Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zápis ze Sněmu Sdružení obcí Libereckého kraje

Dne 24. ledna 2017 se od 10 hodin uskutečnil v prostorách Krajského úřadu LK                v Liberci řádný Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK). SOLK má v současné době 96 členů, ve kterých žije více než 80 % obyvatel Libereckého kraje.

Sněm SOLK se zpravidla koná jedenkrát za rok, Sněmu SOLK se zúčastnila řada významných hostů – p. Jiří Vosecký, senátor Parlamentu ČR, Bc. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Dan Jiránek, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR, Ing. Petr Medáček CSc., MBA, předseda Severočeského sdružení obcí, Ing. Vladislav Raška, ředitel Severočeského sdružení obcí, a Ing. Miroslav Beneš, tajemník Svazu měst a obcí Jihočeského kraje. Partnery Sněmu SOLK byly SVS a.s. a ČSOB a.s., kterou zastupoval Mgr. Stanislav Staněk, firemní bankéř.   

Sněm SOLK řídil předseda SOLK Mgr. Josef Horinka, který po nutné pauze přivítal přítomné delegáty a všechny hosty a konstatoval, že je přítomno 45 delegátů z členských obcí SOLK z celkového počtu 96 a Sněm není usnášeníschopný. V souladu se Stanovami SOLK vyhlásil náhradní Sněm, který bude mít totožný program a hlasování bude probíhat prostou většinou všech přítomných. Náhradní Sněm SOLK byl zahájen v 10.30 hodin.

Hlasování: všichni pro

Ve druhém bodě programu Sněmu SOLK vystoupil hejtman Libereckého kraje p. Martin Půta, který pozdravil přítomné delegáty a hosty a seznámil všechny s aktuálními informacemi z LK. Hejtman informoval o hospodaření LK po číslech a o naplnění rezervního fondu LK,           o zvýšení mezd řidičům autobusů. LK chtěl k zajištění dopravní obslužnosti LK co nejdříve vysoutěžit dodavatele a ačkoli existuje určité riziko porušení právních předpisů, přesto připravil do následujícího jednání zastupitelstva rozpočtovou změnu k zajištění rozhodnutí Vlády ČR.

V krajské zdravotnictví dochází ke změnám v představenstvu Českolipské nemocnice, hejtman popsal situaci ve spolupráci s nemocnicemi, kde má LK akciové podíly, informoval             o špatné komunikaci mezi nemocnicemi. Přímovlastněné a ovládané nemocnice špatně spolupracují. Kraj chce provést audity v nemocnicích – identifikace potencionálu úspor                v nezdravotnické oblasti a následně investovat do zdravotnické oblasti. Budou probíhat výběrová řízení do vedení nemocnic v České Lípě a v Liberci a Zdravotnické záchranné služby a možná do zdravotnického holdingu.

Hejtman uvítá připomínky a nabízí pomoc jednotlivým starostům v jejich práci.

Delegáti Sněmu SOLK vzali na vědomí informace z Libereckého kraje.

Hlasování: všichni pro

Ve třetím bodě programu předal předseda SOLK Mgr. Horinka slovo hostům,                             a to nejprve výkonnému řediteli Svazu měst a obcí ČR Ing. Danu Jiránkovi, který informoval, že starostové obcí ručí za svá rozhodnutí 4 násobkem svého platu. Probíhají jednání s ministrem JUDr. Janem Chvojkou – velmi dobrá spolupráce. MŽP ČR připravuje nový zákon o odpadech. Probíhají jednání s ministryní Valachovou, která připravuje vyhlášku, jež by měla snížit počet dětí ve třídě. V krajích, kde klesá počet dětí bude problém. SMO ČR se snaží          o spolupráci, aby byl volen individuální přístup.

Dále vystoupil p. Jiří Vosecký, senátor Parlamentu ČR. Pan senátor Vosecký informoval, že stav v Senátu se změnil, řada zákonů se vrací do Poslanecké sněmovny                  a po jejich přehlasování podává Senát ústavní stížnosti, a to v nezvyklé míře a většinou úspěšně. Např. jedním z posledních byl zákon ke kontrolnímu hlášení DPH, ve kterém Senát napadl nepřiměřeně vysoké pokuty za případné chyby. Ústavní soud příslušnou část zákona zrušil, a tak MF ČR reagovalo a pravděpodobně připraví novelu. Ministerstvo zdravotnictví vydalo vyhlášku o úhradě v nemocnicích, kde např. nemocnice v LK obdrží 95 hal., kdežto pražské nemocnice 1,05 Kč. Po ústavní stížnosti Senátu tuto úhradovou vyhlášku ÚS zrušil. Dalším příkladem je novela zákona o NP Šumava, která přináší další zpřísnění legislativy          a omezení na úkor obcí ve prospěch ochranářů. Podání ústavní stížnosti se nelíbilo ministru ŽP. Další zákon o Lesích České republiky – CHKO vyhlásí část lesa za ochranné pásmo po nálezu chráněného živočicha nebo rostliny, Lesy ČR zde následně nemohou těžit a na rozdíl od jiných vlastníků lesa ani nemohou požadovat kompenzace. Vázne komunikace mezi ministerstvem a Lesy ČR. Pan senátor poděkoval za pozornost a popřál Sněmu SOLK úspěch.

            Dalším vystupujícím hostem byl Ing. Petr Medáček CSc., MBA, předseda Severočeského sdružení obcí. Pozdravil účastníky Sněmu, poděkoval za pozvání a kvitoval přátelské prostředí při jednání Sněmu. Vyjádřil přání o častější setkávání se a rozvoj spolupráce, aby při projednávání změn zákonů byl soustředěný tlak na centrální orgány a aby došlo ke zvýšení významu těchto regionálních sdružení. SMO ČR je významnou organizací měst a obcí, ale nemůže objektivně řešit regionální problémy. Jsme sousední kraje                        a společných problémů máme celou řadu, jako např. plány odpadového hospodářství, monitoring vod, atd. Máme snahu o získávání dokumentů a návrhů zákonů týkajících se samosprávy ze SMO ČR co nejdříve, abychom mohli včas reagovat. Popřál hodně úspěchů Sněmu i celoroční práci a všem zástupcům samosprávy hodně odvahy, aby našli hodně odvahy pracovat i v dalších obdobích. 

            Následně vystoupil Ing. Miroslav Beneš, tajemník Svazu měst a obcí Jihočeského kraje. Pozdravil Sněm. Oba kraje trápí obdobné problémy, např. stát nařídil zvýšit mzdu úředníkům, vykonávajícím státní správu na obcích, o 3%, ale obcím na to nic nedal. Je rád           za předávání informací, tlak na centrální orgány pak může být soustředěnější. Poděkoval         za pozvání a rád se bude nadále setkávat.

Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje vzal na vědomí informace hostů a partnerů Sněmu SOLK.

Hlasování: všichni pro

Hlasování: všichni pro

  1. .854,35 Kč a celkové výdaje dosáhly částky 1.109.340,96 Kč. Hospodářský výsledek činí 174.513,39 Kč. Celkový objem peněz na účtech SOLK se meziročně zvýšil o cca 165 tis. Kč.

Následně vystoupil Ing. Luděk Sajdl, předseda Kontrolní komise SOLK a informoval Sněm SOLK o zasedání kontrolní komise a o výsledku zasedání. Předložená zpráva                     o výsledku hospodaření SOLK za rok 2016 odpovídá skutečnosti, každoročně probíhají kontroly hospodaření nezávislým auditorem, Stanovy SOLK jsou dodržovány, probíhá inventarizace majetku a pokladny SOLK dle platných předpisů. Podklady zpracoval ředitel SOLK, který za jejich správnost odpovídá. Placení členských příspěvků probíhá vesměs řádně a včas, sdružení získává další finance od SVS, a.s., Libereckého kraje a z dalších činností. Rada SOLK je průběžně informována o hospodaření. Vnitřní směrnice jsou plněny, nebyly zjištěny žádné nedostatky, bez výhrad. Průběžně bylo sledováno dodržování Stanovy SOLK. Žádná stížnost nebyla vznesena a platné stanovy byly dodržovány. Na minulém Sněmu SOLK dne 28. 1. 2016 nebyly uloženy žádné úkoly. Kontrolní komise konstatuje: nezjistila žádné nesrovnalosti. Ředitel vytváří dostatečné zázemí a vede veškerou agendu správně, účetnictví je vedeno správně. Inventura majetku a pokladny, účetní uzávěrka 2016 jsou správné.

Sněm SOLK schválil hospodaření SOLK za rok 2016.

Hlasování: všichni pro

Hlasování: všichni pro

Dále Sněm SOLK v bodě č. 8 vzal na vědomí informaci o rozpočtu SOLK na rok 2017, který Rada SOLK na svém zasedání dne 13. 12. 2016 schválila. Jaroslav Hanzlíček, ředitel Kanceláře SOLK, seznámil přítomné s rozpočtem SOLK na rok 2017, mj. uvedl, že rozpočet počítá s příjmy ve výši 1.275.500,- Kč a s výdaji ve výši 1.199.400,- Kč. Členské příspěvky zůstávají stejné, přehled příspěvků a celkových příjmů byl předložen. Výdaje budou na úrovni loňského roku. Snaha najít úspory ve vlastních zdrojích. Plánovaný hospodářský výsledek se pohybuje ve výši 76.100,- Kč.

Hlasování: všichni pro

Do bodů Různé – diskuze se přihlásila paní Lena Mlejnková, starostka města Semily, informovala o dotačním fondu IROP v rámci programu na rozvoj mateřských škol, kde měla být vypsána výzva pro MŠ. Zatím vypsána nebyla a asi nebude. MMR hodlá alokované prostředky z této výzvy přesunout do předchozí výzvy, ve které byl vysoký převis žádostí. Semily mají MŠ v dezolátním stavu a připravovaly se podat žádost v avízované výzvě. Pokud má někdo podobný problém, navrhuje spojit se a následně oslovit Ministerstvo pro místní rozvoj.

Dále paní Mlejnková informovala o probíhajícím soudním sporu se státem,                                  který pravděpodobně skončí u Ústavního soudu. Stát prodal pozemky pod panelovými domy městu, nyní tvrdí, že pozemky jsou stále jeho. Paní starostka nabízí všem spolupráci a pomoc, ráda předá zkušenosti.

 
            Na závěr Sněmu SOLK se předseda SOLK Mgr. Josef Horinka rozloučil s přítomnými a popřál jim mnoho úspěchů v jejich práci.
 

Správnost a věrohodnost zápisu ověřil:

                                                                       Ing. Tomáš Hocke

                                                                   místopředseda SOLK

        starosta města Turnov

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj