Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 21. 6. 2007 v kanceláři SOLK

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 21. 6. 2007 v Kanceláři SOLK v Liberci od 10.00 hodin.

 

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 46/07

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení ze předchozích zasedání.

 

č. 47/07

Rada SOLK bere na vědomí informace pana Mgr. J. Chýle, vedoucího odboru Kanceláře hejtmana LK, z Libereckého kraje za předchozí období, a to:

- o převzetí závazku za úvěr za krajskou nemocnici,

- o probíhajícím výběrovém řízení na ředitele krajské pobočky VZP ČR,

- o připravovaném cvičení Ochrana 2007, které organizuje Ministerstvo vnitra ČR a které proběhne v Tipsport aréně v Liberci, pozvánku na účast obdrží všichni starostové obcí.

Na připomínku Mgr. Petr Tulpy, starosty Města Jablonec nad Nisou, že na území Libereckého kraje je nedostatečný stav příslušníků Policie ČR odpověděl Mgr. Chýle, že pan hejtman uvedenou problematiku řeší s řediteli okresních ředitelstvích v LK, jsou vypisovány náborové akce.

Dále na připomínku p. Antonína Líznera, starosty obce Příšovice, že silnice II. a III. tříd, zejména souběžné s dálnicí a rychlostní komunikací, jsou přetěžovány nákladní a kamiónovou dopravou odpověděl Mgr. Chýle, že problematika je LK známa a snaží se ji řešit v součinosti s ostatními kraji při zasedání Asociace krajů ČR.

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK pozvat na některé příští zasedání ředitele Krajského ředitelství Policie ČR k projednání uvedené problematiky.

 

č. 48/07

Rada SOLK doporučuje členským obcím a městům připojit se k Ústavní stížnosti ve věci nerovnoměrného rozdělování příspěvku na výkon státní správy pro obce, vypracované Pracovní skupinou obcí II. typu pod SMO ČR pod vedením starosty Chlumce nad Cidlinou Ing. Uchytila. Rada SOLK doporučuje podání ústavní stížnosti, proti nezákonnému zásahu státu porušujícímu zaručené právo územního samosprávného celku na samosprávu, v souvislosti se stanovením a výplatou příspěvku ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti.

 

č. 49/07

Rada SOLK Rada SOLK nepřijímá žádné usnesení k iniciativě „Starostovský návrh financování měst a obcí“ na změnu zákona o rozpočtovém určení daní. Důvodem je, že návrh neřeší uvedenou problematiku komplexně, např. nezohledňuje regionální funkce některých měst a obcí (např. kulturní, vzdělávací či turistická centra) nebo neobsahuje motivační charakter pro rozvoj obcí. Přesto Rada SOLK konstatuje, že současná situace ve financování obcí a měst v rámci zákona o rozpočtovém určení daní je neudržitelná a podporuje komplexní změnu.

 

č. 50/07

Rada SOLK v souladu se stanovami SOLK bere na vědomí kooptaci člena Rady SOLK za správní obvod pověřené obce III. stupně Nový Bor Ing. Stanislavu Silnou, starostku města Nový Bor.

 

č. 51/07

Rada SOLK v souladu s čl. VII, odst. 8, písm. f) stanov SOLK odvolává Ing. Radka Nastiče z funkce předsedy SOLK, který již není statutárním či delegovaným zástupcem členské obce a volí za předsedu SOLK pana Martina Půtu, starostu města Hrádek nad Nisou a místopředsedou SOLK paní Hanu Moudrou, starostku města Česká Lípa.

 

č. 52/07

Rada SOLK doporučuje následnému Sněmu SOLK upravit Stanovy SOLK a pracovní komise Rady SOLK změnit na oblasti působnosti s tím, že jmenovaní zástupci oblastí budou garanty za danou oblast. Za garanty byli zvoleni :

- v oblasti hospodářského a regionálního rozvoje pan M. Půta, předseda SOLK a starosta města Hrádek nad Nisou,

- v oblasti dopravní pánové A. Lízner, starosta obce Příšovice a Ing. L. Sajdl, starosta obce Přepeře,

- v oblasti legislativní pan J. Hanzlíček, ředitel Kanceláře SOLK,

- v oblasti sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin paní H. Moudrá, místopředsedkyně SOLK a starostka města Česká Lípa,

- v oblasti výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport pánové Mgr. P. Tulpa, starosta města Jablonec nad Nisou a Mgr. V. Horáček, starosta města Železný Brod,

- v oblasti finančí paní Ing. S. Silná, starostka města Nový Bor,

- v oblasti vnějších vztahů pan J. Vosecký, starosta obce Okrouhlá.

Garanti dalších oblastí budou zvoleni na příštím zasedání. Rada SOLK ukládá předsedovi SOLK projednat v zastupitelstvu LK působnost jednotlivých garantů ve výborech zastupitelstva jako poradních hlasů.

 

č. 53/07

Rada SOLK nepřijala usnesení k návrhům pana A. Líznera, starosty obce Příšovice o doplnění Programu rozvoje Libereckého kraje o podporu malým obcím s % zvýhodněním a přijetí závazku poskytnout obcím za určitých podmínek půjčku pro předfinancování projektů a jejich realizaci v případě čerpání dotačních titulů z fondů EU. Rada SOLK ukládá řediteli SOLK pozvat na příští zasedání Rady SOLK Ing. Karla Dolejšího, statutárního náměstka hejtmana, pověřeného vedením ekonomického resortu LK, k prodiskutování případné podpory projektů malých obcí Libereckým krajem či vytvoření případného samostatného grantového schéma.

 

č. 54/07

Rada SOLK bere na vědomí informaci pana A. Líznera, starosty obce Příšovice, o možných nebezpečích, plynoucích z nového stavebního zákona, jako např. vymáhání náhrady na obcích vlastníky stavebních pozemků, které se ze zákona změní zpět na původní zemědělské pozemky, nebudou-li do roku 2013 zainvestovány. Rada SOLK také bere na vědomí informaci, že stát uložil novým stavebním zákonem obcím vypracovat nové územně rozvojové dokumenty, ale finanční podpora těchto změn je nedostatečná.

 

č. 55/07

Rada SOLK bere na vědomí a přijímá pozvání paní Hany Moudré, starostky města Česká Lípa, k uskutečnění dalšího zasedání Rady SOLK 27. 9. 2007 v České Lípě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

V Liberci, dne 21. června 2007

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                                Martin Půta

  Ředitel SOLK v.r.                                                                     Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj