Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zápis ze Sněmu Sdružení obcí Libereckého kraje

Dne 28. ledna 2016 se od 10 hodin uskutečnil v prostorách Krajského úřadu LK v Liberci řádný Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK). SOLK má v současné době 96 členů, ve kterých žije více než 80 % obyvatel Libereckého kraje.

Sněm SOLK se zpravidla koná jedenkrát za rok, Sněmu SOLK se zúčastnila řada významných hostů – MUDr. Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu P ČR, p. Jana Hnyková, poslankyně Parlamentu ČR, p. Jiří Vosecký, senátor Parlamentu ČR, Bc. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Marek Pieter, náměstek hejtmana, Josef Jadrný, náměstek hejtmana, p. Alena Losová, dipl. um., členka rady kraje, Vladimír Mastník, člen rady kraje, Mgr. Petr Tulpa, člen rady kraje, Vít Příkaský, člen rady kraje, Ing. Dan Jiránek, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR, Ing. Petr Medáček CSc., MBA, předseda Severočeského sdružení obcí a Ing. Miroslav Beneš, tajemník Svazu měst a obcí Jihočeského kraje. Partnery Sněmu SOLK byly JABLOCOM s.r.o., kterou zastupovala p. Iva Jechová, manažerka prodeje a p. Pavel Záleský, ředitel marketingu a obchodu.   

Sněm SOLK řídil předseda SOLK Mgr. Josef Horinka, který přivítal přítomné delegáty a všechny hosty a konstatoval, že je přítomno 44 delegátů z členských obcí SOLK z celkového počtu 96 a Sněm není usnášeníschopný. V souladu se Stanovami SOLK vyhlásil náhradní Sněm, který bude mít totožný program a hlasování bude probíhat prostou většinou všech přítomných.

Hlasování: všichni pro

Ve druhém bodě programu Sněmu SOLK vystoupil hejtman Libereckého kraje p. Martin Půta, který pozdravil přítomné delegáty a hosty a seznámil všechny s aktuálními informacemi z LK. Vyzdvihl spolupráci LK se SOLK, zejména směrem k centrálním orgánům, jako např. zamýšlený posun státní hranice ve prospěch Polska nebo plánované rozšíření dobývacího prostoru dolu Turów, který významně ohrožuje vodní zdroje v části LK. Popřál delegátům v roce 2016 hodně úspěchů, nabídl pomoc kraje obcím formou přímého kontaktu k dosažení řešení problémů.

Jednání Sněmu SOLK pozdravila také p. Alena Losová, dipl. um., členka rady kraje, pověřená řízením rezortu školství, mládeže a zaměstnanosti a předala slovo vedoucímu odboru p. Leoši Křečkovi k prezentaci Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje pro roky 2016 – 2020. Tento dokument nastavuje základní parametry sítě škol a školských zařízení v LK, v březnu 2016 se uskuteční seminář a 26. března jej bude schvalovat krajské zastupitelstvo.

Marek Pieter, náměstek hejtmana, pověřený řízením rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, nabídl obcím elektronickou spisovou službu. V roce 2015 proinvestoval LK 1,9 mld. Kč a v r. 2016 plánuje LK proinvestovat 900 mil. Kč, z toho s podporou EU to bude 806 mil. Kč, na celoplošné opravy komunikací bude 86 mil. Kč, celkem do silniční infrastruktury půjde téměř 0,5 mld. Kč. Bude realizován nákup plynu a elektřiny na Českomoravské komoditní burze na roky 2017 a 2018. V Dotačním fondu LK jsou vyhlášeny výzvy v jednotlivých programech pro letošní rok, celková částka bude kolem 100 mil. Kč. Z toho je 15 mil. Kč v POV, 14 mil. Kč na podporu hasičů, na obnovu památek 4 mil. Kč, ve fondu ochrany vod je 18 mil. Kč atd. LK bude nadále vykupovat pozemky pod komunikacemi, za 50,- Kč/m2 u silnic II. třídy a 40,- Kč/m2 u silnic III. třídy, a to zejména tam, kde se chystají investiční akce.

Josef Jadrný, náměstek hejtmana, řízení rezortu životního prostředí a zemědělství, informoval o fondu ochrany vod, kde se mění struktura plateb za surovou vodu a pro obce dojde ke zvýšení plateb. Nově se zřizuje podprogram Lesnického fondu, který bude mírnit dopady sucha do lesů. Alokace je 0,56 mil. Kč na obnovu uhynulých sazenic vlivem sucha. Likvidace starých ekologických zátěží za pomoci programu MŽP. Na posledním krajském zastupitelstvu byl odsouhlasen Plán odpadového hospodářství LK a obecně závazná vyhláška, důležitá pro odpadové plány obcí a měst LK.

Dále vystoupil pan Vladimír Mastník, člen rady kraje, pověřený řízením dopravy, ve svém vystoupení informoval o dotaci 128 mil. Kč ze SFDI, celkem bude do krajských komunikací v letošním roce investováno 0,5 mld. Kč. Silnice se neopravují, ale z důvodu jejich stavu se rekonstruují vč. podloží. Dveře odboru jsou všem otevřeny.

Vít Příkaský, člen rady kraje, pověřený řízením rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, informoval o vyhlášeném POV. Byl zahájen příjem žádostí na tzv. kotlíkové dotace, zatím podáno cca 780 žádostí, celkový počet 940 výměn kotlů bude v této výzvě určitě naplněn. Vznesl dotaz na delegáty, zda neuvažují o individuální podpoře těchto dotací. Pokud ano, bude možné tuto informaci poskytnout LK? Delegátům byly rozdány příručky Evropské zdroje na léta 2014 – 2020 – je to stručný přehled operačních programů.

Jako poslední vystoupil Mgr. Petr Tulpa, člen rady kraje, pověřený řízením rezortu zdravotnictví. Rok 2015 byl pro zdravotnictví v LK úspěšný, nakoupily se nové sanity za 80 mil. Kč, vybudovalo se nové operační středisko za 33 mil. Kč, instalovaly se nové technologie do všech sanit za 23 mil. Kč, postavil se hospic za 108 mil. Kč. V novém roce jsou připraveny další investice – modernizace KNL, investiční plán na úpravu výjezdových stanovišť záchranné služby, obnova vozového parku v NsP v České Lípě. Nastávají výkyvy v poskytování zdravotní péče v LK, problémem jsou pohotovosti, dalším obrovským problémem je úbytek lékařů a zdravotních sester v jednotlivých lůžkových zařízeních. Celostátní koncepce zdravotnictví je v rozkladu, přesto LK vytvořil pracovní skupinu, která vytvoří koncepci řízení zdravotnických služeb. Stát by měl novelizací legislativy stanovit pravidla např. pro pohotovosti, pravidla pro studium medicíny a nástupu do praxe.

Delegáti Sněmu SOLK vzali na vědomí informace z Libereckého kraje a prezentaci Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje pro roky 2016 – 2020.

Hlasování: všichni pro

Ve třetím bodě programu předal předseda SOLK Mgr. Horinka slovo hostům, a to nejprve 1. místopředsedovi Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemyslu Sobotkovi. MUDr. Sobotka poděkoval starostům za jejich píli a trpělivost. V Senátu je většina senátorů, kteří prošli komunální politikou a vždy se dokázali dohodnout. V současné době to však už neplatí. Jeden den se uzavře dohoda napříč politickým spektrem, ale následující den se hlasuje jinak. Příkladem je RUD. Při schvalování novely zákona byl učiněn velký podraz na obce a města. Dochází k prohlubování centralizace. Na obce se přenáší mnoho státní správy, ale obce na tento výkon nedostanou prostředky. Nové dopravní stavby musí mít novou EIA, což asi připravované investice nemají. Starostové jsou pilířem republiky.

Dále vystoupil pan senátor Jiří Vosecký. V Senátu je spokojený, z 90% je v Senátu věcná diskuze. Vždy se při hlasování respektovala doporučení výborů. U novely zákona o RUD si kraje vymohly vrácení daní kvůli zrušení důchodového pilíře. Při projednávání novely bohužel SMO ČR zaspal díky volbě nového vedení a teprve ve II. čtení poslanci z řad bývalých starostů si uvědomili, že by se obcím také mohli daně vrátit, ale pozměňovací návrhy neprošly. Při projednávání v Senátu bylo dohodnuto, že obcím se v roce 2017 přidají 2 mld. Kč a v roce 2018 to mělo být 7 mld. Kč. V úterý večer byl Senát na tomto dohodnut, ve středu ráno vystoupil senátor Radko Martínek a podal protinávrh, který byl v souladu s nesouhlasem ministerstva financí a nereflektoval dohody z výborů a podvýborů. Při hlasování byl tento protinávrh přijat rozdílem jednoho hlasu. Tím obce přišly o 9 mld. Kč v r. 2018. Navíc obce přišly o příjmy z daní fyzických osob, které se v případě přijetí zákona o EET násobně zvednou.

Dalším vystupujícím hostem Sněmu byla paní poslankyně Jana Hnyková. Poděkovala za pozvání. Kontakt se starosty je pro její práci velmi důležitý. V Poslanecké sněmovně není nyní situace jednoduchá. V oblasti zdravotní a sociální problematiky, kterými se zabývá, takové problémy nejsou. Vždy se dojde k dohodě napříč politickým spektrem. Včera probíhalo II. čtení novely zákona o VZ, ve kterém bylo podáno 200 pozměňovacích návrhů. Dotkla se školského zákona, resp. zavedení inkluze, existuje tlak na odložení zavedení inkluze o 1 rok. Představila dokument, který ukládá ministru financí předložit PS dopady na města a obce po schválení zákona o RUD v Senátu. 18. února proběhne kulatý stůl k evropským fondům.

            Následně obdržel slovo Ing. Dan Jiránek, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR, který se vyjádřil k problematice projednávání RUD. V souladu s jednáním s Asociací krajů ČR v minulosti předpokládali schválení novely dle předjednaných dohod s návratem DPH na 21,4% a nepředpokládali změnu „přes noc“. Připravují se ovšem novely zákonů s horšími dopady. Problémem bude plánované rozšíření polského dolu, protože to ohrozí dodávky pitné vody a čištění odpadních vod v LK. Připravuje se fiskální novela zákona o vodách, která významně zvýší poplatky za odběr podzemních vod, přinese podstatné zdražení poplatků za vypouštění a bude se to týkat všech čistíren. Pouze ty, které byly postaveny z peněz EU, budou mít po dobu udržitelnosti výjimku. SMO ČR jedná s ministryní MŠMT o odkladu novely školského zákona – inkluzi. Dle informací ministerstva financí na inkluzi nejsou v rozpočtu žádné peníze. Od roku 2024 se má přestat skládkovat, ale opět na to nejsou finanční zdroje, tím se zvýší poplatky za skládkování. Novela zákona o odpadech bude nejdříve schválena v r. 2017, takže na přípravu zbyde už jen 7 let. 25. února se v LK uskuteční krajské setkání SMO ČR, na které zveme všechny poslance a senátory, starostky a starosty. Dopolední blok bude ve velké míře věnován aktuální legislativě. Zúčastní se zástupci ministerstva zdravotnictví, se kterými budeme řešit nedostatek lékařů. Dále se zúčastní zástupci MMR, MŽP, MPSV, úřad práce, atd. Budeme účastníky informovat o dotačních titulech. Na závěr poděkoval za pozvání na Sněm SOLK.

            Předseda SOLK vyzval přítomné, zda mají na zatím vystopivší hosty nějaké dotazy. Přihlásila se p. Alena Losová, dipl. um., členka rady kraje, pověřená řízením rezortu školství, mládeže a zaměstnanosti, která reagovala na vystoupení senátora MUDr. P. Sobotky. Kraje a obce musí vařit z toho, co vy ve vrcholové politice ukuchtíte. Např. zákon č. 250, zákon o VZ a další. Když obce a kraje píší na ministryni školství, aby odložila vyhlášku k inkluzi, že obce nemají na to, aby dělaly bezbariérovost škol, tak se s námi nikdo nebaví. Chci se LK zastat, ředitelé škol a obce mají s LK jen ty nejlepší zkušenosti, a když dojde někdy k nějakému střetu, vždy se najde nějaké rozumné řešení, které vyhovuje oběma stranám.

Reakce MUDr. P. Sobotky – já jsem reagoval na vystoupení radních zde na Sněmu, nekritizoval jsem, jak funguje LK. Bylo zde řečeno hodně optimismu, my jsme přinesli troch pesimismu. Řada senátorů prošla komunální politikou, ale my nejsme slyšet stejně tak jako nejsou slyšet kraje a SMO ČR. Dobře už bylo, připravme se na to, že bude lépe nebo úplně špatně.

            Ing. Dan Jiránek se na Sněm SOLK obrátil s žádostí o nominaci starosty, který by byl kontaktní osobou v každém kraji v řešení problémů se Státním pozemkovým úřadem. Požadavek přišel na SMO ČR ze SPÚ.

Sněm SOLK nominoval pana Michaela Canova, starostu města Chrastava.

            Dalším vystupujícím hostem byl Ing. Petr Medáček CSc., MBA, předseda Severočeského sdružení obcí. Pozdravil účastníky Sněmu, poděkoval za pozvání a kvitoval přátelské prostředí při jednání Sněmu. Vyjádřil přání o častější setkávání se a rozvoj spolupráce, aby při projednávání změn zákonů byl soustředěný tlak na centrální orgány a aby došlo ke zvýšení významu těchto regionálních sdružení. SMO ČR je významnou organizací měst a obcí, ale nemůže objektivně řešit regionální problémy. Jsme sousední kraje a společných problémů máme celou řadu, jako např. plány odpadového hospodářství, monitoring vod, atd. Máme snahu o získávání dokumentů a návrhů zákonů týkajících se samosprávy ze SMO ČR co nejdříve, abychom mohli včas reagovat. Popřál hodně úspěchů Sněmu i celoroční práci a všem zástupcům samosprávy hodně odvahy, aby našli hodně odvahy pracovat i v dalších obdobích. 

            Následně vystoupil Ing. Miroslav Beneš, tajemník Svazu měst a obcí Jihočeského kraje. Pozdravil Sněm. Oba kraje trápí obdobné problémy, např. stát nařídil zvýšit mzdu úředníkům, vykonávajícím státní správu na obcích, o 3%, ale obcím na to nic nedal. Je rád za předávání informací, tlak na centrální orgány pak může být soustředěnější. Poděkoval za pozvání a rád se bude nadále setkávat.

Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje vzal na vědomí informace hostů a partnerů Sněmu SOLK.

Hlasování: všichni pro

Hlasování: všichni pro

V šestém bodě programu předložil předseda SOLK k projednání a ke schválení změny Stanov SOLK, které vycházejí z činnosti SOLK a z nového občanského zákoníku. Jsou vypuštěny některé orgány SOLK a místo nich jsou zřízeny Kontrolní komise SOLK a Rozhodčí komise SOLK. Sněm SOLK schválil úpravu Stanov SOLK dle předloženého návrhu Rady SOLK.

Hlasování: všichni pro

Sedmý bod programu znamenal volbu členů nově vytvořených orgánů. Za členy Kontrolní komise SOLK byli navrženi a následně schváleni Ing. Luděk Sajdl, starosta obce Přepeře, Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá, a Tomáš Cýrus, starosta obce Višňová. Za členy Rozhodčí komise SOLK byli navrženi a poté schváleni Tibor Batthyány, primátor statutárního města Liberec, Lena Mlejnková, starostka města Semily, a Vladimír Vinkář, místostarosta města Jilemnice.

Hlasování: všichni pro

Hlasování: všichni pro

  1. .027,42 Kč a celkové výdaje dosáhly částky 1.324.232,18 Kč. Vzniklý záporný hospodářský výsledek ve výši 27.204,76 Kč byl způsoben vratkou části daru EKO-KOM a.s., který jsme získali na spolufinancování projektu Odpadové hospodářství, a schválenou změnou a výplatou jednorázové odměny bývalé předsedkyni SOLK, která nebyla zahrnutapůvodním rozpočtu. Celkový objem peněz na účtech SOLK se však meziročně zvýšil o cca 200 tis. Kč. Sněm SOLK schválil hospodaření SOLK za rok 2015.

Hlasování: všichni pro

Hlasování: všichni pro

Dále Sněm SOLK v bodě č. 11 vzal na vědomí informaci o rozpočtu SOLK na rok 2016, který Rada SOLK na svém zasedání dne 8. 12. 2015 schválila. Jaroslav Hanzlíček, ředitel Kanceláře SOLK, seznámil přítomné s rozpočtem SOLK na rok 2016, mj. uvedl,              že rozpočet počítá s příjmy ve výši 1.302.500,- Kč a s výdaji ve výši 1.279.100,- Kč.

Hlasování: všichni pro

Do bodů Různé – diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

Na závěr Sněmu SOLK se předseda SOLK Mgr. Josef Horinka rozloučil s přítomnými a popřál jim mnoho úspěchů v jejich práci.

Správnost a věrohodnost zápisu ověřil:

                                                                       Ing. Tomáš Hocke

                                              Místopředseda SOLK a starosta města Turnov

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj