Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 22.10.2010 v Liberci

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání konaného 22. 10. 2010 v Liberci od 10.00 hodin.

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 39/10

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

 

č. 40/10

Rada SOLK bere na vědomí informace o záměru projektu „Spolupráce mezi obcemi LK a kantonu St. Gallen“. Rada SOLK schvaluje aktivní účast zástupců SOLK v projektu dle předloženého návrhu a zavazuje se zajistit výběr zástupců obcí jednotlivých typů.

 

č. 41/10

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o výzvě č. 62 MV ČR vyhlášené v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost a o možnostech realizace projektu SOLK „Vzdělávání obecní samosprávy v Libereckém kraji“ a souhlasí s nepodáním žádosti v rámci této výzvy.

 

č. 42/10

Rada SOLK schvaluje znění Pravidel pomoci obcím postižených povodněmi v srpnu 2010 na území Libereckého kraje, vyhlášení veřejné sbírky, zřízení speciálního účtu u ČSOB a.s. a vydání výzvy k pomoci a potvrzuje provedené hlasování per rollam. Rada SOLK odkládá přerozdělení dosud vybrané částky z veřejné sbírky na následující zasedání Rady SOLK.

 

č. 43/10

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz. Dále Rada SOLK schvaluje k projektu „Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz“ pro období 2011 – 2013:

 

  1. kofinancování projektu v max. výši 32.200,- Eur
  2. předfinancování 2 po sobě následujících nejnákladnějších etap projektu v max. výši: 70.330,- Eur

 

č. 44/10

Rada SOLK bere na vědomí informace o plnění rozpočtu SOLK za období 1 – 8 roku 2010.

 

č. 45/10

Rada SOLK schvaluje termín konání Sněmu SOLK na leden 2011.

 

č. 46/10

Rada SOLK bere na vědomí vyhodnocení Programu činnosti SOLK za rok 2010 v období 1 – 8 roku 2010.

 

č. 47/10

Rada SOLK schvaluje předložený návrh rozpočtu SOLK na rok 2011.  

 

č. 48/10

Rada SOLK bere na vědomí Program činnosti SOLK na rok 2011 a doporučuje jej Sněmu SOLK schválit.

 

č. 49/10

Rada SOLK schvaluje návrh Sociálního fondu SOLK pro rok 2011 a zároveň schvaluje naplnění fondu z přebytku hospodaření roku 2010.  

 

č. 50/10

Rada SOLK schvaluje termín následujícího zasedání Rady SOLK na leden 2011, které se uskuteční v den konání Sněmu SOLK před jeho jednáním.  

 

č. 51/10

Rada SOLK bere na vědomí stanovisko k návrhu „Pravidel pro zajištění spolufinancování prostředků EU z národních veřejných zdrojů“ a stanovisko k návrhu „Globálních grantů Libereckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání“, oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“a oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení“.  

 

 

 

 

V Liberci, dne 22. října 2010

 

 

 

 

       Jaroslav Hanzlíček                                                      Martin Půta

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                       Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj