Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 16.2.2012 v kanceláři SOLK v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání konaného 16. 2. 2012 od 10.00 hodin v Kanceláři SOLK v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 01/12

Rada SOLK Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

 

č. 02/12

Rada SOLK bere na vědomí informace z Libereckého kraje, přednesené Ing. Jaroslavem Podzimkem, členem rady kraje pro resort zemědělství a životního prostředí.

 

č. 03/12

Rada SOLK bere na vědomí informace Krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje plk. Ing. Romana Hlinovského o koncepci HZS v LK na nejbližší období a žádá o dodání informací v písemné podobě, aby mohly být ředitelem Kanceláře SOLK odeslány obcím LK k dalšímu využití. Dále Rada SOLK bere na vědomí informace o zavedení a provozu vyrozumívání jednotek SDH prostřednictvím SMS na území LK. Plk. Ing. Roman Hlinovský poskytne SOLK podmínky a formulář k přihlášení jednotek SDH do systému vyrozumívání prostřednictvím sms, aby mohly být předány na obce LK.

 

č. 04/12

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele krajského ředitelství Policie Libereckého kraje plk. Mgr. Milana Franka o prevenci kriminality a stavu Policie ČR v Libereckém kraji. Rada SOLK kladně hodnotí garance o nerušení obvodních oddělení Policie ČR v Libereckém kraji. Rada SOLK vnímá jako alarmující skutečnost nenaplnění stavu policistů v LK na optimální stav. Tento popisovaný problém vede ke zhoršení vnímání bezpečnosti občanů v LK. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK připravit jménem předsedkyně Rady SOLK dopis ministru vnitra s požadavkem na navýšení stavu policistů v LK na stav cca 1400 policistů, což je počet stanovený v rámci restrukturalizace Policie ČR, včetně navýšení finančních prostředků na mzdy. Před odesláním bude znění dopisu zkonzultováno s členy Rady SOLK.

 

č. 05/12

Rada SOLK se usnáší na následujícím stanovisku k návrhu novely zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: Rada SOLK zásadně nesouhlasí se zněním návrhu novely zákona č. 128/2000 Sb., ohrazuje se proti znění návrhu zákona, který byl s obcemi nedostatečně a pouze formálně projednán v připomínkovém řízení. Připomínky Libereckého kraje ani Svazu měst a obcí ČR, se kterými se Rada SOLK plně ztotožňuje, nebyly v připomínkovém řízení akceptovány. Tento legislativní postup ze strany Vlády ČR je bezprecedentní a pro obce nepřijatelný. Rada SOLK žádá Vládu ČR o stažení návrhu novely uvedeného zákona z legislativního procesu a o jeho vrácení do projednávání k odborné diskuzi. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK ve spolupráci s JUDr. J. Němcem, vedoucím Správního odboru KÚ LK, bezodkladně vytvořit dopis se stanoviskem Rady SOLK, jehož přílohami budou připomínky SMO ČR a Libereckého kraje a tento dopis bude odeslán předsedovi Vlády ČR, členům Vlády ČR, poslancům Parlamentu ČR zvolených v Libereckém kraji, předsedovi SMO ČR, Libereckému kraji a ostatním krajským sdružením obcí v ČR. Zároveň Rada SOLK ukládá Mgr. Haně Moudré, předsedkyni Rady SOLK a Bc. Martinu Půtovi, místopředsedovi Rady SOLK, osobně projednat výše uvedené stanovisko Rady SOLK s předsedou Vlády ČR.

 

č. 06/12

Rada SOLK nesouhlasí s Koncepčním záměrem reformy systému financování regionálního školství a zejména se stanovením parametru - Optimální naplněnost třídy pro všechny ON: 24 žáků, a to jak pro první, tak i pro druhý stupeň plně organizovaných základních škol. Rada SOLK navrhuje ponechat systém financování regionálního školství a počet žáků na stávající úrovni.

 

č. 07/12

Rada SOLK bere na vědomí informace p. Jaroslava Hanzlíčka, ředitele Kanceláře SOLK, o projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz.

 

č. 08/12

Rada SOLK schvaluje následující termíny zasedání Rady SOLK pro rok 2012:

-         ve čtvrtek 12. dubna 2012 od 10.00 h. v České Lípě,

-         ve čtvrtek 21. června 2012 od 11.00 h. ve Frýdlantě,

-         ve čtvrtek 6. září 2012 od 11.00 h. v Janově nad Nisou,

-         ve čtvrtek 25. října 2012 od 11.00 h. v Hrádku nad Nisou,

-         ve čtvrtek 6. prosince 2012 od 11.00 h. v Liberci.

 

č. 09/12

Rada SOLK schvaluje předložené znění smlouvy se SVS a.s. Teplice pro rok 2012 a pověřuje Mgr. Hanu Moudrou, předsedkyni Rady SOLK, jejím podpisem.

 

 

 

V Liberci, dne 16. února 2012

 

 

 

 

       Jaroslav Hanzlíček                                                                       Mgr. Hana Moudrá

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                    Předsedkyně Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj