Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zápis ze Sněmu Sdružení obcí Libereckého kraje

Dne 25. ledna 2018 se od 10 hodin uskutečnil v prostorách Krajského úřadu LK v Liberci řádný Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK). SOLK má v současné době 96 členů, ve kterých žije více než 80 % obyvatel Libereckého kraje.

Sněm SOLK se zpravidla koná jedenkrát za rok, Sněmu SOLK se zúčastnila řada významných hostů – p. Jiří Vosecký, senátor Parlamentu ČR, p. Martin Půta, hejtmana Libereckého kraje, Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana pověřená řízením rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pověřený řízením rezortu zdravotnictví a Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje pověřená řízením rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Petr Medáček CSc., MBA, předseda Severočeského sdružení obcí a Ing. Miroslav Beneš, tajemník Svazu měst a obcí Jihočeského kraje. Partnery Sněmu SOLK byly SVS a.s. a ČSOB a.s., kterou zastupoval Mgr. Stanislav Staněk, firemní bankéř.   

Sněm SOLK řídil předseda SOLK Mgr. Josef Horinka, který po nutné pauze přivítal přítomné delegáty a všechny hosty a konstatoval, že je přítomno 33 delegátů z členských obcí SOLK z celkového počtu 96 a Sněm není usnášeníschopný. V souladu se Stanovami SOLK vyhlásil náhradní Sněm, který bude mít totožný program a hlasování bude probíhat prostou většinou všech přítomných. Náhradní Sněm SOLK byl zahájen v 10.30 hodin.

Hlasování: všichni pro

Ve druhém bodě programu Sněmu SOLK nejprve vystoupila Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana pověřená řízením rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky: vyšší daňové příjmy z roku 2017 ve výši 415 mil. Kč budou rozděleny na lednovém zasedání zastupitelstva LK, do dopravy půjde celkem 218 mil. Kč, z čehož 200 mil. Kč na rekonstrukce silnic 2. a 3. tř., další finance budou směřovat do rezortu zdravotnictví, např. na vozidla pro zdravotnickou záchrannou službu, do rezortu kultury, životního prostředí, 6 mil. Kč půjde do Programu obnovy venkova, 4 mil. Kč do regionálního rozvoje na tzv. podnikatelský inkubátor, do rezortu ekonomiky – 60 mil. Kč na pokladní správu, kde budou použity buď na zřízení vnitřního dopravce anebo mimořádnou splátku jistiny úvěru, aby kraj neplatil zbytečně úroky. Bude vytvořena rezerva na mimořádné záležitosti ve výši 15 mil. Kč. V závěru svého vystoupení nabídla spolupráci a pomoc obcím.

            Jako druhý vystoupil MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pověřený řízením rezortu zdravotnictví, který přítomné informoval o rozdělení peněz v rezortu zdravotnictví – proběhnou investice do páteřních nemocnic - Jilemnice, Semily, Česká Lípa, Liberec, Turnov, - celkem 35 mil. Kč. Vláda vloni navýšila platy o 10% - slib ministrů, že to pokryje vyhláška, se nenaplnil. Nakonec po součtu je potřeba 100 mil Kč, které budou hradit zřizovatelé ze svého. Nemocnice Česká Lípa má nové vedení a probíhá tam konsolidace, jako referenční rok byl vybrán r. 2016, který byl v hospodaření velmi špatný. Smlouva s pojišťovnou není úplně ideální, problémy zůstávají na interně. Jinak nemocnice je to okresního typu, která funguje. Krajská nemocnice Liberec – je zde špičková medicína, je ale přeplněná, nestačí objednací lhůty pro Liberec a okolí. V nemocnicích v Jilemnici a Semilech je po proběhlé fúzi vše na dobré cestě, ačkoli konkuruje nemocnice ve Vrchlabí, která přeplácí lékaře. Ve Frýdlantě nadále probíhají jednání mezi městem a nájemcem nemocnice.  Zdravotnická záchranná služba bude letos nakupovat 10 nových sanit, ty stávající nestačí. Bude vytvořeno nové stanoviště v Rokytnici nad Jizerou. Stále dochází ke zneužívání záchranky, 30% výjezdů jsou urgentních, životzachraňujicích, ale v 70% dochází ke zneužívání, což by se dalo vyřešit jinak. Např. v Německu se zaplatí za výjezd 300 EUR ihned, posléze se po vyšetření rozhodne, zda výjezd splnil svou funkci. Peníze se vrátí, anebo ne …

Jako třetí vystoupila Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje pověřená řízením rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, která hovořila o posilování ekonomické situace rezortu: např. získání prostředů na opravu 5 památek v Dubé, zámek ve Stvolínkách, sv. Zdislava, hostinec v Trávníčku. Připravuje se řada kroků ke 100 letům republiky – např. prezentační předměty budou v duchu výročí 100 let republiky. Příspěvkové organizace, jako muzeum v Č. Lípě bude budovat berbariérový přístup, Severočeské muzeum bude zavřené z důvodu rekonstrukce. Snahou rezortu je posílit finance do muzeí. Probíhá zpracování návštěvnického hodnocení v muzeích, výstupy jsou zajímavé a často je bude možno realizovat zdarma.

Hejtman Libereckého kraje p. Martin Půta, který pozdravil přítomné delegáty a hosty a seznámil všechny s aktuálními informacemi z LK. Plní slib, který dal před 5 lety, a to pravidelně docházet na jednání SOLK. Ocenil probíhající vzájemnou spolupráci. Jako příklad z poslední doby uvedl podnět pro změnu odměňování členů volebních komisí za 2 kolo voleb prezidenta.

Volební zákon by si zasloužil reformu, řešením by bylo zkrácení voleb na jeden den. Dále informoval, že v letošním roce se podaří opravit spoustu havarijních silnic, 200 mil. Kč půjde na rekonstrukce silnic 2. a 3. tř., dlouhodobým cílem LK je v příštích letech investovat 500 mil. Kč na opravy silnic 2. a 3. tř.. Opravy krajských silnic by se mohly zrychlit ve spolupráci s obcemi, např. příprava projetkových dokumentací a žádosti by hradily obce, výběrové řízení by provedla sama obec. Např. Jilemnice, Zákupy - města si sama projektovala bez účasti kraje. Dále p. hejtman nabídl obcím převod krajských silnic, které nejsou vedeny na sousední katastry a budou opraveny, na místní komunikace do majetku obcí. V dopravní obslužnosti probíhá doslova obchodní válka. LK přispívá 330 mil. Kč, LK se snaží zjistit toky peněz, které nekončí jen u řidičů a v nových autobusech. Určitě se dá doprava zajistit za méně financí. Ale zřízení krajského dopravního podniku nechtějí soukromí dopravci, kteří se brání podáváním různých podnětů na ÚOHS, který vytváří zvláštní prostředí. Je to celkem 10 mld. Kč v celé republice. Kraj udělá vše pro to, aby běžný cestující nic nepoznal. V další části se zmínil o RUD, jehož návrat se jako zázrakem podařil. V závěru svého vystoupení poděkoval hejtman za spolupráci předsedovi SOLK a popřál všem starostům, kteří se na podzim rozhodnou znovu kandidovat v komunálních volbách, mnoho úspěchu.

Delegáti Sněmu SOLK vzali na vědomí informace z Libereckého kraje.

Hlasování: všichni pro

Ve třetím bodě programu předal předseda SOLK Mgr. Horinka slovo hostům, a to nejprve p. Jiřímu Voseckému, senátoru Parlamentu ČR. Pan senátor informoval přítomné o aktualitách ze Senátu. Zákony o registru smluv a o střetu zájmů jsou u Ústavního soudu ČR.

Navýšení rozpočtového určení daní se částečně zdařilo. Návrh novely zákona o obecní policii nebyl přijat, ačkoli se navrhovalo, že kdo nemá maturitu, mohou se započítat roky praxe. Nároky na obecní policii x státní policii jsou různé. Pan senátor poděkoval za pozornost a popřál Sněmu SOLK úspěch.

 Dalším vystupujícím hostem byl Ing. Petr Medáček CSc., MBA, předseda Severočeského sdružení obcí. Pozdravil účastníky Sněmu, poděkoval za pozvání a kvitoval přátelské prostředí při jednání Sněmu. Zmínil se o GDPR, jako o strašáku obcí. Mělo by jít o používání nástrojů, které jsou skutečně potřeba.  

            Následně vystoupil Ing. Miroslav Beneš, tajemník Svazu měst a obcí Jihočeského kraje. Pozdravil Sněm. Oba kraje trápí obdobné problémy, v současné době je to GDPR, zejména hrozba vysokých pokut. SMOJK se snaží iniciovat do připravovaného zákona minimalizování sankcí. Poděkoval za pozvání a rád se bude nadále setkávat.

Využívá i zprostředkované pomocí České pošty. Po posledním Sněmu SOLK byl v Rychnově u Jablonce nad Nisou zřízen bankomat. ČSOB je i nadále nápomocna řešit požadavky obcí a měst.

Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje vzal na vědomí informace hostů a partnerů Sněmu SOLK.

Hlasování: všichni pro

  1. Změnu Stanov SOLK musí dle Čl. VI, odst. 1, písm. a), schválit Sněm SOLK. Schválení změny Stanov SOLK je nutné ke změně registrace sídla SOLKobchodním rejstříku při Krajském soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec. Souhlas se zřízením sídla SOLK na uvedené adrese vyjádřil vlastník budovy – Liberecký kraj, prostřednictvím Rady Libereckého kraje. Sněm SOLK schválil navrženou změnu Stanov SOLK.

Hlasování: všichni pro

Hlasování: všichni pro

  1. Oproti schválenému rozpočtu došloúsporám, např. v telekomunikačních službách, oprávách a údržbě, PHM. Oproti tomu je mírně vyšší výdaj na nájemném, spojený s přestěhováním do nového sídla.

Následně vystoupil Ing. Luděk Sajdl, předseda Kontrolní komise SOLK a informoval Sněm SOLK o zasedání kontrolní komise a o výsledku zasedání. Předložená zpráva                     o výsledku hospodaření SOLK za rok 2017 odpovídá skutečnosti, každoročně probíhají kontroly hospodaření nezávislým auditorem, Stanovy SOLK jsou dodržovány, probíhá inventarizace majetku a pokladny SOLK dle platných předpisů. Podklady zpracoval ředitel SOLK, který za jejich správnost odpovídá. Placení členských příspěvků probíhá vesměs řádně a včas, sdružení získává další finance od SVS, a.s., Libereckého kraje a z dalších činností. Rada SOLK je průběžně informována o hospodaření. Vnitřní směrnice jsou plněny, nebyly zjištěny žádné nedostatky, bez výhrad. Průběžně bylo sledováno dodržování Stanovy SOLK. Žádná stížnost nebyla vznesena a platné stanovy byly dodržovány. Na minulém Sněmu SOLK dne 24. 1. 2017 nebyly uloženy žádné úkoly. Kontrolní komise konstatuje: nezjistila žádné nesrovnalosti. Ředitel vytváří dostatečné zázemí a vede veškerou agendu správně, účetnictví je vedeno správně. Inventura majetku a pokladny, účetní uzávěrka 2017 jsou správné.

Sněm SOLK schválil hospodaření SOLK za rok 2017.

Hlasování: všichni pro

Hlasování: všichni pro

Dále Sněm SOLK v bodě č. 9 vzal na vědomí informaci o rozpočtu SOLK na rok 2018, který Rada SOLK na svém zasedání dne 12. 12. 2017 schválila. Jaroslav Hanzlíček, ředitel Kanceláře SOLK, seznámil přítomné s rozpočtem SOLK na rok 2018, mj. uvedl, že rozpočet počítá s příjmy ve výši 1.295.500,- Kč a s výdaji ve výši 1.206.600,- Kč. Členské příspěvky zůstávají stejné, přehled příspěvků a celkových příjmů byl předložen. Výdaje budou mírně vyšší oproti loňskému roku z důvodu vyššího nájemného a služeb v novém sídle SOLK. Toto je ovšem kompenzováno vyšším příspěvkem Libereckého kraje, který je zohledněn v příjmové části rozpočtu. Snaha najít úspory ve vlastních zdrojích zůstává. Plánovaný hospodářský výsledek se pohybuje ve výši 88.900,- Kč.

Hlasování: všichni pro

Jelikož se do bodů Různé – diskuze nikdo nepřihlásil, ukončil předseda SOLK Mgr. Josef Horinka v 11.25 hod. Sněm SOLK a rozloučil se s přítomnými delegáty a hosty a popřál jim mnoho úspěchů v jejich práci.

Správnost a věrohodnost zápisu ověřil:

                                                                       Vladimír Vinklář

                                                          místostarosta města Jilemnice

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj