Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 27. 9. 2007 v zasedací místnosti MěÚ v České Lípě

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 27. 9. 2007 v zasedací místnosti MěÚ v České Lípě od 10.00 hodin.

 

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 56/07

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení ze předchozích zasedání.

 

č. 57/07

Rada SOLK bere na vědomí informace pana Petra Skokana, hejtmana LK, z Libereckého kraje za předchozí období, a to:

- o jednáních s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR nad záměrem vzniku nového úřadu, který by oddělil sociální dávky z obcí, k návrhu má LK negativní postoj, decentralizace se zastavila a neprobíhá dle plánu, současný model je funkční, z návrhu je evidentní snaha omezit vliv samosprávy,

- Krajské nemocnici v Liberci se po převzetí řízení krizovým manažerem podařilo zastavit prohlubování hospodářské ztráty, která krom jiného vznikla léčbou pacientů nad rámec smlouvy uzavřené s VZP ČR,

- o výsledku výběrového řízení na ředitele krajské pobočky VZP ČR, jímž se stal bývalý vedoucí Odboru zdravotnictví LK Ing. Benedikt,

- o vyhlášeném výběrovém řízení na funkci ředitele Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, jejíž současný ředitel požádal o uvolnění z funkce,

- o snaze státu převést na kraje správu a údržbu silnic I. třídy a diskuzích o zavedení mýtného na těchto komunikacích, kraj požaduje před zavedením mýtného diskuzi mezi ministerstvem a krajem, aby nedošlo jednostraným rozhodnutím k přetěžování ostatních komunikací,

- o přebírání majetku Libereckým krajem ve vojenském prostoru Ralsko,

- o přípravě rozpočtu LK na rok 2008,

- o neuspění žádosti LK o dotaci z tzv. „norských fondů“ na opravu horského hotelu Ještěd,

- o zahájení krajských dnů v Turnově a jejich programu,

- o připravované návštěvě MUDr. Mgr. Ivana Langera, ministra vnitra ČR, která proběhne 4. 10. 2007,

- o připravovaném Týdnu regionů, který bude probíhat v Bruselu,

- o připravovaném Dni Libereckého kraje v Paříži, na kterém se bude prezentovat LK společně s obcemi III. stupně,

- o připravované oslavě státního svátku 28. 10., která se uskuteční v Severočeském muzeu v Liberci 30. 10. 2007.

Na připomínku Mgr. Petr Tulpy, starosty Města Jablonec nad Nisou, že na Jablonecku dramaticky klesá početní stav příslušníků Policie ČR, v Mšeně, v Janově nad Nisou a Bedřichově nebudou zajišťovány noční služby a v Jablonci nad Nisou se služba hroutí, odpověděl pan hejtman, že uvedenou problematiku řeší s řediteli krajských ředitelstvích Severočeského a Východočeského kraje, pan hejtman obdržel aktuální informace o stavu na jednotlivých policejních služebnách s uvedením, kolik bude redislokováno příslušníků pohraniční policie. Ostatní starostové (p. Maierová, Půta, Moudrá, Lízner) vyslovili obavy z toho, že tabulková místa zůstanou neobsazena po dobu minimálně 2 let, kdy nový příslušník absolvuje policejní školu a stáž u pohotovostního pluku v Praze. Také se zmínili o tom, že situace je tak závažná, že činnost Policie ČR na obcích a městech supluje obecní policie, která si tak nestačí plnit své povinnosti a na malých obcích pochůzková služba prakticky neexistuje. Rada SOLK vzala na vědomí žádost pana hejtmana, aby starostové obcí předali jemu případné podněty k dalším jednáním.

Dále na připomínku p. Antonína Líznera, starosty obce Příšovice, že jaký je stav připravovaného zpoplatnění silnic I. tříd a zda se ustoupilo od zpoplatnění silnic II. a III. tříd. Pan Hejtman odpověděl, že snaha LK je taková, aby krajská samospráva sama mohla stanovit, které komunikace zpoplatnit a které ne, protože celoplošným zpoplatněním dojde k výraznému ovlivnění dopravy v LK a možnému poškození komunikací II. a III. tříd.

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK pozvat na příští zasedání Mgr. Vladimíra Richtera, člena rady kraje, pověřeného vedením resortu dopravy.

 

č. 58/07

Rada SOLK schvaluje návrh na systémové řešení zřizovatelských funkcí sociálních zařízení v LK a doporučuje Libereckému kraji posoudit uvedený materiál a zaujmout k uvedené problematice stanovisko s návrhem řešení. Rada SOLK zároveň ukládá řediteli SOLK připravit obdobným způsobem řešení zřizovatelských funkcí ve školských zařízeních na území LK. Návrh bude připraven na příští zasedání Rady SOLK.

 

č. 59/07

Rada SOLK žádá zastupitelstvo Libereckého kraje o navýšení rozpočtu Fondu požární ochrany Libereckého kraje pro rok 2008 na původní výši v rámci tvorby a schválení rozpočtu Libereckého kraje na rok 2008 s odůvodněním zachování akceschopnosti a udržení chodu jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí a měst LK v rámci JPO včetně IZS. Zároveň ukládá předsedovi a řediteli SOLK připravit podklady pro jednání rady a zastupitelstva kraje a doručit Mgr. J. Chýlemu, vedoucímu odboru kanceláře hejtmana.

 

č. 60/07

Rada SOLK bere na vědomí předložené projektové fiše projektů SOLK. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK dotázat se na obce III. stupně v LK, zda nepřipravují obdobný projekt vzdělávání samosprávy jako SOLK a zároveň ukládá rozeslat na členské obce SOLK informace o připravovaných projektech SOLK. Projekt vzdělávání doplnit o jazykové kurzy.

 

č. 61/07

Rada SOLK schvaluje za garanta oblasti (předsedu Komise):

-          Oblast kontrolní – Mgr. Jan Farského, starostu města Semily

-          Oblast rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí – Jiřího Voseckého, starostu obce Okrouhlá

-          Oblast zdravotnictví – Mgr. Petra Tulpu, starostu města Jablonec nad Nisou

-          Oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu – PhDr. Hanu Maierovou, starostku města Turnov

Zároveň Rada SOLK ukládá předsedovi SOLK roseslat informativní dopisy na předsedy výborů LK s návrhem spolupráce.

 

č. 62/07

Rada SOLK po projednání bere na vědomí výsledek hospodaření SOLK za období 01 – 08 2007.

 

č. 63/07

Rada SOLK po projednání schvaluje nové znění Vnitřní směrnice SOLK dle předloženého návrhu.

 

 

č. 64/07

Rada SOLK podporuje návrh Mgr. Jana Farského, starosty města Semily, o spolupráci kraje s obcí na rekonstrukci komunikací a doprovodných staveb prostřednictvím společně podané žádosti s následným finančním a majetkovým vyrovnáním na základě smlouvy o spolupráci a vyzývá členy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod návrh implementovat do prováděcích dokumentů ROP včetně zahrnutí možnosti financování oprav a rekonstrukcí místních komunikací.

 

č. 65/07

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK pozvat opětovně na příští zasedání Ing. Karla Dolejšího, statutárního náměstka hejtmana, pověřeného vedením ekonomického resortu LK, k prodiskutování případné podpory projektů malých obcí Libereckým krajem či vytvoření případného samostatného grantového schéma.

 

 

 

 

 

V České Lípě, dne 27. září 2007

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                                Martin Půta

  Ředitel SOLK v.r.                                                                     Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj