Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 11.12.2018 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného dne 11. 12. 2018 v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK

a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 33/18

Rada SOLK, v souladu s čl. VII, odst. 4, 5 a 6 Stanov SOLK, bere na vědomí kooptaci svých nových členů - Ing. Jitku Volfovou, starostku města Česká Lípa, Mgr. Jiřího Šolce, náměstka primátora pro technickou správu města a informační technologie statutárního města Liberec a Bc. Milana Kroupu, primátora statutárního města Jablonec nad Nisou.

č. 34/18

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 35/18

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Davida Votavy, ředitele Odboru rozvoje a investic Severočeské vodárenské společnosti a.s. o realizovaných a připravovaných investičních akcích SVS a.s..

č. 36/18

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Martina Půty, hejtmana LK, z Libereckého kraje.

č. 37/18

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o tiskových zprávách SMO ČR o projednávané legislativě, a to o zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě a o záměru novelizace vyhlášky o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

č. 38/18

Rada SOLK bere na vědomí informace o projednávané legislativě na zasedání Vlády ČR, v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR.

č. 39/18

Rada SOLK bere na vědomí informace o plnění rozpočtu SOLK za období 1 - 11 roku 2018 a jeho předpokládané plnění a doporučuje Sněmu SOLK schválit výsledek hospodaření SOLK za rok 2018. Ředitel Kanceláře SOLK zajistí předání výsledku hospodaření SOLK (účetní závěrky) za rok 2018, usnesení Rady SOLK a Sněmu SOLK z roku 2018 předsedovi Kontrolní komise SOLK tak, aby mohli být uvedené materiály projednány včas a Kontrolní komise SOLK mohla 31. ledna 2019 informovat Sněm SOLK.

č. 40/18

Rada SOLK bere na vědomí vyhodnocení Programu činnosti SOLK za rok 2018 v období 1 – 11 roku 2018. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK doplnit vyhodnocení Programu činnosti SOLK za rok 2018 o měsíc prosinec.

č. 41/18

Rada SOLK schvaluje rozpočet SOLK pro rok 2019.

č. 42/18

Rada SOLK bere na vědomí návrh Programu činnosti SOLK na rok 2019 a doporučuje jej Sněmu SOLK schválit.

č. 43/18

Rada SOLK schvaluje návrh Sociálního fondu SOLK pro rok 2019 a zároveň schvaluje naplnění Sociálního fondu z přebytku hospodaření roku 2018.

č. 44/18

Rada SOLK schvaluje návrh programu Sněmu SOLK, který se uskuteční 31. ledna 2019 od 10.00 hodin v Liberci.

č. 45/18

Rada SOLK renominuje do pracovní skupiny Vzdělávání, vytvořené v rámci RSK v LK, za člena Mgr. Františka Lufinku, starostu města Železný Brod, a za náhradníka Mgr. Jaromíra Dvořáka, starostu města Nový Bor.

č. 46/18

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o realizaci činnosti pro SVS a.s. dle uzavřené smlouvy na rok 2018.

č. 47/18

Rada SOLK schvaluje termín následujícího zasedání Rady SOLK na 26. února 2019 od 10.30 hodin v sídle SOLK.

č. 48/18

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK ze zasedání Regionální komise Předsednictva SMO ČR, které se uskutečnilo dne 5. prosince 2018 v Praze. Rada SOLK ukládá zaslat senátorům, zvolených v Libereckém kraji, nesouhlasné stanovisko SOLK s návrhem zákona o ochraně oznamovatelů. Zároveň ukládá řediteli Kanceláře SOLK učinit dotaz na RNDr. K. Lauermannovou na stav zpracování nového návrhu 1. aktualizace ZÚR LK.

       Jaroslav Hanzlíček                                                      Mgr. Josef Horinka

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                Předseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj