Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zápis ze Sněmu Sdružení obcí Libereckého kraje

Dne 20. ledna 2009 se od 10 hodin uskutečnil v prostorách Krajského úřadu LK v Liberci řádný Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK). SOLK má v současné době 78 členů, ve kterých žije 80 % obyvatel Libereckého kraje.

Sněm SOLK se zpravidla koná jedenkrát za rok, Sněmu SOLK se zúčastnila řada významných hostů - pan Bc. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje, RNDr. Vít Příkaský, náměstek hejtmana, Ing. Jaroslav Podzimek, člen rady kraje a pan Petr Skokan, předseda Euroregionu Nisa.

Sněm SOLK řídil předseda Rady SOLK pan Martin Půta, který po schválení programu Sněmu předal slovo novému hejtmanovi Libereckého kraje. Bc. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje ve svém projevu pozdravil delegáty Sněmu SOLK a zdůraznil jako jednu z hlavních priorit nového vedení Libereckého kraje spolupráci s obcemi a městy Libereckého kraje.

V dalším bodě programu Sněmu SOLK se pan předseda věnoval plnění Programu činnosti SOLK v roce 2008. Ve své zprávě se zmínil o připomínkování návrhů legislativních změn zákonů, jako např. novely zákona o odpadech, novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, k návrhu novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která by redukovala počet stavebních úřadů na obcích I. stupně. Dále se zmínil o realizovaných a připravovaných projektech pro obce a města sdružením, úspěšných návrzích SOLK k navýšení rozpočtu Fondu požární ochrany Libereckého kraje v roce 2008 z přebytku hospodaření LK za rok 2007 o 10 mil. Kč a navýšení fondu na poskytování příspěvku obcím na tvorbu územně plánovací dokumentace v roce 2008 o 2 mil. Kč. V závěru své zprávy o činnosti SOLK za rok 2008 poděkoval předseda SOLK p. Martin půta Libereckému kraji za dosavadní vzornou spolupráci.

Delegáti Sněmu SOLK vzali na vědomí zprávu předsedy SOLK o činnosti SOLK za rok 2008.

V následujícím bodě programu předseda SOLK seznámil přítomné delegáty Sněmu SOLK o přijatých personálních a rozpočtových změnách, důvodech změny sídla sdružení a dalších opatření, přijatých Radou SOLK ve druhém pololetí v roce 2008. Hlavním důvodem opatření byla konsolidace hospodaření SOLK bez zvyšování členských příspěvků. Poté ředitel Kanceláře SOLK p. Jaroslav Hanzlíček seznámil přítomné s výsledkem hospodaření za rok 2008. Celkové příjmy dosáhly částky 1.806.465,22 Kč, což je oproti schválenému upravenému rozpočtu o 3.734,78 Kč méně. Ke zvýšení příjmů došlo zejména v položce nákup ostatních služeb, zejména poskytováním služby Finanční kontrola obcí. V položce Projekty SF EU 2007 - 2013 byly příjmy nižší cca o 333 tis. Kč. Celkové výdaje dosáhly částky 1.754.692,46 Kč, což je oproti původnímu schválenému rozpočtu o 21.461,54 Kč méně. V oblasti výdajů došlo k úsporám v položce mzdy a odvodů z mezd, služby telekomunikací, nájemné, ostatní služby, opravy a udržování, cestovné, pohoštění. Ke zvýšení výdajů došlo v oblasti Nákupu ostatních služeb - finanční kontroly (kryto příjmy) a Pohonné hmoty. Hospodářský výsledek se předpokládal záporný, i když díky učiněným úsporným opatřením a přesunu některých plateb na leden 2009 (finanční kontroly) byl kladný. Ředitel SOLK informoval přítomné, že díky navýšení poskytování služeb SOLK obcím a městům se sdružení stalo od prosince 2008 plátcem DPH.

Sněm SOLK schválil hospodaření SOLK za rok 2008.

V dalším bodě programu Sněm SOLK schválil úpravu stanov, v jednotlivých článcích Stanov v čl. XIII Práva a povinnosti členů sdružení, v odst. 2, písm. b) a odst. 3, a v čl. XIV Financování sdružení, písm. a). změnit z „neinvestiční dotace od obcí“ na „členský příspěvek“. Na Sněmu SOLK 28. 3. 2006 byla schválena změna Stanov v uvedených ustanovení z daňových důvodů (v té době účtovalo SOLK jako obec). V současné době ve vztahu se změnou způsobu účtování v r. 2007 (jako právnická osoba) a se vznikem plátcovství DPH SOLK od 1. 12. 2008 navrhla Rada SOLK návrat k původnímu znění Stanov. Na členské příspěvky se nevztahuje DPH. Ředitel Kanceláře SOLK p. Jaroslav Hanzlíček bude členské obce informovat, jak mají obce zaúčtovat členské příspěvky ve svém účetnictví.

Dále delegáti schválili Program činnosti SOLK na rok 2009, který na svém zasedání dne 11. 12. 2008 projednala Rada SOLK, vzala jej na vědomí a doporučila Sněmu SOLK schválit. Předseda SOLK p. Martin Půta nabídl přítomným delegátům poskytování služeb sdružením v oblasti přípravy a podání projektových žádostí o dotace z fondů EU. Pan J. Hanzlíček, ředitel Kanceláře SOLK, rozešle na obce fiši připravovaného projektu Vzdělávání.

Sněm SOLK vzal na vědomí informaci o rozpočtu SOLK na rok 2009, který Rada SOLK na svém zasedání dne 11. 12. 2008 schválila a který vychází ze skutečnosti roku 2008. Na dotaz Mgr. Vladimíra Richtera, starosty města Jilemnice, zda jsou příjmy v položce Dotace od obcí reálné a jaké jsou členské příspěvky, odpověděl p. Jaroslav Hanzlíček, ředitel Kanceláře SOLK, že členské příspěvky jsou od prvopočátku totožné ve výši 1,30 Kč na 1 obyvatele za rok a příjmy z členských příspěvků jsou reálné, postavené na skutečnosti roku 2008.

Poté byla zahájena diskuse.

Pan Jiří Vosecký, starosta obce Okrouhlá, zhodnotil špatnou situaci v oblasti zaměstnanosti na novoborsku ve vztahu s hromadným propouštěním v a.s. Crystalex a vyzval Liberecký kraj k poskytnutí půjčet propuštěným sklářům z novoborska na úhradu půjček a hypoték na bydlení s odkladem splátek na 3 – 6 měsíců.

Bc. Stanislav Eichler, hejtman LK, na výzvu reagoval, že rada kraje se situací na novoborsku zabývala a bude se možností půjček zabývat. Dále sdělil, že došlo k selhání vlády, resp. příslušného ministerstva, které nebylo schopno během dvou let obsadit místo v dozorčí radě zástupcem státu, který by hájil zájmy minoritního, ale významného akcionáře. Pokud by se vláda včas zaručila za překlenovací úvěr, nemuselo dojít k zastavení výroby a propouštění.

Pan Martin Půta, předseda Rady SOLK a starosta města Hrádek nad Nisou, podotkl, že v současné ekonomické situaci banky umožňují odklad splátek hypoték z důvodu zachování trhu s hypotékami.

RNDr. Vít Příkaský, náměstek hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje, informoval přítomné, že projednával s kolegou z resortu školství možnosti rekvalifikací propuštěných sklářů. Dále připravují ve spolupráci s podnikatelskou radou sympozium, kterého by se mimo jiné zúčastnili zástupci úřadů práce, bankovních ústavů, atd.

Pan Jindřich Mareš, starosta města Nový Bor, informoval přítomné, že město Nový Bor již schválilo ze svého rozpočtu částku 1 mil. Kč, ze které budou postiženým občanům poskytovat bezúročné půjčky do výše 10 tis. Kč s odkladem splátek až 1 rok. Město se snaží pomoci svým občanům, již se objevily 2 sklářské firmy, které by zaměstnali cca 100 propuštěných pracovníků.

Pan Martin Půta, předseda Rady SOLK, se zeptal, zda by Liberecký kraj neposkytl pomoc z případného přebytku hospodaření LK za rok 2008.

Bc. Stanislav Eichler, hejtman LK, odpověděl, že problematika přerozdělení přebytku hospodaření je mnohem širší, např. se kraj nyní dozvěděl, že na poskytování sociálních služeb v kraji dostane pro rok 2009 dotaci ze SR krácenou o 170 mil. Kč.

Mgr. Petr Tulpa, starosta města Jablonec nad Nisou, se zeptal zástupců Libereckého kraje, zda nedojde v následujícím období k přehodnocení oblastí působnosti Libereckého kraje.

Bc. Stanislav Eichler, hejtman LK, odpověděl, že LK se bude snažit podporovat malá města a obce, bude se rozhodovat dle informací z terénu na základě konstruktivní diskuse.

Ing. Jaroslav Podzimek, člen rady kraje pro resort zemědělství a životního prostředí, poskytl přítomným delegátům aktuální informace z odboru, informoval o směřování činnosti na podporu čisté vodě, likvidace a třídění odpadů a rád by navázal na činnosti svého předchůdce.

Pan Jiří Vosecký, starosta obce Okrouhlá, informoval pana radního o vznikajícím problému s tříděným odpadem, který firmy přestávají odebírat, jedná se i o odpady sbírané ve školách.

Ing. Jaroslav Podzimek, člen rady kraje pro resort zemědělství a životního prostředí, sdělil, že by potřeboval znát konkrétní firmy, o které se jedná. Do budoucna bude s odpady všeobecně problém, možnosti skládkování se snižují.

Pan Martin Půta, předseda Rady SOLK, město Hrádek nad Nisou jednalo se svozovými firmami, v minulosti separované odpady dotovaly jiné odpady, třídění a sběr odpadů ve školách dotuje město ze svého rozpočtu. Dále pan předseda informoval přítomné, že poslední zástupce v SOLK ze Šluknovského výběžku město Velký Šenov ke konci roku 2008 vystoupilo ze SOLK a v současné době z této oblasti není v SOLK žádný člen a ani se s ohledem na územní členění státu nepředpokládá, že by v budoucnu někdo z uvedeného území do SOLK vstoupil. Zástupce Šluknovského výběžku byl členem Rady SOLK. Z těchto důvodů navrhuje úpravu Stanov SOLK a provést volbu nového člena Rady SOLK.

Jaroslav Hanzlíček, ředitel Kanceláře SOLK, navrhl změnit ve Stanovách SOLK čl. VII Rada sdružení, odst. 3, který zní: Rada SDRUŽENÍ má 15 členů, včetně předsedy SDRUŽENÍ a místopředsedy SDRUŽENÍ. V Radě SDRUŽENÍ je 10 zástupců správních obvodů pověřených obcí III. stupně v Libereckém kraji, 1 zástupce Šluknovského výběžku a 4 zástupci malých obcí z okresů Libereckého kraje. Navrhl nové znění druhé věty uvedeného odstavce na: V Radě SDRUŽENÍ je 10 zástupců správních obvodů pověřených obcí III. stupně v Libereckém kraji, 4 zástupci malých obcí z okresů Libereckého kraje a 1 zástupce bez územního vymezení.

Mgr Vladimír Richter, starosta města Jilemnice, navrhl znění uvedené věty: V Radě SDRUŽENÍ je 10 zástupců správních obvodů pověřených obcí III. stupně v Libereckém kraji, 4 zástupci malých obcí z jednotlivých okresů Libereckého kraje a 1 zástupce bez určení.

Sněm SOLK schválil změnu Stanov SOLK v čl. VII Rada sdružení, odst. 3, dle posledního návrhu. Za člena Rady SOLK zvolil Sněm SOLK Ing. Dana Ramzera, starostu města Frýdlant.

Ve druhé části Sněmu představil Ing. Petr Neubauer, ředitel pobočky ČSOB a.s. v Liberci své spolupracovníky Ing. Bulířovou, Ing. Volše, firemní bankéře a Ing. Smetánku, regionálního manažera z EU centra, kteří přítomným delegátům představili produkty ČSOB a nabídky ČSOB pro municipální sféru. Dále zástupci Asistenčního centra a.s. Ing. Malý a Ing. Cmíral představili přítomným činnost dceřinné společnosti ČSOB a nabídli obcím a městům pomoc při získávání dotací z fondů EU vč. případného profinancování projektu.

V Liberci, dne 20. 1. 2009

Jaroslav Hanzlíček

ředitel Kanceláře SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj