Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 11.12. 2008 v zasedací místnosti MěÚ v Jablonci nad Nisou

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 11. 12. 2008 v zasedací místnosti MěÚ v Jablonci nad Nisou od 10.00 hodin.

 

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 56/08

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

 

č. 57/08

Rada SOLK bere na vědomí možnosti vzájemné spolupráce mezi SOLK a Libereckým krajem a bere na vědomí informace hejtmana Libereckého kraje pana Bc. Stanislava Eichlera z Libereckého kraje za předchozí období.

  

č. 58/08

Rada SOLK bere na vědomí informace ze zasedání Regionální komise Předsednictva SMO ČR ze dne 28. 11. 2008.

 

č. 59/08

Rada SOLK bere na vědomí informace o novele zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Rada SOLK zásadně nesouhlasí s rušením stavebních úřadů na obcích I. stupně a požaduje ponechat současnou platnou právní úpravu uvedenou v § 13, odst. 1, písm. g) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

 

č. 60/08

Rada SOLK bere na vědomí informace o problematice podpory De minimis uplatňované Libereckým krajem ve smlouvách s obcemi a žádá Liberecký kraj o řešení problému podpory De minimis stanovením přesných pravidel pro uplatnění veřejné podpory. Rada SOLK ukládá řediteli SOLK ve spolupráci s Libereckým krajem uspořádat informační seminář nebo informovat obce Libereckým krajem o pravidlech pro uplatnění veřejné podpory na připravovaných krajských setkáních obcí.

 

č. 61/08

Rada SOLK bere na vědomí návrh Mgr. Josefa Šimka, místostarosty města Lomnice nad Popelkou, k řešení způsobu vyrozumívání jednotek SDH prostřednictvím SMS a vyslovuje návrhu podporu. Zároveň Rada SOLK žádá Liberecký kraj o projednání uvedeného návrhu a jeho podporu deklarovat rozpočtovým opatřením.

 

č. 62/08

Rada SOLK po projednání bere na vědomí aktuální informace o přípravě projektu SOLK Vzdělávání obecní samosprávy v Libereckém kraji.

 

č. 63/08

Rada SOLK v souladu se stanovami SOLK svolává řádný Sněm SOLK na 20. 1. 2009 od 10.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, schvaluje navržený program Sněmu SOLK a ukládá řediteli pozvat delegáty za členské obce SOLK a další hosty - představitele Libereckého kraje, poslance a senátory z LK a zástupce partnerských a spolupracujících organizací a institucí.

 

č. 64/08

Rada SOLK po projednání doporučuje Sněmu SOLK schválit změnu Stanov dle předloženého návrhu.

 

č. 65/08

Rada SOLK po projednání bere na vědomí výsledek hospodaření za období 1 - 11 roku 2009.

 

č. 66/08

Rada SOLK po projednání bere na vědomí Plnění programu činnosti SOLK za rok 2008.

 

č. 67/08

Rada SOLK po projednání schvaluje Rozpočet SOLK na rok 2009. Rada SOLK ukládá řediteli SOLK doplnit pro materiály Sněmu SOLK rozpočet o DPH.

 

č. 68/08

Rada SOLK po projednání bere na vědomí Program činnosti SOLK na rok 2009 a doporučuje jej Sněmu SOLK schválit.

 

č. 69/08

Rada SOLK po projednání schvaluje Sociální fond SOLK pro rok 2009.

 

č. 70/08

Rada SOLK po projednání schvaluje termín následujícího zasedání  zasedání Rady SOLK na 19. února 2009 a ukládá svým členům připravit si návrhy termínů zasedání v roce 2009.

 

č. 71/08

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace o situaci v oblasti čerpání prostředků na zateplení budov z OPŽP. Rada SOLK ukládá řediteli SOLK zajistit aktuální informace z oblastit čerpání prostředků na zateplení budov z OPŽP a prověřit informaci o změně podmínek na čerpání dotací na zateplení budov z uvedeného programu prostřednictvím pana Petra Skokana. Získané informace předat na obce.

 

 

 

V Jablonci nad Nisou, dne 11. prosince 2008

 

 

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                                Martin Půta

  Ředitel SOLK v.r.                                                                     Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj