Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zápis ze Sněmu Sdružení obcí Libereckého kraje

 

Dne 24. ledna 2008 se od 10 hodin uskutečnil v prostorách Krajského úřadu LK v Liberci řádný Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK). SOLK má v současné době 77 členů, ve kterých žije 80 % obyvatel Libereckého kraje.

Sněm SOLK se zpravidla koná jedenkrát za rok, Sněmu SOLK se zúčastnila řada významných hostů - pan Petr Skokan, hejtman Libereckého kraje, členové Rady LK MUDr. Hana Králíčková, RNDr. Vít Příkaský, Mgr. Vladimír Richter a pan Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu měst a obcí.  

Sněm SOLK řídil předseda Rady SOLK pan Martin Půta, který po schválení programu Sněmu ve svém úvodním slově zhodnotil uplynulý rok činnosti SOLK od předchozího Sněmu. Ve své zprávě se pan předseda nejprve zmínil o změně na postu předsedy SOLK v průběhu roku 2007, vyvolané personálními změnami ve vedení členského města.

Dále se pan předseda věnoval vlastní činnosti SOLK v roce 2007. Přítomné delegáty a hosty seznámil s tím, že v oblasti Organizačně vnitřní činnosti sdružení bude kontrola hospodaření SOLK za rok 2007 bude provedena nezávislým auditorem v březnu 2008. V roce 2007 probíhalo poskytování služby veřejnosprávní kontroly příspěvkových a jiných organizací pro obce, oproti předchozím letům došlo k nárůstu počtu kontrolovaných subjektů, např. nově ve městech Semily, Mnichovo Hradiště, Kamenický Šenov. V roce 2007 vstoupila do SOLK 1 obec a to Mníšek.

V oblasti Legislativní činnosti SOLK nabídlo spolupráci Ministerstvu financí ČR na přípravě novely zákona o rozpočtovém určení daní. Ministerstvo odmítlo s tím, že obce a města zastupují Svaz měst a obcí ČR a Spolek pro obnovu venkova. Dále SOLK doporučilo obcím a městům připojit se k ústavní stížnosti ve věci nerovnoměrného rozdělování příspěvku na výkon státní správy pro obce. SOLK upozornil obce na možné problémy plynoucí z nového stavebního zákona, kde hrozí vymáhání náhrad vlastníky stavebních pozemků na obcích, které se ze zákona změní na zpět na zemědělské pozemky, nebudou-li do roku 2013 zainvestovány.

V oblasti Financování byl SOLK získán příspěvek SVS a.s. za vypracování databáze „Projektů, souvisejících s vodohosp. stavbami připravovaných v období 2007 – 2013 v Libereckém kraji“, získán příspěvek Libereckého kraje na činnost SOLK. SOLK připravilo několik projektů, které budou podány v jednotlivých dotačních programech SF EU (např. Katalog průmyslových zón, Vzdělávání samosprávy, společné i individuální projekty v obcích do 500 obyv. (PRV), ve městech a obcích (ROP)). SOLK navrhoval navýšení rozpočtu Fondu požární ochrany Libereckého kraje pro rok 2008, zastupiteli LK bylo přislíbeno navýšení z přebytku hospodaření LK za rok 2007. V rámci projektu Partnerství pro LK se SOLK spolupodílel na realizaci aktivit vzdělávání – např. zajištěním účastníků kursu Euromanažer a jejich následné poradenské činnosti v oblasti veřejné správy, zajištěním twinningového programu SOLK v rámci projektu Partnerství, kdy se 20 zástupců samosprávy zúčastnilo stáže ve španělské Pamploně, apod. Dále SOLK podpořilo návrh Mgr. Jana Farského, starosty města Semily, o spolupráci kraje s obcí na rekonstrukci komunikací a doprovodných staveb prostřednictvím společně podané žádosti s následným finančním a majetkovým vyrovnáním na základě smlouvy o spolupráci a vyzvalo členy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod návrh implementovat do prováděcích dokumentů ROP včetně zahrnutí možnosti financování oprav a rekonstrukcí místních komunikací. Regionální rada regionu soudržnosti SV návrh zamítla. SOLK také projednával návrh reformy veřejných financí a její dopad na města a obce, projednával návrhy na změnu zákona o rozpočtovém určení daní, ke kterým kvůli nerovnoměrnosti nedoporučil se připojit.

V oblasti Rozvoje kraje SOLK předložilo výborům LK návrh na spolupráci se SOLK v oblasti řešení problematiky obcí, návrh byl ve většině výborů zamítnut s tím, že v případě potřeby se určité formy poradenství nebrání. Také se pan předseda zmínil o přenosu informací z a na Asociaci krajů ČR a další instituce a hájení zájmů obcí LK panem Petrem Skokanem, hejtmanem Libereckého kraje. SOLK také podporoval aktivity LK a hejtmana LK.

V oblasti řešení Potřeb občanů SOLK opakovaně řešil selhání kapacit ČEZ a.s. při krizových situacích, např. při a následně po větrné vichřici, která postihla území LK, dále SOLK navrhl LK řešení zřizovatelských funkcí u sociálních služeb a zařízení v Libereckém kraji. SOLK také opakovaně řešil problematiku nedostatečného stavu příslušníků Policie ČR, problematiku přetěžování komunikací nákladní a kamionovou dopravou, zahájil řešení zřizovatelských funkcí zařízení v oblasti vzdělávání v LK.

V oblasti Spolupráce v rámci ČR byla spolupráce se Svazem měst a obcí ČR minimální, po komunálních volbách 2006 zasedání regionální komise SMO ČR prakticky neprobíhalo, byla navržena spolupráce prostřednictvím starostů měst a obcí z LK, kteří jsou zastpupeni v jednotlivých komorách SMO ČR.

V oblasti Mezinárodní spolupráce proběhlo setkání ve Zlotoryji v Polsku, na kterém byla předložena nabídka partnera ze Zlotoryje na spolupráci v projektu Leonardo, v ČR zajišťují dané činnosti úřady práce, v PL a SRN většinou obce a města, proto byli partneři o této skutečnosti informováni a s poděkováním za návrh odkázáni na příslušné instituce v ČR.

V oblasti Informování veřejné správy se SOLK podílel na odborné přípravě představitelů a zaměstnanců obecních samospráv pořádáním odborných seminářů např.: „Základní pojmy projektového řízení, dokumentace potřebná k podání žádosti o finanční příspěvek“, „Praktická příprava a zhotovení základních dokumentů potřebných pro podání žádosti o finanční příspěvek, zásady financování přípravné a realizační fáze projektu, dodávky odborných projektových činností“, „Softwarové aplikace v projektech - Benefit, ElZa, excelové aplikace“, „Tvorba rozpočtu projektu“, „Studie proveditelnosti“, „Finanční a ekonomická analýza projektu“, „Podpora využívání sluneční energie strukturálními fondy EU v období 2007 – 2013 ve městech a obcích“.

V oblasti Spolupráce mezi obcemi byla vytvořena v rámci projektu Partnerství publikace „Důležitých kontaktů“ a rozeslána na jednotlivé obce LK a předána i jednotlivým partnerům projektu.

V závěru své zprávy o činnosti SOLK za rok 2007 poděkoval předseda SOLK p. Martin půta Libereckému kraji a zejména panu hejtmanovi za dosavadní vzornou spolupráci.

Delegáti Sněmu SOLK vzali na vědomí zprávu předsedy SOLK o činnosti SOLK za rok 2007.

Ředitel Kanceláře SOLK p. Jaroslav Hanzlíček seznámil přítomné s výsledkem hospodaření za rok 2007. Celkové příjmy dosáhly částky 2.571.112,83 Kč, což je oproti schválenému upravenému rozpočtu o 100.112,83 Kč více. Ke zvýšení příjmů došlo zejména v položce nákup ostatních služeb, zejména poskytování služby Finanční kontrola obcí. V rámci projektu Partnerství byly příjmy nižší cca o 110 tis. Kč. Příjmy byly ovlivněny změnou účetnictví v 7. měsíci, kdy SOLK do té doby účtoval jako Dobrovolný svazek obcí a od července účtuje jako Sdružení právnických osob, v souladu se stanovami SOLK. Do účetnictví je tedy zahrnuto delší období, do 7 měsíce se zaúčtovávali příjmy dle splatnosti, kdežto od července je rozhodující datum uskutečnitelného zdanitelného plnění. Příjmy mohou být ještě upraveny za faktury vystavené v 12 07 a splatné v 01 08. Ke zvýšení příjmů došlo také v položce Dotace od obcí a měst. Celkové výdaje dosáhly částky 2.534.274,30 Kč, což je oproti původnímu schválenému rozpočtu o 166.274,30 Kč více. V oblasti výdajů došlo k překročení v položce mzdy (původní rozpočet počítal s asistentkou do konce června 2007) a tím i odvodů z mezd. K navýšení došlo také v položce Nákup ostatních služeb, kde poskytování služby Finanční kontrola obcí bylo vyšší oproti předpokladu. Naproti tomu došlo k úsporám v položkách Knihy, tisk (zahrnuto v Nákupu ostatních služeb); Drobný hmotný dlouhodobý majetek; Nákup materiálu j.n.; Cestovné a Pohonné hmoty (původně rozpočtováno v pol. Cestovné); Opravy a udržování; atd.

Položka Drobný hmotný dlouhodobý majetek byla rozepsána dle povahy do jiných položek a dále se nebude účtovat (dle osnovy). Hospodářský výsledek je záporný dofinancováním platu asistentky ředitele z BÚ z přebytku minulých let díky opožděnému nástupu SF EU, stav běžného účtu se meziročně snížil o 36.705,82 Kč. Výdaje byly taktéž ovlivněny změnou účetnictví v 7. měsíci, kdy SOLK do té doby účtoval jako Dobrovolný svazek obcí a od července účtuje jako Sdružení právnických osob, v souladu se stanovami SOLK. Do účetnictví je tedy zahrnuto delší období, do 7 měsíce se zaúčtovávali výdaje dle splatnosti, kdežto od července je rozhodující datum uskutečnitelného zdanitelného plnění. Výdaje mohou být ještě upraveny za faktury vystavené v 12 07 a splatné v 01 08. Sněm SOLK schválil hospodaření SOLK za rok 2007.

Sněm SOLK schválili úpravu stanov, kterou se mění pracovní komise Rady SOLK na oblasti působnosti a jmenovaní zástupci jsou garanty za danou oblast.

Dále delegáti schválili Program činnosti SOLK na rok 2008, který na svém zasedání dne 13. 12. 2007 projednala Rada SOLK, vzala jej na vědomí a doporučila Sněmu SOLK schválit.

Sněm SOLK vzal na vědomí informaci o rozpočtu SOLK na rok 2008, který Rada SOLK na svém zasedání dne 13. 12. 2007 schválila.

Následovali informace z Libereckého kraje a vystoupení hostů.

Hejtman LK pan Petr Skokan ve svém projevu seznámil přítomné s aktuálními informacemi z LK, vyzdvihl spolupráci s obcemi jako jednu z nejdůležitějších, seznámil přítomné s hodnocením projektů řídícím výborem Státního fondu životního prostředí podaných z obcí a měst LK do Operačního programu Životní prostředí, informoval o připomínkování novely zákona o Policii ČR, s přípravou digitálního vysílání v Libereckém kraji atd.

MUDr. Hana Králíčková, členka rady kraje, pověřená vedením resortu sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin, seznámila přítomné s aktuálními informacemi ze svého odboru, zejména v oblasti sociálních věcí.

RNDr. Vít Příkaský, člen rady kraje, pověřený vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje seznámil delegáty Sněmu s možností poradenství ve vyhledávání vhodných dotačních titulů pro projektové záměry prostřednictvím oddělení regionálního rozvoje LK, s databází brownfields, vytvořené na základě studie vyhodnocení za aktivního přístupu obcí a měst LK. Dále pan radní informoval o Regionální inovační strategii a nabídl přítomným účast na tvorbě.

Mgr. Vladimír Richter, člen rady kraje, pověřený vedením resortu dopravy, seznámil přítomné se změnou v údržbě silnici I. třídy na území LK, kterou opět provádí SÚS LK s tím, že případný zisk je reinvestován do silnic II. a III. třídy. Dále informoval o dopravní obslužnosti LK, která platí od prosince 2007, o přípravě integrovaného dopravního systému (IDOL), který zajistí jednotnost dopravy v LK a větší komfort pro cestující. Také byli delegáti seznámeni s podáním 10 projektů Libereckého kraje do 1. výzvy ROP a čerpáním úvěru LK na obnovu a rekonstrukce silnic II. a III. tř. v LK. Dále pan radní seznámil přítomné se schválením ročního plánu činnosti v BESIPu, s problematikou se zvyšováním počtu dopravních nehod zaviněných dětmi (zvýšení z 10 v roce 2006 na 23 v roce 2007), o přípravě Grantového fondu LK v obl. Dopravy, kde budou přijímány žádosti o podporu do 0,5 mil. Kč, o narovnávání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod komunikacemi.

Následně vystoupil pan Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR. Přítomné delegáty seznámil o přípomínkování SMO ČR legislativních návrhů zákonů, např. nového zákona o obcích, o obecní policii, o připomínkování dotačních programů ze Strukturálních fondů EU, o vyjádření se k církevním restitucím, k připravované změně vyhlášky o odměnách zastupitelů obcí, ke spolupráci na novele zákona o rozpočtovém určení daní vč. úhrad za poskytování veřejných služeb obcemi. Dále informoval o připravovaných krajských setkáních se zástupci obcí a přípravě vznikajícího sdružení místních samospráv.

Poté byla zahájena diskuse.

Na otázku p. Líznera, starosty obce Příšovice kolik se z úvěru opravilo komunikací a jaké je je rozložení oprav v rámci kraje, odpověděl pan Mgr. Richter, že rozložení je rovnoměrné v rámci okresů LK a seznam opravených komunikací vč. příslušenství je na webových stránkách LK. Na obce bude rozeslána tabulka akcí a oprav komunikací, realizovaných z úvěru.

Na otázku p. Peruna, starosty obce Provodín, za jakou cenu se převádí pozemky pod komunikacemi odpověděl pan Mgr. Richter, že vůči obcím je cena zdarma formou daru, hradí se pouze geodetické zaměření.

Na otázku p. Beňe, místostarosty města Žandov, zda je možné investiční akce a záměry na silnicích sloučit odpověděl pan Mgr. Richter, že záleží na naplánování, dohodě a na způsobu finacování.

Na otázku p. Líznera, starosty obce Příšovice, jak řešit faktické snížení rychlosti vozidel, zejména nákladních, v obcích a na vjezdech do obcí odpověděl pan Richter, že uvedená problematika je jednou z priorit kraje, na silnicích v obcích je to záležitost obcí podávat návrhy na úpravu rychlosti nebo vjezdu na Liberecký kraj.

Na otázku p. Mgr. Tulpy, starosty města Jablonec nad Nisou, zda Liberecký kraj zná nový návrh na uspořádání Policie ČR, ve kterém je navrhováno řízení okresů v LK pouze z jednoho místa v Liberci a že stav Policie ČR v Jablonci nad Nisou byl tabulkově navýšen pouze o jedno místo, odpověděl pan Skokan, hejtman LK, že informace prověří.

Sněm SOLK nastolil mnoho cílů pro následné období, jako např. nadále podporovat obce a města v získávání finančních prostředků z fondů EU, aktivně spolupracovat s Libereckým krajem, rozvíjet mezinárodní spolupráci, podporovat zkvalitňování informovanosti a odbornou přípravu zaměstnanců a představitelů obcí a měst a podporovat rozvoj spolupráce mezi obcemi a města.

               Ve druhé části Sněmu představili Ing. Iveta Moravcová, vedoucí odd. cestovního ruchu Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu LK a Ing. Jiří Rutkovský, jednatel občanského sdružení BEZ NEHOD, „Koncepci rozvoje sítě cyklistické dopravy v Libereckém kraji – Technické a ekonomické zhodnocení problémů a záměrů rozvoje cyklistické dopravy včetně stanovení priorit etapizace řešení“ a záměr pilotního projektu: „Program výstavby a úprav cyklostezek na území Libereckého kraje“. Přítomné seznámili s možnostmi realizace a financování výstavby cyklostezek a stezek pro nemotorovou dopravu.

 

 

 

V Liberci, dne 24. 1. 2008

                                                                       Jaroslav Hanzlíček

                                                                   ředitel Kanceláře SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj