Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zápis ze Sněmu Sdružení obcí Libereckého kraje

 

Dne 26. ledna 2012 se od 9 hodin uskutečnil v prostorách Krajského úřadu LK               v Liberci řádný Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK). SOLK má v současné době 86 členů, ve kterých žije 80 % obyvatel Libereckého kraje.

Sněm SOLK se zpravidla koná jedenkrát za rok, Sněmu SOLK se zúčastnila řada významných hostů - Bc. Radek Cikl, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, RNDr. Vít Příkaský, náměstek hejtmana LK                   pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů s rozvoje venkova, Ing. Jaroslav Podzimek, člen rady kraje pro resort zemědělství a životního prostředí, Mgr. Václav Horáček, poslanec PS Parlamentu ČR, pan Petr Skokan, poslanec PS Parlamentu ČR, Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. z legislativně-právního oddělení Svazu měst a obcí ČR, RNDr. Martina Vrbová, ředitelka EKO-KOM a.s., Ing. Martin Holubec, regionální manažer EKO-KOM a.s., Ing. Jaroslav Zámečník, jednatel Euroregionu Nisa, a Ing. Romana Cermanová, manažerka projektu Odpadové hospodářství – spolupráce v Libereckém kraji              a okrese Görlitz. Za partnery Sněmu se zúčastnili paní Blanka Brzková, specialista prodeje BTL SME Severovýchodní Čechy ČSOB a.s. a pan Pavel Koldovský, PR manager VodoPro s.r.o.  

 

Sněm SOLK řídila předsedkyně Rady SOLK Mgr. Hana Moudrá, která přivítala přítomné delegáty a všechny hosty a konstatovala, že je přítomno 47 delegátů z členských obcí SOLK a Sněm je usnášeníschopný. Skrutátorem jednání Sněmu SOLK byl jmenován Bc. Martin Půta, místopředseda Rady SOLK.

 

V prvním bodě delegáti jednohlasně schválili navržený program Sněmu a vzali                  na vědomí Jednací řád Sněmu SOLK.

 

V dalším bodě programu Sněmu SOLK se paní předsedkyně věnovala Zprávě                o činnosti SOLK v roce 2011. V rámci zprávy o činnosti SOLK se zmínila o vstupu města Zákupy do SOLK, o legislativní činnosti SOLK v roce 2011, o financování SOLK                    a připomínkování rozpočtu LK, o spolupráci s dalšími organizacemi a činnosti SOLK                 pro obce a města LK. Delegáti Sněmu SOLK vzali jednohlasně na vědomí zprávu předsedkyně Rady SOLK o činnosti SOLK za rok 2011.

 

V následujícím bodě programu seznámil přítomné delegáty Sněmu SOLK ředitel Kanceláře SOLK p. Jaroslav Hanzlíček přítomné s výsledkem hospodaření za rok 2011. Celkové příjmy dosáhly částky 1.333.851,26 Kč, což je oproti schválenému upravenému rozpočtu o 35 tis. Kč více. Skutečné příjmy roku 2011 byly ovlivněny nižšími příjmy z poskytování služeb (veřejnosprávní kontroly) z důvodu neobnovení smluv s městy Hořice  a Jilemnice, která si VSK začala provádět sama svými pracovníky. Také se nepodařilo naplnit příjmy z prodeje služeb SF EU 2007 – 2013, kde obce nejevily zájem o uvedené služby. Oproti tomu se podařilo navýšit Ostaní nedaňové příjmy zvýšením příjmu od SVS a.s. a z prodeje majetku (prodej služeb. vozidla Fabia) a z poskytvání služeb (příjmy od partnerů Sněmu SOLK 2011). Díky zahájení realizace projektu Odpadové hospodářství se skutečné příjmy podařilo překročit. Skutečné výdaje roku 2011 byly ovlivněny vyplacením veřejné sbírky z roku 2010 postiženým obcím a zapojením výdajů na projekt Odpadové. Mírně byly také překročeny výdaje - nákup materiálu j.n., od července 2011 došlo ke změně účtování nájmu kanceláře a služeb v souvislosti s částečnými úhradami nákladů z projektu Odpadové hospodářství. Výdaje také ovlivnil nákup nového služebního vozidla. Oproti tomu k úsporám ve výdajích došlo např. v  sociálním a zdravotním pojištění, nákup ostatních služeb, opravy  a udržování (pořízením nového služebního vozidla), pohonné hmoty a v menších částkách    i v dalších položkách. Skutečný výsledek hospodaření za rok 2011 je - 416 849,86 Kč,              po odečtení veřejné sbírky z roku 2010 ve výši 434 800 Kč je výsledek hospodaření + 17 950,14 Kč.

Sněm SOLK schválil hospodaření SOLK za rok 2011.

           

            V bodě č. 4 delegáti jednohlasně schválili Program činnosti SOLK na rok 2012, který na svém zasedání dne 8. 12. 2011 projednala Rada SOLK, jež jej vzala                   na vědomí a doporučila Sněmu SOLK schválit. V diskuzi k tomuto bodu programu vystoupil p. Černý, starosta obce Horní Libchava, s doporučením změnit v programu činnosti znění Územního plánu velkého územního celku LK na Zásady územního rozvoje LK. Dále vznesl dotaz ke změnám Zásad, kdo je bude sledovat. Místopředseda a místopředsedkyně SOLK odpověděli, že aktualizace zásad bude prováděna každé 2 roky a že některé nevypořádané připomínky budou zahrnuty do nejbližší aktualizace. Ing. Jonáková, starostka obce Svor, navrhla, aby se připomínky členských obcí soustřeďovali u ředitele kanceláře SOLK. Paní předsedkyně reagovala, že po projednání připomínek v Radě SOLK budou předneseny LK.

 

Dále Sněm SOLK v bodě č. 5 vzal na vědomí informaci o rozpočtu SOLK na rok 2012, který Rada SOLK na svém zasedání dne 8. 12. 2012 schválila. Jaroslav Hanzlíček, ředitel Kanceláře SOLK, seznámil přítomné s rozpočtem SOLK na rok 2012, mj. uvedl,              že rozpočet bude ovlivněn čerpáním a příjmy v projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz. Na dotaz p. Černého, v čem je zahrnuto pojištění služebního vozidla odpověděl ředitel Kanceláře SOLK, že je součástí splátky úvěru.

 

V bodě č. 6 – Informace o projektu Odpadové hospodářství - spolupráce                     v Libereckém kraji a okrese Görlitz seznámila přítomné Ing. Romana Cermanová, manažerka projektu, s aktivitami projektu vč. doby jejich realizace. Prezentace Ing. Cermanové je součástí zápisu. Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje vzal na vědomí informace o projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz. V diskuzi k tomuto bodu se zeptala ing. Burešová, starostka města Doksy, kdo vybíral nebo schvaloval knkrétní obce či města, jak se může město do projektu zapojit a zda budou oslovovány obce nebo přímo školská zařízení. Ing. Cermanová odpověděla, že SOLK spolupracuje s EKO-KOM a.s., který je odborným partnerem projektu, pro studii optimalizace a pro venkovní předváděcí akce byla vytypována města s největším potenciálem zlepšení třídění odpadů a poslední výběr provedla Rada SOLK. Divadelní představení bude realizováno na základě výsledků výběrového řízení. Oslovovány budou MŠ, které jsou zapojeny v síti Mrkvička a ZŠ, které jsou zapojeny v síti Mrkev. Ředitel Kanceláře SOLK reagoval, že SOLK bude komunikovat s konkrétními členskými obcemi a městy a jejich starosty, jelikož nezná všechna školská zařízení. Dále se do diskuse zapojil Ing. Dvořák, starosta města Nového Boru, který vyjádřil svůj názor, že většina financí z EU jde               do vzdělávání, tj. tzv. měkkých projektů a že obce potřebují zdroje do investičních, tzv. tvrdých projektů. Ing. J. Podzimek, rady kraje pro resort zemědělství a životního prostředí, odpověděl, že budování sběrných dvorů, spaloven, recyklovatelnost odpadů a bioodpadů je možné financovat z OP ŽP. Bc. M. Půta, místopředseda SOLK doplnil, že je možné v současné době připomínkovat další plánovací období 2014 – 2020 a nabídl za ERN podporu. Pan A. Lízner, starosta obce Příšovice, - projekt je zdrojem informací pro tvorbu dalšího kola Koncepce odpadového hospodářství v LK a nabídl zprostředkovat setkání s orgány SMO ČR a s europoslancem Vlasákem. Mgr. Václav Horáček, poslanec PS Parlamentu ČR, informoval o koncepci MMR ČR, dle které bude v následujícím období méně dotačních titulů, jednotlivé oblasti budou připomínkovány, ale tzv. měkké projekty nejde omezit, jelikož je to dle schválených podmínek EU.

Následně vzal Sněm SOLK jednohlasně na vědomí informace o projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz.

 

V sedmém bodě programu - Informace z Libereckého kraje, ještě než předala předsedkyně Rady SOLK slovo přítomnému Bc. Radek Cikl, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, vyslovila k hostu z LK dotaz, že v červenci 2012 skončí dle znění nového zákona ředitelům ZŠ a MŠ pracovní poměr. Jak to bude se jmenováním, s výběrovými řízeními, se stávajícími pracovními smlouvami? Bc. R. Cikl zahájil své vystoupení informací, že otázku zodpoví v závěru vystoupení. Resort školství má nastaveny určité priority. Jednou ze základních je zvýšit kvalitu ve vzdělávání, LK skončil 11. ze 14 krajů ČR. V rámci přijímacích řízení na střední školy se budou vyhotovovat testy. Další prioritou je prodej zbytného majetku škol. Dále rozšířit pěstounskou péči oproti ústavní. MŠMT ČR připravilo návrh na změnu financování základního školství, se kterou LK nesouhlasí, změna financování není nutná, celé je to nedomyšlené. Pracovní skupina by měla lépe pracovat a komunikovat. Co se týká novely školského zákona, která stanovila přechod pracovní smlouvy ředitelů z doby neučité na dobu určitou na 6 let, vyhověla volání starostů o odvolatelnosti ředitelů škol, kteří byli dosud prakticky neodvolatelní. Po 6 letech je nutné vypsat výběrové řízení. Kdo je ve funkci déle než 6 let, tomu končí 31. 7. 2012 fukční období. Záleží na obci zda a kdy vypíše výběrové řízení. Resort školství bude mít pravděpodobně problémy s obsazením výběrových komisí. P. Černý, starosta obce Horní Libchava, poukázal na to, že pokyny MŠMT ČR jsou v této otázce nejasné.

Pan Mečíř, starosta obce Stružnice, poděkoval LK za vydané stanovisko, dle kterého nikdo nepochybí, když konkurs vyhlásí.

Předsedkyně Rady SOLK doplnila, že výběrové řízení bude asi nejlepším řešením.

Pan Lízner, starosta obce Příšovice, sdělil, že není nutné odsuzovat názor či výklad zákona, konkurs není povinnost, ale možnost.

Bc. R. Cikl předpokládá, že dojde k výměně 5% ředitelů, vše záleží na samosprávě, koho si do školy ustanoví.

Ing. Burešová se dotázala, jak se zachovat, pokud stávající ředitel ve výběrovém řízení neuspěje a nepřijme náhradní práci, má nárok na odstupné?

Odpověď přednesl Ing. Dvořák – výkon funkce a pracovní smlouva jsou rozdílné, pokud neuspěje, zůstává zaměstnancem – učitelem školy. Nejčistší je provést konkurz. Otázka              na p. Petra Skokana, poslance PS Parlamentu ČR, novela zákona navrhuje jako optimální stanovit maximální počet žáků ve třídě na 24. Dle tohoto ustanovení by musela většina škol v LK skončit.

Paní předsedkyně doplnila odpověď pro Ing. Burešovou, že doporučuje se spojit s právníkem na pracovně právní vztahy, aby nedošlo k pochybení.

Pan P. Skokan reagoval, že pokud budou připomínky k návrhu novely zákona jasně formulovány a budou mu doručeny, přenese je dál.

Mgr. Moudrá, předsedkyně Rady SOLK, se ještě otázala na Bc. Cikla, jak to vypadá s převzetím zřizovatelské funkce ke sklářské škole v Kamenickém Šenově ministerstvem školství, které přislíbil ministr Dobeš na zasedání zastupitelstva LK.

Bc. Cikl odpověděl, že právě tento týden byl u náměstka ministra, který mu oznámil, že si sklářskou školu ministerstvo nepřevezme.

Paní Erbanová, starostka obce Višňová, informovala, že obec bude ve své škole rušit druhý stupeň kvůli stanovení 24 žáků ve třídě. Veškeré tiskopisy a materiály jsou na internetových stránkách LK. Přivítala změnu zákona, 6 leté období je dobré, ředitel byl dosud neodvolatelný, ale stanovený počet žáků je likvidační pro řadu škol.

Mgr. Moudrá – na Radě SOLK 16. 2. připravíme usnesení, které pak přeneseme na p. P. Skokana.

            RNDr. Vít Příkaský, náměstek hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje, informoval přítomné, že 8.2. vyhlášeny Globální granty na vzdělávání, 6. 2. proběhne seminář pro žadatele a registrace žádostí bude probíhat do 31. 3. 2012. Bude také vyhlášena výzva POV, na jejímž základě se budou přijímat žádosti ve dnech 26. 3. – 27. 4. 2012. Na odstranění povodňových škod z r. 2010 je pro LK vyčleněno 217 mil. Kč, nebudou-li vyčerpány, vyčerpá je Ústeký kraj. 
Paní Erbanová se zeptala, zda je možné z této dotace hradit zbořené mosty. 
RNDr. Příkaský – je možné čerpat ještě z jednoho titulu z přeshraniční spolupráce, kde je k dispozici 11 mil. Eur z Fondu solidarity. Národní program je na investice a není možné je duplikovat. Je určen na opravy, nikoli na stavbu nových mostů.
            Ing. Jaroslav Podzimek, člen rady kraje pro resort zemědělství a životního prostředí, informoval ve svém vystoupení přítomné delegáty o nové publikaci 50 let zemědělství              na Liberecku, která je k dispozici v předsálí. Dále informoval, že v únoru proběhne výzva v rámci grantů G8 s omezením max. 300 tis. Kč. Na vodohospodářská díla pro malé obce bude možné čerpat z PRV, kde proběhne jarní, letní a podzimní kolo výzev. Dále v kalendáři akcí je možno nalézt zemědělský ples, dožínky budou pravděpodobně v Bílém Kostele nad Nisou a bylo vydáno DVD Agrofakta.
Na závěr tohoto bodu programu vzal Sněm SOLK na vědomí informace z Libereckého kraje.
 
            Poté předsedkyně Rady SOLK Mgr. Hana Moudrá zahájila body č. 8 a 9 programu, což byla vystoupení hostů a partnerů Sněmu SOLK. 
            Pan Petr Skokan, poslanec PS Parlamentu ČR pozdravil přítomné delegáty. Informoval o připravované návštěvě ministra dopravy v České Lípě a Turnově, která se uskuteční 3. 2. 2012. Na poznámku předsedkyně Rady SOLK, zda budou také pozváni odpověděl p. Skokan, že samozřejmostí je pozvat představitele samosprávy, jsou v návrhu protokolu. Pan poslanec Skokan vyjádřil pozdrav všem starostům a přislíbil prosazovat jejich potřeby na MMR a MŠMT, kde je náměstkyní Ing. Bartoňová. Pan poslanec se také zmínil          o snaze krajů převzít dotace místo euroregionů, o spolupráci se Sebveročeskou vodárenskou společností, kde byl novým generálním ředitelem jmenován Ing. Bronislav Špičák. Informoval delegáty o střetu s ministrem Pospíšilem na zřízení krajského soudu v Liberci, příslušný zákon však nebyl přijat.  Dále informoval o zákonu o jednotném inkasním místu, o vyšším rozdělení výtěžku z herního průmyslu ve prospěch obcí.
Pan Mečíř v rámci diskuze pronesl, že dojde-li ke změně ministra školství, měly by VV nominovat kompetentnější osobu.
Ing. Dvořák se zeptal na změnu provozní smlouvy mezi SVS a.s. a SČVaK a.s.. 
Pan poslanec Skokan odpověděl, že změna smlouvy byla nutná a vychází ze závazné legislativy EU. 
            Následně vystoupil Mgr. Václav Horáček, poslanec PS Parlamentu ČR, poděkoval              za pozvání na Sněm SOLK a přál by si také dostat usnesení Rady SOLK k počtu žáků                ve třídách ZŠ. K novele zákona o RUD uvedl, že funguje lobby velkých měst, rozpočty by se měly srovnat, protože velká města užívala řadu let neoprávněně prostředky po okresních shromážděních. Transformace liberecké pobočky krajského soudu na samostatný krajský soud není náročné na finance, bude se dál snažit o nápravu a zrovnoprávnění kraje.                 Při jednáních s MF ČR byla dosažena řada posečkání a odpuštění penále za vratky dotací, pokud byly prostředky použity v souladu se zákonem, bylo vše odpuštěno. Dle pana poslance by žádné dotace neměly existovat, peníze by měly jít přímo obcím. V současné době je trend používat dotace i když je ve skutečnosti nepotřebujeme.
Mgr. Horáčka doplnil pan Skokan – u RUD jde o vyrovnání křivky, on hlasoval pro, ale návrh neprošel o 3 hlasy.
Ing. Dvořák se zeptal na připravovanou novelu zákona o obcích, která by měla být součástí tzv. protikorupčního zákona. Na úřední desce se bude vyvěšovat místo 15 dní 30 dnů, starosta bude ručit veškerým svým majetkem a další absurdní formulace. Většina prostředků se neztrácí na obcích, ale na centrálních orgánech.
Mgr. Moudrá doplnila, že novela zákona o obcích a o krajích má obsahovat protikorupční opatření, přičemž řada návrhů je nepřijatelných, jako např. ručení majetkem, 1/3 zastupitelů může zpochybnit smlouvu, atd. Vláda schválila záměr na přímou volbu starostů, ale neprodloužila volební období, místo 4 let by bylo lepší prodloužit na 6 let na koncepční práci. 
Mgr. Horáček informoval, že novela zákona č. 128 je v 1. čtení, pak půjde do výborů, je čas na připomínkování, pan poslanec osloví SOLK a požádá o připomínky.
Předsedkyně Rady SOLK zopakovala, že některé formulace jsou pro samosprávu nepřijatelné.
Pan Skokan sdělil, že sám prosazoval přímou volbu, je potřeba připomínky přesně formulovat a poslat.
Mgr. Moudrá – SOLK připraví návrhy, vydí ji, že starostové jsou předem posuzováni jako korupčníci.
Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D., ze SMO ČR, legislativně-právního oddělení, informovala,           že zákon o obcích je v současnosti politickou záležitostí.
Bc. Jíří Šolc, náměstek primátorky statutárního města Liberce, se zeptal jak to vypadá s platbami za DPPO?
Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D., odpověděla, že zálohy budou poskytovány, DPPO se nemění, dobíhá starý systém a nabíhá nový.
Pan Lízner nastolil otázku prevence kriminality, kdy policie se zabývá pouze proběhlými skutky a předává na obce přestupky. Prevence prakticky neexistuje, drobná kriminalita se zhoršuje.
Mgr. Moudrá navrhla pozvat ředitele Krajské Policie ČR v Liberci a krajského ředitele HZS LK na další zasedání Rady SOLK.
Pan Jiří Vosecký, starosta obce Okrouhlá sdělil, že stát začíná rezignovat na své základní funkce, které je dle Ústavy povinnen občanům zajišťovat.
Pan Mečíř požádal o zaslání návrhu novely zákona o obcích, což přítomní poslanci přislíbili.
 
            Dalším vystoupivším hostem byla Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D., ze SMO ČR, legislativně-právního oddělení, která prezentovala zkušenosti k novému zákonu o loteriích. Prezentace je součástí tohoto zápisu. Také přislíbila zaslat připomínky SMO ČR k novele zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a zákona o RUD.

            Následně vystoupila RNDr. Martina Vrbová, ředitelka EKO-KOM a.s., která prezentovala Regionální integrovaný systém nakládání s odpady - společné řešení                     pro budoucnost. Tato prezentace je také součástí zápisu.

            Za partnery Sněmu SOLK vystoupila Ing. Blanka Brzková z ČSOB a.s., BTL SME Severovýchodní Čechy, specialista prodeje, která poděkovala za pozvání na Sněm SOLK, vyzdvihla dosavadní spolupráci s obcemi a v krátkosti informovala o aktivitách banky v municipální sféře. Dále zástupce společnosti VodoPro s.r.o. Pavel Koldovský nabídl obcím a městům projekční práce, inženýrské činnosti a technické poradenství.

 
            Na závěr Sněmu SOLK informovala předsedkyně Rady SOLK Mgr. Hana Moudrá delegáty o tom, že ohlášený Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení je                  na cestě, ale zatím nedorazil, a jeho případná prezentace bude přidána k zápisu ze Sněmu SOLK. Na úplný závěr poděkovala všem přítomným za účast a popřála jim mnoho úspěchů v jejich nelehké práci.
 

 

V Liberci, dne 26. 1. 2012 zapsal

 

 

 

                                                                       Jaroslav Hanzlíček

                                                                   ředitel Kanceláře SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj