Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 5. 4. 2007 ve velké zasedací síni MěÚ Hrádek nad Nisou

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 5. 4. 2007 ve velké zasedací síni MěÚ Hrádek nad Nisou

od 10.00 hodin.

 

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 16/07

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení.

 

č. 17/07

Rada SOLK bere na vědomí informace RNDr. Kateřiny Lauermannové, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu KÚ LK  o dopadu a vlivu nového stavebního zákona na ÚPD obcí a měst (viz příloha NSZ_UP_obcí_050407).

 

č. 18/07

Rada SOLK bere na vědomí informace pana Petra Skokana, hejtmana LK, z Libereckého kraje za předchozí období, a to:

- informace ze zasedání Asociace krajů,

- o přípravě vyhlášení 1. výzvy v ROP NUTS II. Severovýchod - Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury v podzimních měsících,

- o proběhlých setkáních se starosty obcí a měst v obcích III. stupně a připravovaném setkání v České Lípě,

- o transformaci nemocnic na a.s., o hospodaření příspěvkových organizací nemocnic v loňském roce a výhodách i dalších krocích probíhající transformace,

- o vyřešení problému s Eurogymnáziem v Račicích,

- o situaci v bývalém vojenském újezdu Ralsko, kde dosud LK nepřevzal žádné pozemky z důvodu nevyřešení ekologických zátěží,

- o návštěvě předsedy Fondu dopravní infrastruktury ČR a návštěvě nového generálního ředitele Lesů ČR ing. Holického,

- o připravované preventivní akcí Krajské veterinární správy s názvem Pandemie,

- o přípravách projednávání případného převodu Kojeneckého ústavu z města Liberec na kraj.

 

č. 19/07

Rada SOLK bere na vědomí nedostatečně řešenou situaci v oblasti zřizování sociálních služeb v Libereckém kraji a ukládá řediteli SOLK připravit dotazníkovou formou na některé následné zasedání Rady SOLK materiály, ve kterých bude uveden soupis sociálních zařízení, zřizovaných městy a obcemi, s uvedením jejich územního významu a spádovosti a též s uvedením návrhu na změnu zřizovatele (s odůvodněním). Po projednání v Radě SOLK bude připraven odpovídající návrh usnesení s návrhem řešení pro Liberecký kraj.

 

č. 20/07

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK pana Hanzlíčka a Ing. Ondřeje Macouna, jednatele firmy MWS s.r.o., o zajištění zakázky – „Twinningový program v rámci projektu Partnerství pro Liberecký kraj – veřejný sektor“, o časovém harmonogramu a konkrétním programu zahraniční stáže, která se uskuteční pro zástupce veřejné správy ve dnech 17. – 20. dubna 2007 ve městě Pamplona v provincii Navarra ve Španělském království.

 

č. 21/07

Rada SOLK schvaluje uspořádání semináře o dopravní telematice při následném zasedání Rady SOLK v rozsahu do 30 minut.

 

č. 22/07

Rada SOLK bere na vědomí vstup obce Mníšek do SOLK.

 

č. 23/07

Rada SOLK ukládá členům Rady SOLK, popř. všem členům SOLK, podat v průběhu měsíce dubna návrhy námětů a témat k řešení při zasedání Rady SOLK, popřípadě na uspořádání seminářů.

 

č. 24/07

Rada SOLK ukládá členům Rady SOLK připravit do příštího zasedání návrhy na obsazení Pracovních komisí Rady SOLK. Zároveň Rada SOLK ukládá řediteli SOLK připravit do materiálů příštího zasedání seznam Pracovních komisí Rady SOLK, jejichž předsedy je nutné doplnit.

 

č. 25/07

Rada SOLK bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření SOLK za rok 2006.

 

č. 26/07

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK učinit všechny potřebné kroky vč. oslovení obcí a měst LK s nabídkou účasti v projektu a připravit projekt „Propagační katalog průmyslových zón v Libereckém kraji“ k podání žádosti o podporu (viz příloha Prezentace Katalog - Rada SOLK).

 

č. 27/07

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Josef Vaňouska z Československé obchodní banky a.s. o nefinančních a finančních službách pro města a obce, týkající se realizace projektů ze Strukturálních fondů EU (viz příloha ČSOB - Hrádek n.N. 5.4.2007).

 

č. 28/07

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK zajistit doplnění podpisových vzorů u účtů SOLK v ČSOB a.s. o podpis místopředsedy SOLK p. Martina Půty.

 

č. 29/07

Rada SOLK stanovila termín dalšího zasedání na konec května nebo začátek června 2007, které se uskuteční na základě pozvání Ing. Silné, 1. místostarostky, v Novém Boru. Termín bude upřesněn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

V Hrádku nad Nisou, dne 5. dubna 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                                Martin Půta

  Ředitel SOLK v.r.                                                                Místopředseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj