Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK z 1. zasedání, konaného 20. 2. 2023

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze 1. zasedání, konaného dne 20. 2. 2024 v Liberci prezenční formou, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 01/24

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 02/24

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace z Libereckého kraje od pana Martina Půty, hejtmana LK, a Ing. Jana Svitáka, statutárního náměstka hejtmana pověřeného řízením resortu dopravy.

č. 03/24

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o tiskových zprávách SMO ČR z období 13. 12. 2023 – 12. 2. 2024.

č. 04/24

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o předložených zákonech v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a o stavu jejich projednání:

- poslanecké návrhy novel zákonů o zrušení soudních exekutorů, o přímé volbě starostů a hejtmanů, o celostátním referendu a exekuční řád,

- senátní návrh novely zákona o volbách do Parlamentu ČR,

- senátní návrh novely zákona o silničním provozu,

- poslanecký návrh novely zákona o volbách do Parlamentu ČR,

-  vládní návrh novely ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

-  vládní návrh zákona o správě voleb,

-  poslanecký návrh ústavního zákona o celostátním referendu a návrh změny zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,

-  poslanecký návrh zákona o správě voleb,

-  poslanecký návrh zákona v souvislosti s příjetím zákona o správě voleb,

-  vládní návrh novely zákona o úřednících územních samospráv. celků,

- vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

- vládní návrh novely zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

- vládní návrh novely zákona o obcích,

- vládní návrh novely zákona o matrikách, jménu a příjmení,

- poslanecký návrh novely zákona o občanských průkazech,

- poslanecký návrh novely zákona o archivnictví a spisové službě,

- vládní návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí,

- vládní návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu,

- vládní návrh novely zákona o Státním fondu podpory investic,

- poslanecký návrh novely zákona o požární ochraně,

- vládní návrh novely zákona o občanských průkazech,

- vládní návrh novely zákona o právu na digitální služby,

- návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní zastupitelstva Libereckého kraje,

- návrh novely zákona o veřejných sbírkách,

- návrh novely zákona o sociálních službách,

- návrh novely zákona o správě voleb,

- návrh novely zákona o vodách (vodní zákon).

č. 05/24

Rada SOLK bere na vědomí informace – tiskové zprávy (ČTK) o projednávané legislativě na zasedání Vlády ČR, v Poslanecké sněmovně, v Senátu Parlamentu ČR a o podepsaných zákonech prezidentem České republiky v období 13. 12. 2023 – 12. 2. 2024.

č. 06/24

Rada SOLK bere na vědomí informaci ředitele Kanceláře SOLK o předaných připomínkách SOLK k návrhu výzvy nového dotačního programu č. 1.5 Ochrana škol jako možných měkkých cílů.

č. 07/24

Rada SOLK schvaluje termíny zasedání Rady SOLK v roce 2024 se zahájením vždy v 11.00 hodin, a to:

- 2. zasedání – 23. dubna 2024

- 3. zasedání – 25. června 2024

- 4. zasedání – 17. září 2024

- 5. zasedání – 26. listopadu 2024

- 6. zasedání – 17. prosince 2024

č. 08/24

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK z jednání Komise pro regionální udržitelný rozvoj Předsednictva SMO ČR ze dne 8. února 2024.

č. 09/24

Rada SOLK nesouhlasí se zněním návrhu novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (sněmovní tisk č. 579) a požaduje, aby byla ponechána možnost vyjmout z ochrany ZPF pozemky v intravilánu obce a pozemky na ně bezprostředně navazující, jejichž zástavbu umožňuje schválená územně plánovací či jiná zastavovací dokumentace obce, bez ohledu na to, zda se jedná o pozemky I. a II. třídy. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK připravit nesouhlasné stanovisko k návrhu novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

č. 10/24

Rada SOLK nesouhlasí se záměrem MŠMT přenést financování nepedagogických pracovníků základních a středních škol na zřizovatele. Rada SOLK upozorňuje na možnou následnou dvoukolejnost financování mezd zaměstnanců uvedených škol. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK připravit nesouhlasné stanovisko k uvedenému záměru.

       Jaroslav Hanzlíček                                                     Mgr. Jaromír Dvořák

   Ředitel Kanceláře SOLK                                                        předseda SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj