Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 24. 2. 2006 v Centru obchodní spolupráce v Jablonci nad Nisou

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 24. 2. 2006 v Centru obchodní spolupráce v Jablonci nad Nisou

od 10.00 hodin.

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 01/06

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání:

- přijetí pracovníka na 0,5 úvazku na dohodu o pracovní činnosti v rámci projektu Partnerství pro Liberecký kraj, a to p. Petru Slepitschkovou od 1. 2. 2006.

- obcím a městům Libereckého kraje byla rozeslána nabídka na spolupráci s městy a obcemi kantonu St. Gallen (o spolupráci projevily zájem Zahrádky, Zásada, Lomnice nad Popelkou a Malá Skála), také byla do St. Gallen odeslána nabídka na úvodní setkání a zahájení spolupráce.

- starostům obcí a měst LK byla rozeslána publikace „Územní působnost vybraných organizací Libereckého kraje“ a v této souvislosti byla realizována rozpočtová změna.

- byly odeslány dopisy na ředitele SČE a.s. a VČE a.s. na podporu obcí při řešení problematiky při výpadku el. energie.

- byl odeslán dopis na pověřené obce II. a III. stupně o pomoc při řešení problematiky odhlašování občanů z evidence obyvatel na malých obcích na základě veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi.

 

č. 02/06

Rada SOLK bere na vědomí informaci hejtmana LK pana Petra Skokana o prezentaci společnosti ČEZ Distribuce a.s. v rámci krizového řízení a nabídku předvést prezentaci starostům obcí a měst. Rada SOLK ukládá řediteli SOLK prověřit reálnou potřebu formou dotazu na starosty obcí a měst a rozeslat starostům kontaktní údaje na Centrální krizový štáb společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pro případ krizové situace.

 

č. 03/06

Rada SOLK bere na vědomí informaci hejtmana LK pana Petra Skokana o odeslání seznamu silnic II. a III. třídy, které by měly být opraveny v rámci úvěru LK, na pověřené obce 3. st. k projednání. Rada SOLK ukládá řediteli SOLK seznam rozeslat starostům a na příští zasedání pozvat Mgr. Vladimíra Richtera, člena rady kraje pověřeného vedením resortu dopravy.

 

č. 04/06

Rada SOLK bere na vědomí nabídku hejtmana LK pana Petra Skokana na prezentaci obcí a měst LK zveřejněním zajímavostí, kulturních akcí apod. na TV stanici CZ.24, kontaktní osobou je paní Mgr. Markgrafová, vedoucí oddělení informací a PR KÚ LK. Zveřejnění je možné na základě smlouvy mezi Libereckým krajem a CZ.24 a pro obce je zdarma. Rada SOLK ukládá řediteli SOLK předat nabídku na obce vč. kontaktů.

 

č. 05/06

Rada SOLK schvaluje Sociální fond pro rok 2006 včetně přídělu do fondu.

 

č. 06/06

Rada SOLK bere na vědomí Plán činnosti SOLK na rok 2006 a doporučuje jej Sněmu SOLK schválit.

 

č. 07/06

Rada SOLK v souladu se stanovami SOLK svolává řádný Sněm SOLK na 29. března 2006 od 10.00 hodin do Liberce, do zasedací místnosti Zastupitelstva LK v budově KÚ LK. Zároveň Rada SOLK schvaluje návrh programu Sněmu:

1.         Zahájení a organizace jednání Sněmu                                            

2.         zpráva o činnosti SOLK za rok 2005                                              

3.                  kontrola hospodaření SOLK a roční účetní uzávěrka za rok 2005             

4.                  program činnosti SOLK na rok 2006                                              

5.         informace o rozpočtu SOLK na rok 2006                            

6.         úprava Stanov SOLK                                                           

7.         diskuse – vystoupení hostů                                                 

8.         usnesení                                                                                          

9.         závěr

10.       prezentace webového portálu Moje město.cz

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK zajistit organizaci Sněmu SOLK, pozvat hosty a neprodleně informovat starosty členských obcí a měst o termínu konání Sněmu SOLK.

 

č. 08/06

Rada SOLK schvaluje návrh stanoviska SOLK podporující změnu zákona o rozpočtovém určení daní ve vztahu k obcím na základě iniciativ senátorů Senátu PS ČR.

 

č. 09/06

Rada SOLK bere na vědomí hospodaření SOLK za rok 2005 a doporučuje jej Sněmu SOLK schválit. Zároveň Rada SOLK bere na vědomí výsledek kontroly hospodaření SOLK za rok 2005.

 

č. 10/06

Rada SOLK bere na vědomí záměr vydat reedici publikace Český Sever a ukládá zajistit finanční prostředky formou dotace.

 

č. 11/06

Rada SOLK schvaluje zprávu o plnění programu činnosti SOLK v roce 2005 a doporučuje Sněmu SOLK vzít ji na vědomí.

 

č. 12/06

Rada SOLK bere na vědomí návrh na úpravu Stanov SOLK a doporučuje Sněmu SOLK schválit v čl. XIII Práva a povinnosti členů sdružení, v odst. 2, písm. b) a odst. 3, v čl. XIV Financování sdružení, písm. a) namísto znění „členské příspěvky“ uvést „neinvestiční dotace od obcí“.

 

č. 13/06

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ze zasedání Regionální komise Svazu měst a obcí LK ze dne 13. 2. 2006.

 

č. 14/06

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK zahrnout do příštího jednání Rady SOLK administraci Geoparku UNESCO Český ráj.

 

č. 15/06

Rada SOLK bere na vědomí zprávu pana starosty Voseckého a ředitele SOLK z pracovního setkání - semináře na seznámení s aktuálním stavem příprav EAFRD (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) v rámci již schváleného rozpočtového rámce EU na léta 2007 – 2013, které se uskutečnilo 23. 2. 2006 v Trutnově a na kterém bylo diskutováno rozložení finanční váhy, kterou v konečné fázi budou mít jednotlivé osy tvořící fond EAFRD. Rada SOLK konstatuje, že Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 by měl především posílit rozvoj venkova, čehož lze dosáhnout vyváženějším rozložením alokace finančních prostředků v jednotlivých osách. Rada SOLK požaduje přesunout část finančních prostředků (cca 25%) z os I. A II. do os III. a IV. Dále Rada SOLK požaduje průběžné financování dotací z důvodu rozšíření okruhu případných příjemců dotací.  Rada SOLK ukládá řediteli SOLK poslat stanovisko SOLK na Ministerstvo zemědělství ČR k rukám Ing. arch. Kamily Matouškové, CSc., ředitelce odboru rozvoje venkova a ekologie.

 

č. 16/06

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK pozvat na příští zasedání Rady SOLK RNDr.  K. Lauermannovou, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, k diskusi nad stavem rozpracování a projednání Územního plánu velkého územního celku Liberecký kraj.

 

č. 17/06

Rada SOLK bere na vědomí informace hejtmana LK pana Petra Skokana z protipovodňové komise o postupném odpouštění přehrad a monitoringu množství sněhu v LK a o přípravách na případný postup při prokázání výskytu ptačí chřipky na území LK. Rada SOLK žádá LK o vypracování metodiky postupu při pandemii ptačí chřipky pro území LK a podání přesných informací starostům obcí a měst LK.

 

č. 18/06

Rada SOLK stanovila termín dalšího zasedání na druhou polovinu dubna 2006 v Kanceláři SOLK v Liberci.

 

 

 

 

V Jablonci nad Nisou, dne 24. února 2006

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                 Ing. Milan Hejduk

Ředitel SOLK v.r.                                           Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj