍ nepůsobí jako člen statutárního orgánu nebo Kontrolní komise SDRUŽENÍ. Nenavrhl-li nikdo vyslovení neplatnosti volby člena Rozhodčí komise SDRUŽENÍ pro nedostatek bezúhonnosti, platí s výhradou změny okolností, že byla zvolena bezúhonná osoba.

4.    Z činnosti Rozhodčí komise SDRUŽENÍ je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání nebo by mohly bránit rozhodovat nepodjatě.

5.    Funkční období Rozhodčí komise SDRUŽENÍ jsou čtyři roky, přičemž volba členů Rozhodčí komise SDRUŽENÍ probíhá zpravidla na prvním Sněmu SDRUŽENÍ po konání komunálních voleb.

6.    V případě odstoupení nebo odvolání člena Rozhodčí komise SDRUŽENÍ v průběhu funkčního období bude na nejbližším jednání Sněmu SDRUŽENÍ provedena kooptace nového člena Rozhodčí komise SDRUŽENÍ, který dokončí funkční období původního člena Rozhodčí komise SDRUŽENÍ. Toto funkční období bude zkráceno do prvního Sněmu SDRUŽENÍ po konání komunálních voleb. Nový člen Rozhodčí komise SDRUŽENÍ bude ze stejné členské obce jako odstupující nebo odvolaný člen Rozhodčí komise SDRUŽENÍ.

7.    Předseda Rozhodčí komise SDRUŽENÍ bude písemně informovat staturní orgány SDRUŽENÍ o výsledku rozhodčího řízení nejpozději do 30 dnů od jeho vynesení.

8.    Řízení před Rozhodčí komisí SDRUŽENÍ upravuje jiný právní předpis dle § 267 zákona č. 89/2012 Sb., NOZ, ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

 

 

Čl. XIV

Práva a povinnosti členů SDRUŽENÍ

 1. Všichni členové SDRUŽENÍ mají právo:

a)    být přítomni na Sněmu SDRUŽENÍ,

b)    obrátit se na Radu SDRUŽENÍ se žádostí o projednání své problematiky,

c)    předkládat návrhy pro práci SDRUŽENÍ,

d)    iniciovat konkrétní jednání k různé problematice týkající se činnosti SDRUŽENÍ,

e)    využívat služeb vyplývajících z činnosti SDRUŽENÍ,

f)     volit orgány SDRUŽENÍ a navrhovat do nich své zástupce.

 1. Všichni členové SDRUŽENÍ mají povinnosti:

a)    iniciativně se podílet na činnosti SDRUŽENÍ,

b)    uhradit členské příspěvky nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku (popř. do 1 měsíce od přijetí za člena SDRUŽENÍ) ve výši stanovené Sněmem SDRUŽENÍ, neschválí-li Rada SDRUŽENÍ na základě individuální písemné žádosti odklad úhrady členských příspěvků.

 1. ARR je zproštěna povinnosti úhrady členských příspěvků.

Čl. XV

Financování SDRUŽENÍ

Činnost SDRUŽENÍ je financována z těchto zdrojů:

a)    členské příspěvky,

b)    prostředky z krajského úřadu,

c)    ostatní podpůrné prostředky a dary,

d)    finanční prostředky získané vlastní činností SDRUŽENÍ,

e)    zahraniční účelová pomoc,

f)     příspěvky ze státního rozpočtu,

g)    sdružené prostředky.

Čl. XVI

Zánik SDRUŽENÍ

 1. O zrušení SDRUŽENÍ rozhoduje Sněm SDRUŽENÍ.
 1. V případě zrušení SDRUŽENÍ jmenuje Sněm SDRUŽENÍ likvidátora SDRUŽENÍ k provedení likvidace. Likvidační zůstatek SDRUŽENÍ se rozdělí mezi členy SDRUŽENÍ v poměru odpovídajícímu výši jejich členských příspěvků zaplacených za dobu trvání jejich členství.
 1. Likvidace SDRUŽENÍ se řídí obecně platnými právními předpisy.

 

Čl. XVII

Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy SDRUŽENÍ byly schváleny ustavujícím Sněmem SDRUŽENÍ v České Lípě dne 23. 1. 1996.
 1. Za den vzniku SDRUŽENÍ se považuje datum registrace u příslušného okresního úřadu.
 1. Úprava těchto stanov byla schválena Sněmem SDRUŽENÍ v Liberci dne 28. 1. 2016.

 

 

 

…………………………………………                  …………………………………………. 

           místopředseda SOLK                                                   předseda SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj