Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 24. 4. 2008 v kanceláři SOLK

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Zápis ze zasedání Rady SOLK,

 

konaném 24. 4. 2008 v Kanceláři SOLK v Liberci od 10.00 hodin.

 

 

Zasedání zahájil pan Martin Půta, předseda SOLK a starosta města Hrádek nad Nisou. Přivítal přítomné, na začátek zasedání Rady SOLK konstatoval, že vzhledem k tomu, že z 15 členů Rady SOLK je 8 omluveno nebo se nedostavilo, není zasedání usnášeníschopné a zasedání bude mít informativní charakter.  Body, vyžadující schválení budou projednány a následně schváleny na následujícím zasedání Rady SOLK. Dále Předseda SOLK navrhl přehození bodů programu, a to upřednostnit seznámení s projektem CVLK po provedené kontrole usnesení.

 

Předseda SOLK předal slovo řediteli Kanceláře SOLK p. Hanzlíčkovi, který provedl kontrolu usnesení z předchozích zasedání Rady SOLK.

- Usnesení č. 23/07 - Rada SOLK uložila členům Rady SOLK, popř. všem členům SOLK, podat v průběhu měsíce dubna návrhy námětů a témat k řešení při zasedání Rady SOLK, popřípadě na uspořádání seminářů. Úkol trvá.

- Usnesení č. 44/07 - Rada SOLK uložila řediteli SOLK připravit návrh na projekt vzdělávání samosprávy v LK s okruhy školení: komunikační dovednosti, manažerské zkušenosti, twinning a pracovní stáže úředníků obecních a městských úřadů. Úkol trvá, po vyhlášení výzvy bude podána žádost. Úkol trvá.

- Usnesení č. 53/07 a 65/07 - Rada SOLK uložila řediteli SOLK pozvat na příští zasedání Rady SOLK Ing. Karla Dolejšího, statutárního náměstka hejtmana, pověřeného vedením ekonomického resortu LK, k prodiskutování případné podpory projektů malých obcí Libereckým krajem či vytvoření případného samostatného grantového schéma. Ing. Dolejší byl na zasedání opakovaně pozván, na zasedání se omluvil z důvodu důležitého pracovního jednání v Harrachově.

- Usnesení č. 03/08 - Rada SOLK uložila řediteli SOLK na minulém zasedání 21. 2. 2008 pozvat na následující zasedání Rady SOLK Mgr. Petra Doležala, náměstka hejtmana, pověřeného vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu nebo RNDr. Roberta Gambu, vedoucího odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu za účelem seznámení se s projektem Centra vzdělanosti Libereckého kraje. Mgr. Petr Doležal byl zasedání přítomen.

- Usnesení č. 08/08 - Rada SOLK uložila řediteli SOLK požádat radu Libereckého kraje o prominutí úhrady neuznatelných nákladů projektu Partnerství pro Liberecký kraj ve výši 5.758,80 Kč, které by měly být uhrazeny ve prospěch Libereckého kraje. Rada byla informována v samostatném bodu programu.

- Usnesení č. 11/08 - Rada SOLK uložila řediteli SOLK rozeslat usnesení včetně návrhu novely zákona o místních poplatcích, navržené Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje, všem poslancům a senátorům, zvolených za obvody v Libereckém kraji.

- Usnesení č. 13/08 - Rada SOLK uložila řediteli SOLK připravit ve spolupráci s Libereckým krajem seminář na téma Správa daní a poplatků v obcích a městech. Úkol trvá.

 

            Ve druhém bodu programu zasedání Mgr. Petr Doležal, náměstek hejtmana, pověřený vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, představil projekt Centra vzdělanosti Libereckého kraje. Projekt CVLK, plánovaný realizovat ve městě Liberci se skládá ze 3 segmentů. Prvním je hlavní budova CVLK, ve které by kromě sídla, kanceláří, učeben a studoven CVLK měly být umístěny střední průmyslová škola stavební a střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická, které se nacházejí v nevyhovujících prostorách a jež navštěvuje cca 800 studentů. Tato část projektu by měla být financována z ROP, měla by být zařazena v Integračním plánu města Liberce a její rozpočtované náklady dosáhnou 571 mil. Kč. Další stavební částí projektu je vybudování parkingu, jehož náklady dosáhnou 266 mil. Kč a budou kryty ze soukromých zdrojů. Třetí stavebním segmentem projektu CVLK je vybudování areálu domova mládeže, jídelny a sportoviště. Tato část by se měla realizovat formou PPP a její náklady dosáhnou 366 mil. Kč. Kromě CVLK v Liberci se plánuje také vybudování podnikatelského inkubátoru v Turnově, kde by měla být umístěna střední škola a vyšší nástavbové studium. Tento projekt by měl být financován z Integrovaného operačního programu a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na území LK bude vznikat nebo se inovovat řada drobnějších projektů, které doplní ucelenou koncepci celoživotního vzdělávání v rámci CVLK.

 

Ve třetím bodu programu zasedání Rady SOLK nejprve omluvil Mgr. Josef Chýle, vedoucí odboru kanceláře hejtmana LK neúčast pana Petra Skokana, hejtmana LK na zasedání Rady SOLK a poté informoval Radu SOLK o událostech z Libereckého kraje za předchozí i o následném období, a to:

-          Při zasedání Asociace krajů ČR bylo konstatováno, že vzniká problém v oblasti vodohospodářských projektů a smluv, kdy zhruba u 100 obcí nebude splněna podmínka odkanalizování z důvodu nepřijatelnosti. Zainteresovaní ministři byli vyzváni k včasnému řešení problému na půdě EU. Dále při zasedání AK ČR byl kraji vysloven nesohlas s návrhem novely zákona o odpadech. Hejtman LK p. Petr Skokan také při AK ČR vyslovil nesouhlas s transformací záchraných praporů Armády ČR, jelikož při plánovaném zrušení pźáchranného praporu v Kutné Hoře přejde LK pod záchranný prapor v Rakovníku a v případě živelné pohromy, např. povodně na Labi či Vltavě může vzniknout těžko překonatelná překážka.

-          V LK probíhá stabilizace nemocnic v majetku LK, v následném období proběhnou valné hromady obou nemocnic, v Krajské nemocnici Liberec se připravuje majetkoprávní řešení k budovám v areálu nemocnice, kdy bude městu Liberec nabídnut určitý minoritní podíl v a.s.

-          Na otázku p. Voseckého, starosty obce Okrouhlá, že jsou určité náznaky snižování odborné úrovně v některých oborech v Nemocnici s Poliklinikou v Č. Lípě, odpověděl Mgr. Chýle, že tuto připomínku přednese kompetentním osobám.

-          V květnu až červnu by měla být přes nesouhlas Libereckého a Královéhradeckého kraje vyhlášena další výzva v ROP, v Prioritní ose 1, Oblastech podpory 1.1 a 1.2. Nesohlas byl deklarován krom jiného i dopisem na Regionální radu.

-          5. května navšíví LK ministr vnitra ČR Ivan Langer

-          29. května naštíví LK místopředseda Vlády ČR Alexander Vondra

-          27. května proběhne setkání hejtmanů s ministrem zahraničí ČR

-          28. května bude probíhat v budově KÚ LK den otevřených dveří.

 

Ke čtvrtému bodu programu „Návrh novely zákona o odpadech“ navrhl p. Martin Půta, předseda SOLK, se vrátit a projednat na příštím zasedání Rady SOLK.

 

V dalším bodu programu pan Jiří Tesař ze Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení Radě SOLK přednesl návrh na spolupráci, na základě které by v součinnosti se Sdružením obcí Libereckého kraje získala podporu Libereckého kraje. Ta spočívá v příslibu poskytnutí finančních prostředků na zpracování evidence majetku obcí – pasport veřejného osvětlení. Vlastnit pasport VO je povinností obce vyplývající ze zákona. Na základě tohoto dokumentu je pak možné zpracování generelu VO obce v souladu s územním plánem. Jen tak je možné kvalifikovaně  posoudit stav osvětlovací soustavy a navrhnout plán její údržby a oprav, optimalizovat její provoz z hlediska spotřeby elektrické energie a minimalizace nákladů. Též lze zodpovědně plánovat její případnou částečnou nebo kompletní rekonstrukci. Společnost pro rozvoj VO je schopna ve spolupráci se Sdružením obcí Libereckého kraje zajistit nejen zpracování pasportu a generelu VO, ale také pomoci s návrhem podkladů pro rekonstrukci VO, doporučením vhodných prvků soustavy (stožáry, svítidla, světelné zdroje), ale i zajištění technického dozoru až po provedení revize elektrické části a měření osvětlení. SOLK již učinil dotazníkovou akci na všechny obce LK, avšak vyplněný dotazník se vrátil z cca 10 obcí a měst.

Na otázku p. Voseckého, starosty obce Okrouhlá, jaké jsou možné úspory v rámci LK nebo jednotlivých okresů, odpověděl p. Tesař, že je možné vypracovat celkem přesnou studii, pokud budou vráceny dotazníky z většiny obcí a měst. Proto Rada SOLK doporučila rozeslat dotazníky na obce a města opět s tím, aby byla zdůrazněna možnost úspory finančních prostředků obcí za provoz VO v případě realizace. Také bylo doporučeno uspořádat pod hlavičkou SOLK seminář nebo konferenci k uvedené problematice.

Šestým bodem programu zasedání Rady SOLK byla prezentace Vysoké školy regionálního rozvoje, kterou přednesl Ing. Petr Ponikelský, vedoucí katedry regionalistiky a vedoucí Krajského pracoviště v Jablonci nad Nisou. Ing. Ponikelský řekl, že Vysoká škola regionálního rozvoje je jediná vysoká škola v ČR s výhradní specializací na regionální rozvoj, má praktickou orientaci studia a na které přednáší profesionální tým lektorů. Krajské pracoviště v Jablonci nad Nisou nabízí 3letý bakalářský studijní program, kombinované studium, kreditní systém, studijní materiály, sociální program VŠRR, atd. Pro města a obce je schopna VŠ nabídnout zvyšování kvalifikace pracovníků veřejné správy – doplňování vysokoškolského vzdělání v oboru, další vzdělávání pracovníků veřejné správy, konzultační servis a praktickou regionalistiku (programy rozvoje, oponentury, projektový management, apod.). Závěrem Ing. Ponikelský dodal, že by rádi nabídli možnost spolupráce všem členským obcím SOLK.

 

Dalším bodem bylo zahájeno projednávání organizačních záležitostí SOLK, které byly z velké části přesunuty na další zasedání Rady SOLK. S informacemi o podaných žádostech o dotaci na projekty obcí a jejich úspěšnosti seznámila Radu SOLK p. P. Slepitschková, asistentka ředitele SOLK. SOLK podalo žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova, Ose III, Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic na 5 projektů

-          projekt SOLK „Obce dneška“ – celkové investiční náklady projektu 1.821.490,- Kč, do projektu jsou zapojeny obce Levínská Olešnice, Líšný a Svojkov – projekt získal podporu z EU.

-          projekt Mikroregionu Frýdlantsko „Frýdlantské obce v lepším světle“ – celkové investiční náklady projektu 4.830.000,- Kč – projekt podporu z důvodu převisu poptávky nezískal.

-          projekt obce 4tveřín „Za bezpečnost Čtveřínska „ – celkové investiční náklady 1.250.000,- Kč - projekt získal podporu z EU.

-          projekt obce Svijanský Újezd „Bezpečnější obec Svijanský Újezd“ – celkové investiční náklady 1.000.000,- Kč - projekt získal podporu z EU.

-          projekt obce Svijany „Krásné Svijany“ – celkové investiční náklady 900.000,- Kč - projekt podporu z důvodu převisu poptávky nezískal.

Ředitel SOLK předložil Radě SOLK návrh na odměnu pro p. Petru Slepitschkovou za získání dotací na projekty SOLK a obcí. Předseda Rady SOLK uložil řediteli Kanceláře SOLK svolat schůzku za účasti místopředsedkyně SOLK a projednat nejprve tento bod před dalším zasedáním Rady SOLK.

Ředitel SOLK předložil Radě SOLK informaci o vyúčtování neuznatelných nákladů SOLK v Projektu Partnerství pro Liberecký kraj v částce 5.758,80 Kč. Na základě usnesení č. 08/08 z 21. 2. 2008 požádal ředitel SOLK radu Libereckého kraje o prominutí úhrady neuznatelných nákladů projektu ve výši 5.758,80 Kč. Rada Libereckého kraje žádost SOLK zamítla, proto byla uvedená částka uhrazena ve prospěch Libereckého kraje

Předseda Rady SOLK předložil Radě SOLK k projednání návrh na neformální setkání představitelů členských obcí SOLK, např. se sportovním odpolednem. Projednání bylo přesunuto na další zasedání Rady SOLK.

Ředitel SOLK informoval Radu SOLK o výsledku hospodaření SOLK za 1. Q roku 2008 a předložil Radě SOLK audit hospodaření SOLK za rok 2007. Bod bude opětovně projednán na následném zasedání Rady SOLK.

 

Na závěr poděkoval předseda SOLK p. Martin Půta přítomným za účast a zasedání Rady SOLK ukončil.

 

Zápis provedl v Liberci, dne 24. dubna 2008

                                                                                                         

Jaroslav Hanzlíček                                                                                                                    ředitel SOLK 

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj