Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zápis ze Sněmu Sdružení obcí Libereckého kraje

 

Dne 27. ledna 2011 se od 10 hodin uskutečnil v prostorách Krajského úřadu LK v Liberci řádný Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK). SOLK má v současné době 85 členů, ve kterých žije 80 % obyvatel Libereckého kraje.

Sněm SOLK se zpravidla koná jedenkrát za rok, Sněmu SOLK se zúčastnila řada významných hostů - paní Ing. Lidie Vajnerová, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, RNDr. Vít Příkaský, náměstek hejtmana, Ing. Jaroslav Podzimek, člen rady kraje, Mgr. Václav Horáček, poslanec PS Parlamentu ČR, pan Petr Skokan, poslanec PS Parlamentu ČR a předseda Euroregionu Nisa, pan Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR, PaedDr. Václav Hartman, předseda Regionální komise SMO ČR, a plk. Mgr. Milan Franko, ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Libereckého kraje.  

 

 

Sněm SOLK řídil předseda Rady SOLK pan Martin Půta, který přivítal přítomné delegáty a všechny hosty a konstatoval, že je přítomno 53 delegátů z členských obcí SOLK a Sněm je usnášeníschopný.

 

V prvním bodě delegáti jednohlasně schválili navržený program Sněmu, Jednací řád Sněmu SOLK a Volební řád Sněmu SOLK.

 

V dalším bodě programu Sněmu SOLK se pan předseda věnoval plnění Programu činnosti SOLK v roce 2010. V rámci zprávy o činnosti SOLK přivítal řadu nových starostek a starostů a poděkoval starostům obcí, postižených srpnovými povodněmi, za obětavé a kvalitní řízení obcí při povodních v rámci místních povodňových a krizových štábů a poděkoval za likvidaci jejich následků. Delegáti Sněmu SOLK vzali na vědomí zprávu předsedy Rady SOLK o činnosti SOLK za rok 2010.

 

V následujícím bodě programu předseda Rady SOLK seznámil přítomné delegáty Sněmu SOLK o přijatých rozpočtových změnách, důvodech a dalších opatření, přijatých Radou SOLK k úsporám výdajů SOLK. Poté ředitel Kanceláře SOLK p. Jaroslav Hanzlíček seznámil přítomné s výsledkem hospodaření za rok 2010. Celkové příjmy dosáhly částky 1.593.145,24 Kč, což je oproti schválenému upravenému rozpočtu o téměř 300 tis. Kč více. Ke zvýšení příjmů došlo zejména v položce nákup ostatních služeb, a to poskytováním služby Finanční kontrola obcí. Navýšení příjmů ovlivnil také výtěžek veřejné sbírky, na kterou dárci poslali částku 435 tis. Kč. V položce Projekty SF EU 2007 - 2013 byly příjmy nižší. Příspěvek Libereckého kraje byl oproti předchozím letům snížen o 50 %. Celkové výdaje dosáhly částky 1.228.060,36 Kč, což je oproti původnímu schválenému rozpočtu o 70 tis. Kč méně. V oblasti výdajů došlo k úsporám v položce Mzdy a Odvody z mezd, Nákup materiálu, Služby pošt, Pohonné hmoty, Povinné ručení, atd. Ke zvýšení výdajů došlo v oblasti Nákupu ostatních služeb - finanční kontroly (je kryto vyššími příjmy) a Opravy a udržování. V komentáři této položky upozornil ředitel SOLK, že navýšení je způsobeno opravami služebního vozidla (r. výroby 2002, najeto přes 320 tis. km). Hospodářský výsledek rozpočtu se předpokládal záporný, i když díky učiněným úsporným opatřením a přesunu některých plateb na leden 2011 (finanční kontroly) byl kladný. Ředitel SOLK informoval přítomné, že díky učiněným opatřením v poskytování veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací obcí a měst přestalo být sdružení od dubna 2010 plátcem DPH.

Sněm SOLK schválil hospodaření SOLK za rok 2010.

           

            V bodě č. 4 předseda Rady SOLK p. Martin Půta zahájil volbu nových členů Rady SOLK připomenutím Volebního řádu SOLK a způsobu volby jednotlivých členů Rady SOLK podle územních obvodů a obcí. Za členy Rady SOLK byly zvoleni následující kandidáti:

1.  za územní obvod Česká Lípa : Mgr. Hana Moudrá, starostka města Česká Lípa, poměrem hlasů 49 pro, 1 se zdržel, 0 proti

2.  za územní obvod Nový Bor Mgr. Šárka Jakobi, starostka města Cvikov, poměrem hlasů 49 pro, 1 se zdržel, 0 proti,

3.  za územní obvod Liberec Mgr. Jan Korytář, primátor města Liberec, poměrem hlasů 52 pro, 1 se zdržel, 0 proti,

4.  za územní obvod Frýdlant Ing. Dan Ramzer, starosta města Frýdlant, poměrem hlasů 51 pro, 1 se zdržel, 0 proti,

5.  za územní obvod Jablonec nad Nisou Ing. Petr Beitl, starosta města Jablonec nad Nisou, poměrem hlasů 52 pro, 1 se zdržel, 0 proti,

6.  za územní obvod Tanvald Eva Zbrojová, starostka města Harrachov, poměrem hlasů 52 pro, 1 se zdržel, 0 proti,

7.  za územní obvod Železný Brod André Jakubička, starosta města Železný Brod, poměrem hlasů 51 pro, 2 se zdrželi, 0 proti,

8.  za územní obvod Turnov PhDr. Hana Maierová, starostka města Turnov, poměrem hlasů 52 pro, 1 se zdržel, 0 proti,

9.  za územní obvod Semily Ing. Marcela Volšičková, 1. místostarostka města Semily, poměrem hlasů 53 pro, 0 se zdržel, 0 proti,

10. za územní obvod Jilemnice Mgr. Vladimír Richter, starosta města Jilemnice, poměrem hlasů 50 pro, 2 se zdrželi, 0 proti,

11. bez místního určení Martin Půta, starosta města Hrádek nad Nisou, poměrem hlasů 52 pro, 1 se zdržel, 0 proti,

12. za malou obec okresu Česká Lípa Jiří Vosecký, starosta obce Okrouhlá, poměrem hlasů 31 pro, jeho protikandidát Jaromír Studnička, starosta obce Sloup v Čechách získal 18 hlasů pro,

13. za malou obec okresu Liberec Antonín Lízner, starosta obce Příšovice, poměrem hlasů 50 pro, 1 se zdržel, 0 proti,

14. za malou obec okresu Jablonec nad Nisou Mgr. Daniel David, starosta obce Janov nad Nisou, poměrem hlasů 52 pro, 1 se zdržel, 0 proti,

15. za malou obec okresu Semily Ing. Luděk Sajdl, starosta obce Přepeře, poměrem hlasů 52 pro, 1 se zdržel, 0 proti.

 

            Následovala přestávka, během níž poprvé zasedla nově zvolená Rada SOLK, aby si zvolila svého předsedu a místopředsedu. Po ukončení přestávky seznámil dosavadní předseda Rady SOLK přítomné delegáty a hosty, že předsedkyní Rady SOLK byla zvolena Mgr. Hana Moudrá, starostka města Česká Lípa, a místopředsedou Rady SOLK byl zvolen pan Martin Půta, starosta města Hrádek nad Nisou. Dosavadní předseda Rady SOLK poblahopřál nově zvolené předsedkyni Rady SOLK a předal jí řízení Sněmu SOLK.

           

            Plk. Mgr. Milan Franko, ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Libereckého kraje, požádal o předřazení části bodu 9, který se týkal budoucnosti obvodních oddělení Policie ČR v obcích LK. Plk. Mgr. Franko informoval přítomné delegáty o výsledcích Policie ČR v roce 2010, zejména o objasněnosti trestné činnosti (47%), závažné trestné činnosti (100%), došlo ke snížení počtu dopravních nehod o 502, při nichž bylo usmrceno 18 osob a 259 bylo zaviněno pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Co se týká ekonomické situace Policie ČR v LK, došlo ke snížení mezd v průměru o 7%. Tabulkový stav policistů by měl být 1453, skutečnost je 1386 policistů a plánovaný cílový stav 1320 policistů bude dosažen přirozeným úbytkem příslušníků, jelikož jsou pozastaveny nábory. Plk. Mgr. Franko oznámil, že v žádném případě se nebude rušit žádné obvodní oddělení, pouze v Liberci dojde k sestěhování z nájemních prostor do vlastních. Na některých odděleních dojde k přeřazení policistů na jiné oddělení, a to v souvislosti se změnou spravovaného území – sladěním se správním územím obce III. stupně, např. z Hodkovic n. M. do Turnova. Zvýší se výkon preventivní služby formou pěšších hlídek, avšak obslužnost území bude zajištěna. Starosta obce Příšovice p. Antonín Lízner požádal Policii ČR a LK o pomoc při projednání zajištění údržby a sjízdnosti komunikace R 10 na hranicích krajů Libereckého a Středočeského.

 

V bodě č. 6 delegáti jednohlasně schválili Program činnosti SOLK na rok 2011, který na svém zasedání dne 22. 10. 2010 projednala Rada SOLK, jež jej vzala na vědomí a doporučila Sněmu SOLK schválit.

 

Dále Sněm SOLK v bodě č 7 vzal na vědomí informaci o rozpočtu SOLK na rok 2011, který Rada SOLK na svém zasedání dne 22. 10. 2010 schválila a který vychází ze skutečnosti roku 2010. Jaroslav Hanzlíček, ředitel Kanceláře SOLK, seznámil přítomné s rozpočtem SOLK na rok 2011, mj. uvedl, že členské příspěvky jsou ve výši 1,30 Kč na 1 obyvatele za rok od založení SOLK totožné a příjmy již nestačí pokrývat reálné a nutné náklady činnosti SOLK. Také seznámil delegáty s podanou žádostí o dotaci na projekt Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz z programu Cíl 3 – Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na období 2007 – 2013. SOLK má zajištěny prostředky na spolufinancování z jiných zdrojů a v případě obdržení dotace bude provedena patřičná změna rozpočtu SOLK. Místopředseda Rady SOLK uvedl, že členské obce by se měly případným zvýšením členských příspěvků zabývat na příštím Sněmu SOLK.

 

V bodě č. 8 – Informace z Libereckého kraje předala předsedkyně Rady SOLK slovo přítomné statutární náměstkyni hejtmana Libereckého kraje Ing. Lidii Vajnerové. Ing. Vajnerová seznámila přítomné s negativním stanoviskem zastupitelstva LK k případnému rušení stavebních úřadů na obcích I. typu na základě novely stavebního zákona. Dále byli přítomní informováni o pomoci LK regionálním a obecním knihovnám formou nákupu knih a metodickým vedením, o otevření bývalé městské šatlavy v České Lípě 22. února 2011 jako archeologického muzea. Ve věci Ještědu byla ustanovena odborná komise, která bude posuzovat způsob obnovy Ještědu. Fond na obnovu památek byl pro rok 2011 uzavřen, poptávka více než 4 násobně převyšuje nabídku. V rámci cestovního ruchu bude v Jablonci nad Nisou od 10. do 13. března uspořádána výstava cestovního ruchu, LK se zúčastní veletrhu cestovního ruchu Holiday World Praha, připravuje prezentace v SRN a Polsku. Na území LK vznikne Nord Congretion Buro za účelem propagace LK pro konání různých kongresů. Probíhá realizace projektu Hřebenovka, který novým značením v terénu vytvoří lyžařskou, cyklistickou a turistickou trasu o délce 160 km. V oblasti marketingu navrhla Ing. Vajnerová obcím a městům, svazkům obcí, atd. spolupráci, bude vytvořeno DVD o LK a další propagační materiály a předměty.

            RNDr. Vít Příkaský, náměstek hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje, informoval přítomné, že proběhlo mapování povodňových škod, které dosáhly v LK výše 8,2 mld. Kč, z toho na obecním majetku 1,65 mld. Kč. Vznik následných škod je potřeba nahlásit na LK. Z Grantového fondu na podporu hospodářsky slabých oblastí byly dotace v rámci 8. výzvy vyčleněny pro obce postižené povodní.
            Ing. Jaroslav Podzimek, člen rady kraje pro resort zemědělství a životního prostředí, poskytl přítomným delegátům aktuální informace z odboru, informoval o připravovaném tv pořadu Agrofakta na prezentaci a podporu zemědělců a prvovýrobců potravin v LK, dále kalendáři akcí v LK a Zemědělském plese, který se uskuteční 18. 2. 2011 v KD v Liberci.
 
            Poté se předsedkyně Rady SOLK Mgr. Hana Moudrá vrátila k projednání bodu č. 9. V první části na její návrh Sněm SOLK vzal na vědomí informace plk. Mgr. Milana Franka, ředitele Krajského ředitelství Policie ČR Libereckého kraje o finanční situaci Policie ČR v Libereckém kraji a o nerušení obvodních oddělení Policie ČR v obcích a městech LK. V další části tohoto bodu navrhl Jaroslav Hanzlíček, ředitel Kanceláře SOLK, o připravované novele stavebního zákona, kterou by došlo ke zrušení stavebních úřadů na obcích I. typu. Sněm SOLK přijal jednohlasné usnesení, jímž zásadně nesouhlasil se záměrem Ministerstva pro místní rozvoj ČR na plošné rušení stavebních úřadů na obcích I. typu. Současný stav rozhodování v oblasti stavebního práva považuje za dlouhodobě vyhovující.
 
            V bodě č. 10 předsedkyně Rady SOLK předala slovo pozvaným hostům Sněmu. Pan Petr Skokan, poslanec PS Parlamentu ČR a předseda Euroregionu Nisa pozdravil přítomné delegáty a deklaroval připravenost spolupracovat s obcemi na základě své dlouhodobé zkušenosti z komunální politiky.
            Následně vystoupil Mgr. Václav Horáček, poslanec PS Parlamentu ČR, informoval o jednáních o stavebních úřadech, je nutná systémová analýza. Dále se vyjádřil k nevhodnému postupu České pošty při rušení poboček na malých obcích. Nabídl spolupráci a jednání v rámci výboru pro veřejnou správu a rozvoj a výboru pro obranu a bezpečnost PS P ČR.
            Dalším vystoupivším hostem byl PaedDr. Václav Hartman, předseda Regionální komise SMO ČR, který pozdravil účastníky Sněmu SOLK, zdůraznil nutnost a přínos vzájemné spolupráce SMO ČR a SOLK na půdě Regionální komise Předsednictva SMO ČR. Informoval o Krajském setkání SMO ČR 16. 2. 2011 na KÚ LK v Liberci a o uspořádání konference Urbanus – Naše města a evropské hřiště ve dnech 2. – 3. 2. 2011 v Praze.
Následně vystoupil Ing. Táborský ze společnosti Bohemia Constr., který nabídl obcím a městům spolupráci v poradenství při žádání o dotace ze SF EU.
 
            V závěrečné části Sněmu nabídli své služby partneři Sněmu SOLK. Za ČSOB a.s. nabídla obcím a městům Ing. Blanka Brzková spolupráci v oblasti finančního poradenství - Municipální program, Poradenství EU fondy, Financování projektů s podporou z fondů EU, ČSOB Program energetických úspor (ESP), Program Zelená úsporám, Předschválené limity provozního financování. Dále zástupci společnosti VodoPro s.r.o. Ing. Petr Koldovský a Pavel Koldovský nabídli obcím a městům projekční práce, inženýrské činnosti a technické poradenství. Třetí partner Sněmu SOLK Jindřich Bursík – zahradnické služby, rozdal účastníkům Sněmu SOLK písemné materiály s nabídkami spolupráce.
 
            V závěrečném bodu programu Sněm SOLK na základě návrhu p. Jiřího Voseckého, starosty obce Okrouhlá, uložil Radě SOLK zpracovat do příštího Sněmu SOLK možnosti budoucí spolupráce mezi Sdružením obcí Libereckého kraje a Euroregionu Nisa.
 
            Na záver Sněmu SOLK poděkovala předsedkyně Rady SOLK Mgr. Hana Moudrá všem přítomným za účast a popřála jim mnoho úspěchů v jejich nelehké práci.
 
            Po ukončení oficiálního programu Sněmu SOLK proběhla tisková konference, které se za SOLK zúčastnili Mgr. Hana Moudrá, předsedkyně Rady SOLK, p. Martin Půta, místopředseda Rady SOLK, a p. Jaroslav Hanzlíček, ředitel Kanceláře SOLK.
 

 

V Liberci, dne 27. 1. 2011 zapsal

 

 

 

                                                                       Jaroslav Hanzlíček

                                                                   ředitel Kanceláře SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj