Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Zápis z náhradního Sněmu Sdružení obcí Libereckého kraje

31.ledna 2019

Zápis:

Dne 31. ledna 2019 se od 10:00 hodin uskutečnil v prostorách Krajského úřadu LK v Liberci řádný sněm Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK). SOLK má v současné době 97 členů, ve kterých žije více než 80 % obyvatel Libereckého kraje.

Sněm SOLK byl sněmem volebním, který se zpravidla koná jedenkrát za čtyři roky. Sněmu SOLK se zúčastnila řada významných hostů – p. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřený řízením rezortu zdravotnictví, Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje pověřená řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Ing. Miroslav Beneš, tajemník Svazu měst a obcí Jihočeského kraje. Oba partneři Sněmu SOLK byli omluveni – SVS a.s. a ČSOB a.s.

       

Sněm SOLK řídil dosavadní předseda SOLK Mgr. Josef Horinka, který přivítal přítomné delegáty a hosty. Konstatoval, že Sněm není usnášeníschopný a v souladu se Stanovami SOLK po nutné pauze vyhlásil náhradní Sněm, který bude mít totožný program a hlasování bude probíhat prostou většinou všech přítomných. Náhradní Sněm SOLK byl zahájen v 10.30 hodin.

Hlasování: všichni pro

        Ve druhém bodě programu Sněmu SOLK nejprve vystoupil p. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. Řekl, že SOLK přispívá k dobré komunikaci mezi Libereckým krajem, obcemi                a městy na jeho území. Pokračuje trend dobré spolupráce, na druhé straně ale i zpřísňování legislativy, vytváření nových agend, které jsou stále více problematické. Loňský rok bylo vydáno nařízení GDPR, které není ještě implementováno do českého práva, tři čtvrtě roku poté, co začalo platit. Úspěchy LK v roce 2018 byly zaznamenány v brožuře, stejně tak i co se dále plánuje pro další rok. Kraj má nárůst daňových příjmů, proto je snaha investovat do majetku kraje. Nejvíce investic jde do silnic, ale také do ostatních resortů, jako sociální péče, nemocnice, muzea a dalších, jež kraj spravuje. Také se daří naplňovat dotační fond, kde jsou obce a města největšími příjemci. Investiční aktivita se vykonává se stejným počtem úředníků jako dříve, kdy se tolik neinvestovalo. Bývá problém s nalezením dodavatele na určité akce a zároveň plnit finanční cíl. Pan předseda Horinka se rozhodl již nekandidovat na předsedu, pan hejtman mu poděkoval za činnost v čele SOLK. V současné době je v krajském zastupitelstvu nejvíce starostů a starostek v historii kraje. Zazněla nabídka a výzva               na pokračování spolupráce krajského úřadu se starosty a starostkami obcí a měst LK. Starosta Prysku – p. Jan Sviták se stal novým radním pro dopravu, investice a veřejné zakázky.

        Jako druhý vystoupil MUDr. Přemysl Sobotka. Podotkl tlak, který se snaží vyvíjet LK i jiné kraje na pojišťovny (VZP), aby se staraly o své klienty. Celostátní situace ve zdravotnictví má sestupnou tendenci, která souvisí i s věkovým rozložením u lékařů. Například na Českolipsku je polovina lékařů v důchodovém věku a pokud budou nadále zatěžováni administrativou, budou chtít skončit. Snahou LK je pomáhat s investicemi, koordinací péče – vznik krajských odborníků, chirurgie, interny                  a onkologie, aby se kvalita v nemocnicích a spolupráce prohlubovala.

        Jako třetí vystoupila Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje pověřená řízením rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, která poděkovala za udržování knihoven v obcích,            které slouží jako místo, kde se setkává místní veřejnost. Upozornila na rozeslanou brožuru, kterou vydalo Severočeské muzeum a týká se asistence v případě restaurace památníků, pomníků atd. Dále byly vyhlášeny dvě soutěže – Památka roku LK a kniha roku LK. Vyzvala k přihlášení knih                          a rekonstruovaných památek.

Sněm SOLK bere na vědomí informace z Libereckého kraje.

Hlasování: všichni pro

        Ve třetím bodě programu předal dosavadní předseda SOLK Mgr. Horinka slovo hostovi Ing. Miroslavu Benešovi, tajemníku Svazu měst a obcí Jihočeského kraje. Ten ocenil spolupráci Libereckého kraje a obcí, stejně tak i za podporu ohledně GDPR, kdy se podařilo omezit pokuty            za porušení GDPR. Poznamenal, že v Rakousku národní legislativou před rokem zakázali pokuty            za porušení GDPR obcím a všem subjektům veřejného práva a jimi zřizovaným organizacím.

Sněm SOLK bere na vědomí informace hostů Sněmu SOLK.

Hlasování: všichni pro

Zástupci partnerů se Sněmu SOLK nezúčastnili.

        V pátém bodě se projednala Zpráva o činnosti SOL v roce 2018. P. Jaroslav Hanzlíček, ředitel kanceláře SOLK, informoval přítomné o projednávané legislativě – např. o návrhu zákona o ochraně oznamovatelů.

Sněm SOLK po projednávání bere na vědomí zprávu o činnosti SOLK za rok 2018.

Hlasování: všichni pro

        V šestém bodě p. Jaroslav Hanzlíček, ředitel kanceláře SOLK, informoval o výsledku hospodaření SOLK za rok 2018 a zprávě Kontrolní komise SOLK. Příjmy v loňském roce dosáhly výše 1 261 770,05,-Kč a výdaje byly 1 097 895,53,-Kč. V průběhu roku došlo díky GDPR k úpravě schváleného rozpočtu. Na ochranu dokumentů musely být nakoupeny uzamykatelné skříně                  a neočekávaný výdaj byl za nákup nové kopírky s tiskárnou z důvodu nerentabilnosti opravy staré porouchané. Celkové výdaje nedosáhly plánované výše. Ušetřilo se zhruba 160 000,-Kč.

                Následně vystoupil Ing. Luděk Sajdl, předseda Kontrolní komise SOLK a informoval Sněm SOLK o zasedání kontrolní komise a o výsledku zasedání. Členy kontrolní komise jsou: Ing. Luděk Sajdl, Mgr. Zdeňka Šepsová a Tomáš Cýrus. Každý rok je prováděn audit hospodaření a následně projednán na radě. Výsledek hospodaření 163 874,-Kč. Stanovy SOLK jsou dodržovány, probíhá inventarizace majetku a pokladny SOLK dle platných předpisů. Podklady zpracoval ředitel SOLK, který za jejich správnost odpovídá. Placení členských příspěvků probíhá víceméně řádně a včas na základě faktur, sdružení získává další finance od SVS, a.s., Libereckého kraje a z dalších činností. Kontrola nemocenského a důchodového pojištění nezjistila nedostatky. Za rok 2017 proběhla kontrola hospodaření SOLK a výrok auditora bez výhrad. Zpráva kontroly účetnictví za rok 2018 bude zpracována v průběhu března 2019 a následně přednesena radě SOLK k odsouhlasení. Kontrolní komise nezjistila skutečnosti, které by byly v rozporu se schválenými Stanovami. Rada SOLK řídila činnost SOLK odpovědně a dosáhla beze zbytku své povinnosti řádného hospodaření s majetkem SOLK. Ředitel vytváří dostatečné zázemí a vede veškerou agendu správně, účetnictví je vedeno správně. Stav běžného účtu a účtu sociální fondu SOLK k poslednímu dni loňského roku odpovídá účetní uzávěrce. Inventura majetku a pokladny proběhla v souladu s platnými předpisy a zobrazuje věrně majetek SOLK. Účetní uzávěrka 2018 je správná. Cíle a poslání SOLK jsou naplňovány a SOLK má své opodstatnění. Sněm SOLK schválil hospodaření a účetní uzávěrku SOLK za rok 2018. Schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2017.

Hlasování: všichni pro

                V sedmém bodě – Kooptace a volba nových členů Rady SOLK. Byla uvedena informace, že pan předseda Horinka se rozhodl již nekandidovat na předsedu. Na zasedání 11. prosince 2018 vzala Rada SOLK na vědomí kooptace nových členů. Paní Ing. Jitka Volfová, Mgr. Jiří Šolc, Bc. Milan Kroupa. Tito noví členové nastoupili za členy Rady SOLK, kteří již po komunálních volbách v říjnu 2018 nebyli zvoleni statutárními orgány členských obcí a měst a pověřeni k výkonu funkce člena Rady SOLK.

                Rada SOLK má 15 členů. Delegáti Sněmu SOLK následně zvolili nové zástupce do Rady SOLK:

$11.       za územní obvod Česká Lípa – Ing. Jaroslav Turnhöfer

$12.       za územní obvod Nový Bor – Mgr. Jaromír Dvořák

$13.       za územní obvod Liberec – Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

$14.       za územní obvod Frýdland – Ing. Dan Ramzer

$15.       za územní obvod Jablonec n. N. – Bc. Milan Kroupa

$16.       za územní obvod Tanvald – Eva Zbrojová

$17.       za územní obvod Železný Brod – Mgr. František Lufinka

$18.       za územní obvod Turnov – Ing. Tomáš Hocke

$19.       za územní obvod Semily – Bc. Lena Mlejnková

$110.   za územní obvod Jilemnice – Vladimír Vinklář

$111.   bez místního určení - Mgr. Josef Horinka

$112.   za malou obec okresu Česká Lípa – Ing. Jan Sviták

$113.   za malou obec okresu Liberec – Ing. František Drbohlav

$114.   za malou obec okresu Jablonec n. N. – Mgr. Daniel David

$115.   za malou obec okresu Semily – Ing. Luděk Sajdl

Hlasování: všichni pro

       

V bodě osmém proběhla krátká přestávka, během které proběhlo 1. zasedání nově zvolené Rady SOLK na volbu statutárních orgánů SOLK. Navrhnut a nově zvolený předseda je Mgr. Jaromír Dvořák a místopředseda Ing. Tomáš Hocke. Nově zvolený předseda SOLK následně pokračoval v řízení Sněmu SOLK.

        V devátém bodě proběhla volba členů Kontrolní komise SOLK a Volba členů Rozhodčí komise SOLK.

Delegáti Sněmu SOLK zvolili následující členy do Kontrolní komise SOLK:

$11.       Ing. Luděk Sajdl

$12.       Mgr. František Lufinka

$13.       Bc. Lena Mlejnková

Delegáti Sněmu SOLK zvolili následující členy do Rozhodčí komise SOLK:

$11.       Ing. Dan Ramzer

$12.       Mgr. Josef Horinka

$13.       Vladimír Vinklář

Hlasování: všichni pro

Sněm SOLK po projednání schvaluje Program činnosti SOLK na rok 2019.

Hlasování: všichni pro

               

Dále Sněm SOLK v bodě č. 11 vzal na vědomí informaci o rozpočtu SOLK na rok 2019,            kterou přednesl p. Jaroslav Hanzlíček, ředitel kanceláře SOLK. Předpokládané příjmy budou ve výši                  1 285 500,- Kč a výdaje 1 188 300, Kč. Předpokládaný přebytek rozpočtu na rok 2019 je 97 200,- Kč.

                Sněm SOLK po projednání bere na vědomí informaci o rozpočtu SOLK na rok 2019.

Hlasování: všichni pro

Jelikož se do bodů Různé – diskuze nikdo nepřihlásil, ukončil předseda SOLK Mgr. Jaromír Dvořák v 11.48 hod. náhradní Sněm SOLK a rozloučil se s přítomnými delegáty a hosty a popřál jim mnoho úspěchů v jejich práci.

Náhradní Sněm SOLK dne 31. 01. 2019 schválil:

1.  Program Směnu SOLK

2.  Jednací řád Sněmu SOLK

3.  Volební řád Sněmu SOLK

4.  Výsledky hospodaření a účetní uzávěrku SOLK za rok 2018

5.  Převod výsledků hospodaření SOLK za rok 2017 ve schvalovacím řízení ve výši 187 310,50 Kč na účet 932 – nerozdělený zisk

6.  Program činnosti SOLK na rok 2019

7. Zvolil nové zástupce do Rady SOLK, do Kontrolní komise SOLK a do Rozhodčí komise SOLK.

Náhradní Sněm SOLK vzal na vědomí:

 1. jmenování ověřovatelem zápisu z náhradního Sněmu SOLK Ing. Luďka Sajdla, starostu obce Přepeře,
 2. jmenování zapisovatelem z náhradního Sněmu SOLK p. Veroniku Truxovou,
 3. informace z Libereckého kraje,
 4. informace hostů Sněmu SOLK,
 5. zprávu o činnosti SOLK za rok 2018,
 6. zprávu Kontrolní komise SOLK z 31. 1. 2019,
 7. v souladu s čl. VII, odst. 6 Stanov SOLK, kooptaci nových členů Rady SOLK - Ing. Jitku Volfovou, starostku města Česká Lípa, Mgr. Jiřího Šolce, náměstka primátora pro technickou správu města a informační technologie statutárního města Liberec a Bc. Milana Kroupu, primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, a to pro dokončení funkčního období 2015 – 2019,
 8. informaci o rozpočtu SOLK na rok 2019.

Hlasování: všichni pro

Náhradní Sněm SOLK byl předsedou SOLK ukončen v čase 11.48 hod.

Zápis vyhotovila: Veronika Truxová

Správnost a věrohodnost zápisu ověřil: Ing. Luděk Sajdl, starosta obce Přepeře

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj