Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 8. 4. 2004 v Kanceláři SOLK v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 8. 4. 2004 v Kanceláři SOLK v Liberci od 10.00 hodin.

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 18/04

Rada SOLK schvaluje kontrolu usnesení Rady SOLK ze 6. 2. 2004.

 

č. 19/04

Rada SOLK bere na vědomí písemná stanoviska obcí LK k Pokynu MŠMT ČR k udělování výjimek školám podle § 6 zákona č.29/1984 Sb. a schvaluje předložený návrh znění stanoviska SOLK k Pokynu MŠMT ČR s tím, že stanovisko bude předáno KÚ LK a MŠMT ČR.

 

č. 20/04

Rada SOLK bere na vědomí zprávu náměstka primátora Statutárního města Liberec P. Krenka k dvojím cenám jízdného v MHD v Liberci a Rada SOLK přijímá stanovisko, že forma slev občanům je výlučnou záležitostí Liberce.

 

č. 21/04

Rada SOLK bere na vědomí informace hejtmana LK RNDr. Pavlíka ze zasedání Asociace krajů ČR, o jednání s Pardubickým a Královéhradeckým krajem o variantním řešení silnice I/35 a o dalším územním uspořádání ČR.

 

č. 22/04

Rada SOLK bere na vědomí návrh Plánu činnosti SOLK pro rok 2004 a doporučuje jej Sněmu SOLK schválit.

 

č. 23/04

Rada SOLK schvaluje navržený Program Sněmu SOLK, který se uskuteční 21. 4. 2004 v Liberci.

 

č. 24/04

Rada SOLK bere na vědomí zprávu z kontroly hospodaření SOLK v roce 2003. Rada SOLK doporučuje Sněmu SOLK schválit výsledek hospodaření SOLK a účetní uzávěrku za rok 2003.

 

č. 25/04

Rada SOLK projednala předložený návrh změny Stanov SOLK a doporučuje jej Sněmu SOLK schválit.

 

č. 26/04

Rada SOLK schvaluje sociální fond pro rok 2004.

 

č. 27/04

Rada SOLK zhodnotila kladně stav webových stránek SOLK a ukládá členům SOLK využívat konferenčního kanálu webových stránek.

 

č. 28/04

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ředitele SOLK ze zasedání Výboru pro rozvoj LK z výběru a posouzení žádostí o dotaci pro rok 2004 z Programu obnovy venkova Libereckého kraje.

 

č. 29/04

Rada SOLK v bodě Různé projednala a:

a)      ukládá řediteli SOLK svolat pracovní schůzku odpovědných zaměstnanců městských úřadů z pověřených obcí III. stupně za účasti zástupce LK k problematice příkazních smluv obcí s LK na provádění vyhodnocení POV,

b)      bere na vědomí informaci předsedy SOLK o podepsání smlouvy o dílo se Severočeskou vodárenskou společností, a.s., Teplice,

c)      bere na vědomí různá řešení ve městech a obcích LK při vyplácení 13. platů pracovníkům obecních a městských úřadů, organizačních složek obcí a příspěvkových organizací obcí,

d)      doporučuje v příštích letech nepořádat Sněm SOLK v termínu konání veletrhu Orbis,

e)      schválila termín dalšího zasedání Rady SOLK na 10. 6. 2004 v kanceláři SOLK v Liberci od 10.00 hodin.

 

 

V Liberci, dne 8. dubna 2004

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                                     Ing. Milan Hejduk

  Ředitel SOLK v.r.                                                                              Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj