Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 21. 2. 2008 v kanceláři SOLK

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 21. 2. 2008 v Kanceláři SOLK v Liberci od 10.00 hodin.

 

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 01/08

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

 

č. 02/08

Rada SOLK bere na vědomí informace pana Mgr. Josefa Chýleho, vedoucího odboru kanceláře hejtmana LK, z Libereckého kraje za předchozí období.

 

č. 03/08

Rada SOLK nesouhlasí se změnou alokací v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí a žádá změnit alokované finanční prostředky na původně deklarovanou úroveň. Zároveň Rada SOLK uložila řediteli SOLK pozvat na následující zasedání Rady SOLK Mgr. Petra Doležala, náměstka hejtmana, pověřeného vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu nebo RNDr. Roberta Gambu, vedoucího odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu za účelem seznámení se s projektem Centra vzdělanosti Libereckého kraje

 

č. 04/08

Rada SOLK schvaluje návrh na řešení zřizovatelských funkcí a doporučuje Libereckému kraji posoudit uvedený materiál a zaujmout k uvedené problematice stanovisko s návrhem řešení.

 

č. 05/08

Rada SOLK bere na vědomí informace P. Houškové, krajské koordinátorky Mateřských center v LK o činnosti mateřských center a možnostech vzájemné spolupráce.

 

č. 06/08

Rada SOLK v souladu se stanovami SOLK bere na vědomí vstup obce Líšný do SOLK.

 

č. 07/08

Rada SOLK po projednání bere na vědomí vyjádření SOLK k návrhům Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

č. 08/08

Rada SOLK po projednání bere na vědomí vyúčtování neuznatelných nákladů Projektu Partnerství pro Liberecký kraj a ukládá řediteli SOLK požádat radu Libereckého kraje o prominutí úhrady neuznatelných nákladů projektu ve výši 5.758,80 Kč, které by měly být uhrazeny ve prospěch Libereckého kraje.

 

č. 09/08

Rada SOLK po projednání schvaluje, že nerozdělený zisk popř. neuhrazená ztráta zůstává na účtu č. 932000 a z tohoto účtu bude proveden příděl do Sociálního fondu SOLK pro roky 2007 a 2008.

 

č. 10/08

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace o připravených projektech a účasti SOLK ve výběrovém řízení o vypracování žádosti o dotaci.

 

č. 11/08

Rada SOLK po projednání souhlasí s předloženým návrhem novely zákona o místních poplatcích, navržené Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje a vyzývá poslance a senátory, zvolené za obvody v Libereckém kraji k podpoře uvedeného návrhu novely zákona. Zároveň ukládá řediteli SOLK rozeslat usnesení včetně návrhu novely zákona všem zmíněným zákonodárcům.

 

č. 12/08

Rada SOLK po projednání bere na vědomí předloženou výzvu Svazu města a obcí Jihočeského kraje k vybírání poplatku 600,- Kč za každé vyjádření o existenci sítí na pozemcích vlastníka společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a zároveň Rada SOLK bere na vědomí výsledek jednání s touto společností, dle kterého nebude od 1. 3. 2008 poplatek vybírán.

 

č. 13/08

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK připravit ve spolupráci s Libereckým krajem seminář na téma Správa daní a poplatků v obcích a městech.

 

 

V Liberci, dne 21. února 2008

 

 

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                                Martin Půta

  Ředitel SOLK v.r.                                                                     Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj