Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 14. 8. 2003 v Kanceláři SOLK v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 Usnesení Rady SOLK

 ze zasedání, konaném 14. 8. 2003 v Kanceláři SOLK v Liberci od 10.00 hodin.

 Rada SOLK se usnesla:

 č. 55/03

Rada SOLK bere na vědomí vstup obcí do SOLK, a to: města Semily a Obce Troskovice.

 č. 56/03

Rada SOLK bere na vědomí kooptaci nového člena Rady SOLK dle usnesení Sněmu SOLK:

 • Ing. František Mojžíš, starosta města Semily

 č. 57/03

Rada SOLK schvaluje kontrolu usnesení Rady SOLK z 18. 6. 2003.

 č. 58/03

Rada SOLK bere na vědomí návrh jednatele ARR - Agentura regionálního rozvoje Nisa, spol. s r.o. Mgr. Tomáše Kafky na spolupráci mezi ARR a SOLK. Rada SOLK bere na vědomí informaci o stavu společnosti.

 č. 59/03

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ředitele ÚSZS Liberec MUDr. Zdeňka Kubra ke koncepci Přednemocniční neodkladné péče v Libereckém kraji. Rada SOLK ukládá starostům z obvodů obcí III. stupně seznámit ostatní obce s návrhem koncepce Přednemocniční neodkladné péče v Libereckém kraji.

 č. 60/03

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ředitele SOLK o provedeném průzkumu zájmu o projekt Finanční kontroly obcí a ekonomickou rozvahu projektu na rok 2003. Rada SOLK schvaluje realizaci projektu Finanční kontrola obcí v roce 2003. SOLK zajistí odborně způsobilého pracovníka na provádění finanční kontroly s platností do konce roku 2003. Rada SOLK schvaluje zakoupení notebooku pro potřeby realizace projektu. Předkladatelka projektu Ing. Schneiderová zajistí odborné zapracování a metodické vedení pracovníka. Rada SOLK zároveň ukládá řediteli SOLK za rok 2003 předložit Radě SOLK ekonomické zhodnocení projektu s výhledem na rok 2004. O pokračování projektu v roce 2004 rozhodne Rada SOLK.

 č. 61/03

Rada SOLK schvaluje do funkcí předsedů pracovních komisí SOLK:

 • komise pro rozvoj Libereckého kraje - Ing. Mojžíš, starosta města Semily
 • komise dopravní - Ing. Hejduk, starosta města Turnov
 • komise legislativní - p. Hanzlíček, ředitel Kanceláře SOLK
 • komise sociální - neobsazeno
 • komise školství, sportu, kultury a cestovního ruchu - p. Lžíčař, starosta města Raspenava
 • komise pro vnější vztahy - p. Cajthaml, starosta města Harrachov

Předsedové jednotlivých komisí si za členy dohodnou odborné pracovníky v daných oblastech.

 č. 62/03

Rada SOLK bere na vědomí informace hejtmana Libereckého kraje RNDr. Pavla Pavlíka:

 - informace z Rady LK z projednávání Konceptu ÚPN VÚC LK a o doporučení severní varianty koridoru rychlostní komunikace R 35 v úseku Turnov - Jičín,

- informace o vyhodnocení plnění Dohody o spolupráci, uzavřené mezi LK a SOLK, provedeném Radou LK a o úkolu pro odbory KÚ LK předkládat koncepční materiály Libereckého kraje SOLK k vyžádání stanoviska SOLK k projednání v Radě LK a Zastupitelstvu LK,

 - informace o usnesení Rady LK, které ukládá všem předkladatelům koncepčních a rozvojových materiálů předložit tyto materiály společně se stanoviskem SOLK.

 č. 63/03

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ředitele SOLK o výsledku hospodaření SOLK za období 1. - 7. měsíc 2003 a o výhledu vývoje rozpočtu SOLK za rok 2003. Rada SOLK ukládá řediteli a předsedovi SOLK připravit návrh rozpočtových změn.

 č. 64/03

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ředitele SOLK o stavu a předpokládaném vývoji členské základny SOLK a ukládá členům Rady SOLK napomáhat v získávání dalších členů.

 č. 65/03

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ředitele SOLK o činnosti kanceláře SOLK za uplynulé období.

 č. 66/03

Rada SOLK bere na vědomí návrh Okresu Zlotoryja (Dolnoslezské vojvodství v Polsku) na rozvoj spolupráce a výměnu zkušeností. Rada SOLK bere na vědomí zprávu p. Cajthamla, člena Rady SOLK a ředitele SOLK o pracovní cestě do Zlotoryje a ukládá řediteli SOLK připravit na příští zasedání znění dohody o spolupráci s okresem Zlotoryja.

 č. 67/03

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ředitele a předsedy SOLK o úvodním setkání krajských sdružení obcí a měst z ČR, které se uskutečnilo 10. 7. 2003 v Liberci za účasti zástupců Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje a Sdružení obcí regionu Východní Čechy z celkem 8 pozvaných sdružení z celé ČR. Další setkání proběhne na podzim v Plzni.

 č. 68/03

Rada SOLK stanovuje termíny následujících zasedání Rady SOLK na 2. 10. 2003 od 10.00 hodin, které se uskuteční na Magistrátu v Liberci a na 20. 11. 2003 od 10.00 hodin, které se uskuteční v Semilech.

 č. 69/03

Rada SOLK v bodě Různé projednala a:

 1. doporučuje realizovat setkávání představitelů SOLK se zástupci obcí v jednotlivých okresech,
 2. navrhuje témata seminářů SOLK pro obce na rok 2003:
 • pohledávky obcí a jejich vymáhání,
 • vstup ČR do EU a jeho vliv na obce,
 • pokračování reformy veřejné správy.
 1. ukládá řediteli SOLK rozeslat na obce III. stupně návrh KÚ LK na optimalizaci veřejné dopravy v LK, vyžádat si jejich stanovisko k předloženému materiálu. Zároveň Rada SOLK ukládá předsedovi SOLK a p. Voseckému analyzovat předložený materiál a na příští zasedání Rady SOLK připravit souborné stanovisko.
 2. žádá o vydání právního stanoviska Odboru školství a mládeže KÚ LK k připravované stávce učitelů 1. 9. 2003 a o jeho rozeslání na obce - zřizovatele v Libereckém kraji.

 V Liberci, dne 14. srpna 2003

 Jaroslav Hanzlíček Ing. Milan Hejduk

Ředitel SOLK v.r. Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj