Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zápis z náhradního Sněmu SOLK, konaného 30. ledna 2020 na Krajském úřadu Libereckého kraje

$11.      Zahájení a organizace Sněmu SOLK

Jednání zahájil v 10.00 hod. předseda Sdružení obcí Libereckého kraje (dále SOLK) a starosta města Nový Bor, Mgr. Jaromír Dvořák, přivítal všechny hosty a přítomné delegáty v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci na řádném Sněmu SOLK. Dle přítomnosti delegátů v počtu 48 bylo jednání neusnášeníschopné. SOLK má v současné době 99 členů, proto pro jednání řádného Sněmu SOLK byla nutná účast 50 delegátů. Předseda SOLK informoval, že Sněm není usnášeníschopný a v souladu se Stanovami SOLK po nutné pauze vyhlásil náhradní Sněm SOLK,                který bude mít totožný program a hlasování bude probíhat prostou většinou všech přítomných. Náhradní Sněm SOLK byl zahájen v 10.30 hodin.

Předseda SOLK konstatoval, že Rada SOLK na svém zasedání dne 10. 12. 2019 schválila návrh programu Sněmu SOLK. Zápis z předchozího Sněmu, konaného 31. ledna 2019 byl ověřen Ing. Luďkem Sajdlem, starostou obce Přepeře. Dále předseda SOLK předložil Sněmu SOLK na vědomí Jednací řád Sněmu SOLK, jehož znění bylo schváleno na Sněmu SOLK dne          31. 1. 2019. Předseda SOLK jmenoval ověřovateli zápisu z tohoto jednání Mgr. Josefa Horinku, starostu města Hrádek nad Nisou, a Mgr. Františka Lufinku, starostu města Železný Brod. Zapisovatelkou jmenoval paní Evu Hanzlíčkovou.

Návrh usnesení:

Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje po projednání schvaluje Program Sněmu SOLK.

Sněm SOLK bere na vědomí Jednací řád Sněmu SOLK.

Sněm SOLK bere na vědomí jmenování ověřovateli zápisu ze Sněmu SOLK Mgr. Josefa Horinku a Mgr. Františka Lufinku.

Sněm SOLK bere na vědomí jmenování zapisovatelem ze Sněmu SOLK Evu Hanzlíčkovou.

Hlasování:

Pro: všichni

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů.

$12.      Vystoupení představitelů LK – informace z LK

Jako první vystoupil hejtman Libereckého kraje Mgr. Martin Půta, pozdravil všechny přítomné, poděkoval za dlouhodobou skvělou spolupráci všem přítomným starostům, vyzdvihl práci SOLK a zkonstatoval, že je tato práce oboustranně užitečná jak pro Liberecký kraj, tak pro místní samosprávu, SOLK je jedna z forem, kdy se o věcech obvykle mluví a řeší se.

Dále informoval, že ministryně Dostálová přijede do Libereckého kraje diskutovat 11. 2. 2020 o stavebním zákoně – pochybnosti hejtmana o funkčnosti tohoto návrhu zákona. Princip řízení na dálku funguje hůř, to je skutečnost. Kontrola černých staveb na obcích nebude prakticky možná.

Mgr. Dvořák poděkoval hejtmanovi za příspěvek a za informaci, předal slovo Ing. Janu Svitákovi.

Náměstek hejtmana, pověřený řízením rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek                    a zároveň starosta obce Prysk, Ing. Jan Sviták poděkoval za pomoc při řešení problematiky v dopravě za poslední období, kdy se řešila osobní doprava, opravy komunikací, investice, zadávání veřejných zakázek.

Informoval všechny přítomné o těchto tématech:

a) Arriva – mediální přestřelky poté, co se spustil nový provoz. Současný stav je plně stabilizovaný, nedostatky byly odstraněny, sankce byly vyměřeny. Je rád, že je další dopravce na železnici, vytvořilo se konkurenční prostředí.

b) Rekonstrukce krajských komunikací - je k dispozici analýza stavu vozovek, která potvrdila zlepšení stavu silnic III. třídy a zhoršení stavu silnic II. třídy. Kraj vytipoval silnice k rekonstrukci, které jsou pro dopravu stěžejní a jsou v nevyhovujicím stavu.

c) Letní a zimní údržba: největší kritika od občanů. Kritika je oprávněná. Snažil se systémově změnit. Minimálně se snaží dodržovat termíny a kvalitu práce. Souhlasí, že stav, který je, není dobrý.

d) Zásadní změna u vybudování stěžejních cyklostezek v LK ve spolupráci s nově jmenovaným krajským koordinátorem cyklodopravy. Přislíbena pomoc při projektové přípravě a následné realizaci, kdy v minulosti byla realizace ponechána na malých obcích.

e) Pokračování na realizaci propojení Frýdladského výběžku s jabloneckem přes Souš.

Dále se připravuje rekonstrukce prostranství před Krajským úřadem LK, pokračuje spolupráce s městem na řešení autobusového nádraží v Liberci. Pokračuje stabilizace vnitřního krajského dopravce, např. nákupem nových autobusů, řeší se rozsáhlá rekonstrukce křižovatky Rádelský mlýn.

Ing. Sviták je kdykoli k dispozici, starostové se na něj mohou obracet.

Předseda SOLK poděkoval za informace a předal slovo náměstku hejtmana, pověřeného řízením resortu zdravotnictví – MUDr. Přemyslu Sobotkovi.

MUDr. Sobotka informoval o zdravotnictví v LK. Ačkoli ministerstvo zdravotnictví neřeší problémy ve zdravotnictví, není ohroženo fungování ve 4 páteřních nemocnicích LK a v plicní léčebně ve Cvikově. Ve zdravotnictví chybí dramaticky peníze na investice. LK podpoří výstavbu nového pavilonu Krajské nemocnice Liberec, diskutuje se o vstupu nemocnic                        v Jilemnici a Semilech do akciové společnosti. Velký problém byl ve Frýdlantě vyřešen, Krajská nemocnice Liberec frýdlantskou koupila.

Alarmujicí jsou statistická data vývoje. 50 % praktických lékařů je ve věku 55+ let a není možné je rychle nahradit. Chybí koncepce zdravotnictví v ČR.

Primární péče může zkolabovat, následně se zhroutí nemocnice. Chybí lůžka a populace stárne, vrchol se očekává v r. 2030, kdy budou odcházet do důchodu tzv. Husákovy děti,                    na jednoho seniora připadá 1,7 pracujícího. Péče zajištěna, ale jak dobudoucna, nebude-li řešeno? Stát musí nastavit systém. Péče je zajištěna, ale na jak dlouho? Problémy je nutno řešit centrálně.

Dále podal informaci ohledně šíření koronaviru, který byl světovou zdravotnickou organizací vyhodnocen jako ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, informoval            o připravenosti i krocích Libereckého kraje. V minulém týdnu svolal krajský hygienik jednání krajské epidemiologické komise, kde byly potvrzeny a upraveny nastavené postupy v rámci IZS i zdravotnictví obecně. Zejména bylo dohodnuto posouzení rizika, definování případu                      i rizikového kontaktu, vyhlášení karantény, způsob izolace, vyšetřování a doprava pacientů                  i vzorků materiálu. Přestože v Libereckém kraji ani v České republice koronavirus zatím nebyl prokázán, je nutné na tento výskyt být připraven. I z tohoto důvodu byla informována všechna zdravotnická zařízení, praktičtí lékaři. Krajský úřad, odbor zdravotnictví včele s MUDr. Sobotkou se proto obrací i na starosty Libereckého kraje, aby v případě potřeby, kterou lze očekávat, měli dopovídajicí informace, které jsou v souladu s dohodnutými postupy na krajské epidemiologické komisi. Informace o celkové epidemiologické situaci lze nalézt na stránkách KHS Libereckého kraje www.khslbc.cz či ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.

Předseda SOLK Mgr. Dvořák poděkoval a předal slovo Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, pověřené řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu:

Ing. Vinklátová obeznámila přítomné se situací ve svém resortu. V oblasti památkové péče se LK i přes neustálý nedostatek peněz snaží zajistit obnovu kulturních památek. V rámci dotačního programu i přímými dotacemi se snaží o obnovu památek.

Ing. Vinklátová vítá spolupráci s obcemi a městy a kdykoliv je starostům k dispozici.

Dále vystoupila Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, pověřená řízením resortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Do tzv. kotlíkové dotace se zapojilo cca 1200 občanů, dalších 200 žádostí je v zásobníku, je možno stále předkládat žádosti. Budou tendence doplňovat žádosti.

LK připravuje Strategii rozvoje LK 2021+. V pracovních skupinách pracují zástupci z celého kraje. V současnosti je strategie ve fázi SEA, řeší se surovinová politika, je nutné strategii dopracovat. Strategie se bude schvalovat na zastupitelstvu v červnu 2020.

Pokračují projekty na zateplení objektů LK, zateplují se SŠ, 10 jich je v přípravě, jede se kontinuálně. Dále je 8 projektů na tzv. školu bez bariér. Připravují se projekty, týkající se sociální oblasti.

I v letošním roce se bude vyhlašovat Cena Ing. Hubáčka.

Probíhá spolupráce s regionálním rozvojem, realizuje se Liberecký podnikatelský inkubátor, budou se vyhlašovat 4 dotační programy, vyhlášeni je možno sledovat na stránkách LK.

Předseda SOLK i hejtman poděkovali Ing. Loučkové Kotasové za práci ve vedení LK                      za poslední 3 roky, Ing. Loučková Kotasová pravděpodobně končí v Radě LK a přechází do týmu samosprávy na Statutární město Liberec. Paní radní poděkovala za spolupráci na pozici krajské radní a doufá, že i tato spolupráce se starosty bude fungovat nadále i z Magistrátu.

Potravinová pomoc ve školách – ředitel, vedoucí kuchyně tipují tajně sociálně slabé žáky. Projekt trvá v Libereckém kraji již 5 let, prosba směrem ke starostům o spolupráci. Tato pomoc je jediná adresná a jediná nezneužitelná, dítě dostane oběd, jen pokud přijde do školy.

Poděkování městům Liberec, Jablonec a obci Bedřichov za podporu účasti na Zimní olympiádě dětí a mládeže, kterou v minulém týdnu vyhrál opět Liberecký kraj, vítězství v zimní části po páté – šesté, práce v terénu má výsledky, v obcích i ve městech se sportovními oddíly přináší velké úspěchy, sportovní činnost má zázemí, v české reprezentaci je to vidět.

Předseda SOLK Mgr. Dvořák poděkoval vedení kraje za příspěvky a informace.

Návrh usnesení: Sněm Sdružení SOLK bere na vědomí informace z Libereckého kraje.

Hlasování:

Pro: všichni

Proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů.

  1. Vytápěnílokálních topeništích je neustálým problémem, který zatěžuje životní prostředí. LK podporuje kampaň Jak správně topit. Připojili se k projektu Ing. Horáka z Ostravy, tzv. Smokemana. Ten zpracoval materiály, informační letáky, snaží se tím dostat k široké veřejnosti. S projektem je možné se seznámit na stránkách „smokemana!“, tyto letáky jsou volně k dispozici, pouze je nutné vždy uvádět autora! Ing. Horák vystupuje s pojízdnou kotelnou a dělá show pro veřejnost. Dne          3. 6. 2020 vystoupí na Benešově náměstí v Liberci. Je možnost se s ním spojit, pozvat přímo do Vaší obce.

Odbor životního prostředí vyhlásil další výzvy na další rok. V obdrženém letáčku je více informací. Odboru životního prostředí se ozývají i úředníci z obcí, nejen starostové. Na závěr Ing. Šebelková poděkovala za pozornost a možnost vystoupit na Sněmu SOLK.

$13.      Vystoupení hostů Sněmu SOLK

Předseda SOLK Mgr. Dvořák předal slovo Mgr. Radce Vladykové, výkonné ředitelce Svazu měst a obcí ČR.

Na úvod svého vystoupení se omluvila z dalšího jednání, jelikož musí být ve 13 hodin v Praze, kde bude natáčet rozhor, mimo jiné na téma stavebního zákona. Informovala                  o spolupráci s Libereckým krajem a hejtmanem LK. SMO ČR tíží stav silnic II. a III. třídy a chtěli by prosadit selektivní výběr mýta a v Poslanecké sněmovně plošný zákaz využívání jízdy kamionů na silnicích II. a III. tř. z důvodu využívání objízdných tras kamiony.

Stavební zákon – změny a vývoj jsou velmi dynamické, Ministerstvo pro místní rozvoj pochopilo, že takto sestavený stavební zákon neprojde schvalovacím procesem. Po diskusi mezi panem premiérem a naším panem předsedou Luklem za účasti ministra vnitra kvůli struktuře stavebních úřadů došlo k určité shodě mezi SMO ČR a panem premiérem. Dosud obdrželo MMR na 6 000 námitek a připomínek k návrhu zákona. MMR chystá legislativní kličku. SMO ČR chce, aby stavební úřady zůstaly ve stávajícím území, aby stavební úřady byly dosažitelné jak pro občany, tak pro případnou kontrolu. Důležitá je pro projednání a kontrolu místní znalost. Pokud se bude řízení řídit z nějaké centrály, hrozí velké škody! Chystaná klička spočívá v tom, že v území zůstanou malé stavební úřady, ale na základě tlaku Hospodářské komory budou mít povolovací a kontrolní pravomoce pouze na jednoduché drobné stavby,                  ke kterým se nechtějí vyjadřovat hasiči a jejichž kategorizaci staveb chce ministerstvo převzít. Dohoda s premiérem byla jiná a pokud se záměr potvrdí, vyhlásí SMO „pohotovost“. Máme obavy z rušení stavebních úřadů jako se to stalo u finančních úřadů. V současné době je                  ve Sněmovně novela zákona č. 316 – o liniových stavbách, která má v sobě určité úpravy stavebního a správního zákona, které by měly tyto stavby urychlit. Sněmovnou prošla digitalizace stavebního řízení. Bude to nápor na stavební úřady. Pokud se do toho přidá institucionální změna, systém zkolabuje. Budeme ve spolupráci s dalšími institucemi, např. Asociací krajů a dalšími svazy, prosazovat pro obce a občany co nejlepší kvalitu a smysluplnost stavebního zákona.

Dále se SMO snaží o to, aby při tvorbě dotačních titulů a programů šlo co nejvíce peněz              do území, abychom nedávali peníze jen do prvních dvou politických cílů – Zelenější Evropa                a Evropa blíže občanům, ale do všech pěti politických cílů. Dále se snažíme zlepšit financování zdravotnictví a sociálních služeb, a to zejména z hlediska kofinancování. EU bude zvyšovat podíl kofinancování dotačních titulů, už nebudou tak vysoké jako v předchozích období. Tlačíme na stát, aby nastavil dlouhodobé financování sociálních služeb. Obce nemohou být závislé na dotacích EU. Stát se musí snažit řešit dopředu výpadky dotací.

Kromě stavebního zákona intenzivně připomínkujeme balíček zákonů, které se týkají sociálního zabezpečení. Opět se snažíme vybojovat maximum peněz do území. Tak jak je to nastavené v tuto chvíli, je pro SMO nepřijatelné, i vzhledem ke stárnutí populace. Je potřeba, aby finance šly do území a do obcí, k potřebným lidem v ústavech a domovech seniorů.

Ohledně zabezpečení sportu – vznikla Národní agentura sportu. Snažíme se o to, aby se financování obecních a amatérských sportovních aktivit stalo kapitolou přímo ve státním rozpočtu nebo přímo alokované prostředky v agentuře. Ať Vláda řekne, kolik dá                                      do profesionálního sportu a kolik do amatérského sportu, do obecné sportovní přípravy, protože z těch malých klubů, Sokolů apod. vyrůstají ti, kteří nás potom reprezentují na světové úrovni. Všichni začínali sportovat doma na svém hřišti, ve své obci, ve svém městě.

            Opět se otevírá otázka pravomocí NKÚ a kontrola obcí, SMO drží stále své stejné stanovisko, které změnu odmítá, protože obce jsou nejlépe hospodařícími veřejnoprávními subjekty, které jsou v ČR. Hospodaříme nesrovnatelně lépe než Vláda. Ať si Vláda kontroluje svá ministerstva a nás nechá žít.

Určitě nám posílejte připomínky, máme vytvořeny pracovní skupiny, které se podílejí                      na připomínkování zákonů. Na závěr svého vystoupení poděkovala výkonná ředitelka SMO ČR Mgr. Vladyková za spolupráci a kvitovala sdružování obcí v obdobných organizacích. Veřejná správa se nemá za co stydět a ČR by se tím mohla ve světě chlubit.

Předseda SOLK poděkoval paní ředitelce za dosavadní činnost. Všichni musí potvrdit, a to bez politické příslušnosti, že vidíme kroky SMO k decentralizaci moci a proti snaze centra uchopit se veškerého řízení. V případě rušení finančních úřadů se s námi nikdo nebavil, bylo to bez jakékoli diskuse nařízené. Ačkoliv paní generální ředitelka předkládala, jako že s námi diskutuje, tak se s námi ve skutečnosti nikdo nebavil. Děkuji za zcela evidentní práci SMO                  ve prospěch obcí. Základním problémem je vzdalování se centrální moci od regionálních problémů a starostí. Zde má Svaz obcí nezastupitelnou roli. Na závěr poděkoval svazu                          za evidentní práci.

Následně vystoupil MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu zdravotnictví, s aktuální informací ohledně současné mediální hysterické kampaně. Riziko nákazy je současné době minimální. Daleko větším problémem je běžná chřipka,                  která má v ČR již přes 80 obětí. Občané budou vystrašeně útočit na starosty. Zítra zajistím, abyste obdrželi základní pokyny, abyste znali telefonní čísla, kam se má volat atp. Uklidněte své občany, ať neblázní jako velká média. Dnes jsou zcela vyprodány zcela nefunkční ústní roušky.

Předseda SOLK poděkoval panu hejtmanovi a radním kraje za účast na Sněmu SOLK          a za poskytnuté informace.

Dále z hostů Sněmu SOLK vystoupil Ing. Miroslav Beneš, tajemník Svazu měst a obcí Jihočeského kraje. Ve svém vystoupení poděkoval za pozvání a vyzdvihl vzájemnou spolupráci. SMOJK také trápí zrušení několika finančních úřadů a Ing. Beneš věří v další budoucí spolupráci.

Dalším hostem byl Mgr. Rudolf Salvetr, předseda Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje a starosta města Klatovy. Úvodem poděkoval za pozvání. Považuje takovéto sdružení za velmi významného partnera a za protiváhu velkému SMO ČR. Každý kraj trápí věci stejné, v některých oblastech však má svá specifika. SMO by měl pomoci řešit i tyto lokální problémy, protože on je tím, kdo se dostává do styku s vládou této země. Liberecký kraj má shodné problémy, např. doprava. Tak jak se LK potýkal se železniční dopravou, tak nás to čeká od léta na poli autobusové dopravy, kdy Arriva přebírá komplet dopravu v Plzeňském kraji. Události v LK ukázaly Plzeňskému kraji, aby byl daleko bedlivější. Popřál delegátům, aby se jim dařilo osobně a aby se jim dařilo prosazovat lokální zájmy. Ještě jednou poděkoval za pozvání.

$14.      Vystoupení partnerů Sněmu SOLK

Jako první z partnerů Sněmu SOLK vystoupil Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS a.s., který poděkoval za pozvání na Sněm, za dlouhodobě dobrou spolupráci se sdružením, pozval na tradiční aktivy akcionářů SVS a.s., který bude pro LK 15. 4. 2020 v Liberci, další termín bude 20. 4. 2020 v Ústí nad Labem a potom 22. 4. 2020 v Chomutově. Na závěr svého vystoupení popřál úspěšné jednání a poděkoval za pozornost.

Za druhého partnera Sněmu SOLK – ČSOB a.s. vystoupil s krátkou prezentací pan Petr Procházka, firemní bankéř ČSOB a.s. Nabídl obcím spolupráci a pomoc. Obcím ČSOB nabízí platební terminály k usnadnění platebního styku, v případě zájmu mají obce ČSOB kontaktovat. Jednou z výhod terminálu je tzv. multiplikace, kde může být platba občana rozdělena podle potřeby obce, např. na účet odpadového hospodářství, k tomu ČSOB zdarma nabízí pronájem platebního terminálu a doplňkové služby. ČSOB se v současnosti zabývá ucelenou nabídkou pro města a obce, automaty na parkoviště, terminály pro městskou policii. ČSOB je připravena nabídkout kompletní řešení, ať už to jsou např. parkovací místa, ve větších městech MHD. Následně ukázal mapu, kde bude ČSOB v následujícím období implementovat komplexní řešení dopravy vč. MHD a parkování. Stručné shrnutí, v čem může být banka jako hlavní partner. Jedná se o samotnou mobilitu, potom o samotné společnosti ČSOB, jako ČSOB Advisory, které zajistí např. studii proveditelnosti. Dalším zajímavým oddělením pro obce může být EU Centrum, které se zabývá evropskými dotacemi a poradenstvím. Chtěl bych zdůraznit nově vzniklou skupinu ČSOB Pojišťovací makléř. Tzn., že ČSOB neposkytuje jen samotné pojištění, ale je schopná pro obce udělat audit, výběr a řešení pojistných produktů              a zajistit související služby, jako např. likvidace pojistných událostí. Neméně zajímavé téma je financování projektů. Vzhledem k zajímavým úrokovým sazbám na trhu, můžeme obcím pomoci profinancovat projekty a můžeme obcím nabídnout ať už investiční úvěr s různými možnostmi splatností, délek atd. Dále je to odkup pohledávek, např. za pomoci ČSOB Leasing lze pořídit nové automobily, stroje apod. Představil krátkou strukturu postoupení pohledávek, což může být pro obce zajímavé téma. ČSOB se aktivně zapojuje do finančního vzdělávání               ve školách. Aktivně působí na mládež, aby věděli, co je finanční gramotnost, jak se nedostat do finanční tísně. Tuto oblast činnosti školy oceňují. ČSOB dnes působí obrazně ve dvou barvách. Ta první je modrá, což je ČSOB banka a tou druhou je červená, což je působení Poštovní spořitelny. Obě barvy jsou provázané a prostřednictvím pošt na obcích mohou poskytovat různé služby přímo na těchto pobočkách. Na závěr poděkoval pan Procházka            za pozornost a poděkoval za možnost zúčastnit se Sněmu SOLK

Návrh usnesení: Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje bere na vědomí informace hostů              a partnerů Sněmu SOLK.

Hlasování:

Pro: všichni

Proti: 0 hlasů.

Zdržel: 0 hlasů.

$15.      Kooptace člena Rady SOLK

Předseda SOLK informoval, že na svém zasedání dne 24. 9. 2019 vzala Rada SOLK v souladu s čl. VII, odst. 4, 5 a 6 Stanov SOLK na vědomí kooptaci nového člena Rady SOLK – RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, který byl zvolen primátorem za odvolaného Bc. Milana Kroupu.

Návrh usnesení: Sněm SOLK, v souladu s č. VII, odst. 6 Stanov SOLK vezme na vědomí kooptaci nového člena Rady SOLK RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora staturárního města Jablonec              nad Nisou, a to pro dokončení funkčního období 2019 – 2023.

Hlasování:

Pro: všichni

Proti: 0 hlasů.

Zdržel se: 0 hlasů.

$16.      Zpráva o činnosti SOLK v roce 2019

Předseda SOLK Mgr. Dvořák předal slovo řediteli SOLK p. Hanzlíčkovi. Zprávu o činnosti SOLK obdrželi všichni ve svých materiálech, přesto by ředitel SOLK vyzdvihl některé body.

V oblasti organizačně – vnitřní činnost se SOLK podařilo získat 2 nové členy, a to obce Sosnová a Jenišovice.

Nejrozsáhlejší činnost byla v loňském roce věnována legislativě. Rada SOLK se setkala se senátorem Ing. Canovem, se kterým se diskutoval nový zákon o střetu zájmů, který navazoval na opatření EU – GDPR. Zároveň se Rada SOLK zabývala návrhem zákona, kterým se mění zákon o obcích, o krajích a hl. městě Praze, které Rada SOLK vnímala jako významné omezení kompetencí zastupitelstev a které chtělo obcím diktovat způsob hlasování. Další navržená novela téhož zákona chtěla umožnit Ministerstvu vnitra odvolávat tajemníka obecního úřadu, nařizovat jim účast na poradách organizovaných ministerstvem. Zároveň Rada SOLK upozornila na rozpor v novele, která chtěla nařídit obci uveřejnit zápis ze zastupitelstva do 10 dnů od konání zastupitelstva, když zápis se stává platným až po ověření ověřovateli zápisu,    což často bývá v delším časovém odstupu a tím by podle návrhu došlo ke zveřejnění neověřeného a neplatného zápisu. Rada se zabývala novelou zákona č. 320, o veřejnosprávní kontrole, dle které by obce musely provádět veřejnosprávní kontroly u svazků obcí, jež obce zřizují. Rada SOLK se zabývala i novelou stavebního zákona, která by umožňovala realizovat malé vodní stavby pouze na ohlášení vodoprávnímu úřadu. Dále jsme se zabývali novelou lesního zákona, dle které by Mze, kraje a ORP mohly vydávat opatření obecné povahy, jako je zákaz vstupu do lesů nebo opatření podporující boj s kůrovcovou kalamitou. Další novelou byla novela vodního zákona, dle které by kraj zřizoval komise, které by obdobně jako povodňové komise bojovaly se suchem a mohly by zákázat v době sucha dříve povolené odběry vody            nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění. Dále Rada SOLK projednávala návh Ministerstva vnitra na vytvoření sbírky právních předpisů územních samosprávních celků a některých správních úřadů. Sbírka by kromě obecních a krajských vyhlášek a nařízení měla obsahovat usnesení o referendech, seznam chráněných území, počty členů zastupitelstva či rozhodnutí Ústavního soudu, týkajících se právních předpisů samospráv. Také se Rada zabývala novelou zákona o místních poplatcích, která mění poplatky z ubytování a které se nově budou vztahovat i na ubytování v soukromí. Novela slučuje ubytovací poplatek s rekreačním a lázeňským poplatkem. Dále mění nastavení poplatků za psa nebo ze vstupného. Zabývali jsme se novým volebním zákonem, který se nachází v meziresortním připomínkovém řízení; návrhem již zmíněného nového stavebního zákona; novým zákonem o elektronické tvorbě zákonů, který by měl být v platnosti až od roku 2022; návrhem novely zákona o územním členění státu, dle které by některé obce již nepatřily             do jiného okresu, než je jejich ORP, podmínky stanoví vyhláškou Ministerstvo vnitra, novela je v současné době v Senátu. U nás se to týká zejména obcí na Turnovsku. Dle další novely zákona by se stávající Státní fond rozvoje bydlení přejmenoval na Státní fond podpory investic a tento fond by měl rozšířit působnost o udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů a o cestovní ruch.

SOLK dlouhodobě spolupracuje s poslanci a senátory Parlamentu ČR, jsou pravidelně zváni na zasedání Rady SOLK a Sněm, bohužel se z dnešního jednání všichni omluvili.

Co se týká životního prostředí, Rada SOLK dlouhodobě sleduje tvorbu a legislativní vývoj nových zákonů o odpadech.

  1. polupracuje SOLKdalšími krajskými sdruženími,                      se Svazem měst a obcí ČR na připomínkování legislativy. Ředitel Kanceláře SOLK se pravidelně účastní zasedání Regionální komise Předsednictva SMO ČR, kde předkládá návrhy na úpravu legislativy, popř. předkládá k návrhům stanoviska SOLK.

Předseda SOLK přednesl návrh usnesení pro hlasování:

Sněm SOLK po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti SOLK za rok 2019.

Hlasování:

Pro: všichni

Proti: 0 hlasů.

Zdržel se: 0 hlasů.

$17.      Výsledek hospodaření SOLK v roce 2019 a zpráva Kontrolní komise SOLK

Předseda SOLK Mgr. Dvořák opět předal slovo řediteli SOLK Hanzlíčkovi.

Ten obeznámil přítomné s celkovými příjmy a výdaji za r. 2019. Hospodaření SOLK v r. 2019 skončilo výsledkem, že celkové příjmy roku 2019 činily 1 263 363,17 Kč a výdaje byly ve výši 1 132 540,81 Kč. Hospodářský výsledek činil 130 822,36 Kč. Zůstatek na běžném účtě                  k 1. 1. 2019 činil 1 736 070,96 Kč a meziročně vzrostl o 96 580,21 Kč. Ředitel požádal Sněm                        o schválení usnesení, že Sněm schvaluje převod výsledku hospodaření SOLK za rok 2018                    ve schvalovacím řízení – účet 931, ve výši 163 874,52 Kč na účet 932 – nerozdělený zisk.

            Následně předal pan předseda slovo nové předsedkyni Kontrolní komise SOLK Bc. Leně Mlejnkové. Stanovy SOLK ukládají Kontrolní komisi, aby Sněmu předložila kontrolní zprávu                za období r. 2019. Na základě pověření Kontrolní komise seznámila přítomné s tím, jak SOLK hospodařilo v loňském roce, jak byly dodržovány Stanovy a plněna usnesení a jak pracovala naše komise. Kontrolní komise pracuje v tomto volebním období v následujícím složení: Ing. Luděk Sajdl, starosta obce Přepeře, Bc. Lena Mlejnková, starostka města Semily a Mgr. František Lufinka, starosta města Železný Brod. Na dnešním zasedání, které bylo první                        od posledního Sněmu SOLK, na němž byli zvoleni noví členové Kontrolní komise SOLK, jsem byla zvolena předsedkyní této komise a místopředsedou pan starosta Lufinka. Kontrolní komise SOLK se dnes 30. 1. 2020 sešla na svém řádně svolaném zasedání za účelem seznámení se a schválení dostupných údajů o hospodaření SOLK za rok 2019 a s činností. Na programu jednání byly kromě volby předsedy zejména kontrola hospodaření SOLK, kontroly plnění usnesení orgánů SOLK, dodržování Stanov sdružení a hospodaření SOLK. Podklady pro jednání naší komise připravoval ve spolupráci s účetní ředitel Kanceláře SOLK, který dle Stanov SOLK odpovídá za evidenci majetku a vedení účetnictví a hospodaření s prostředky v rozpočtu. Každý rok je prováděn audit hospodaření SOLK, který je následně projednán v Radě SOLK. Informace o výši hospodaření na Sněmu již zazněly, tak tedy v krátkosti. Počáteční stav                    v r. 2019 na BÚ byl 1 639 490,75 Kč a konečný 1 736 070,96 Kč. Počáteční stav SF 13 368,82 Kč                a konečný stav 9 027,82 Kč. Vše je uvedeno v souhrnné tabulce a delegáti mají stavy v podkladech. Hospodářský výsledek byl 130 822,36 Kč. Placení členských příspěvků probíhá na základě faktur, rozesílaných ředitelem SOLK v prvních měsících kalendářního roku. Lze konstatovat, že včas a řádně nejsou příspěvky placeny pouze výjimečně. Kontrola nemocenského a důchodového pojištění nezjistila nedostatky v této agendě. Za rok 2018 proběhla kontrola hospodaření SOLK a ve svém závěru byl výrok auditora bez výhrad. Zpráva nezávislého auditora z kontroly účetnictví za rok 2019 bude zpracována v průběhu měsíce března 2020 a následně předložena Radě SOLK k odsouhlasení. Průběžně bylo sledováno dodržování stanov SOLK a obecně závazných předpisů platných pro činnost SOLK. Lze konstatovat, že nedošlo k žádnému jejich porušení. K dnešnímu dni jsme se nemuseli zabývat žádným podnětem, oznámením či stížností. Rovněž úkoly, vyplývající z usnesení Rady SOLK              a Sněmu SOLK byly průběžně naplňovány. Na jednání Rady SOLK jsou dodržovány platné Stanovy SOLK. Jednání Rady SOLK je vždy zahájeno kontrolou minulých usnesení. Sněm SOLK, který se uskutečnil 31. 1. 2019, neuložil svým usnesením žádné úkoly. Průběžné naplňování Programu činnosti SOLK, schváleného na Sněmu SOLK 31. 1. 2019, se prolíná činností všech orgánů SOLK.

Závěrem mi dovolte, vážené dámy, vážení pánové, konstatovat, že Kontrolní komise:

$11.      nezjistila skutečnosti, které by byly v rozporu se schválenými Stanovami SOLK nebo platnými legislativními normami,

$12.      orgány SOLK plní průběžně usnesení a závěry Rady SOLK a Sněmu SOLK,

$13.      Rada SOLK řídila činnost SOLK mezi sněmy odpovědně a dostála beze zbytku své povinnosti řádného hospodaření s majetkem SOLK,

$14.      ředitel Kanceláře SOLK vytváří pro práci sdružení potřebné zázemí. Se svěřenými finančními prostředky zachází zodpovědně a vede všechnu potřebnou agendu k činnosti SOLK, účetnictví je vedeno správně,

$15.      stav běžného účtu a účtu Sociálního fondu SOLK u ČSOB a.s. k 31. 12. 2019 odpovídá účetní závěrce,

$16.      inventura majetku SOLK a finanční hotovosti v pokladně proběhla v souladu s platnými předpisy a zobrazuje věrně majetek SOLK,

$17.      účetní závěrka za rok 2019 je správná,

$18.      cíle a poslání SOLK jsou naplňovány a jeho existence má své opodstatnění.

Závěrem mého vystoupení mi dovolte vyjádřit poděkování všem členům kontrolní komise         za jejich práci a v neposlední řadě i pracovníkům SOLK, za jejich zodpovědný přístup ke správě našich společných finančních prostředků.

Předseda SOLK poděkoval předsedkyni Kontrolní komise za zprávu a přednesl návrh usnesení k hlasování:

Sněm SOLK po projednání bere na vědomí zprávu Kontrolní komise SOLK ze dne 30. 1. 2020, schvaluje výsledek hospodaření a účetní uzávěrku SOLK za rok 2019, schvaluje převod výsledku hospodaření SOLK za rok 2018 ve schvalovacím řízení – účet 931 ve výši 163.874,52 na účet 932 – nerozdělený zisk.

Hlasování:

Pro všichni

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů.

$18.      Program činnosti SOLK na rok 2020

Návrh usnesení zní: Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje po projednání schvaluje Program činnosti SOLK na rok 2020.

Hlasování:

Pro všichni

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů.

$19.      Informace o rozpočtu SOLK na rok 2020

Předpokládané příjmy budou ve výši 1.505.500,- Kč, předpokládané výdaje ve výši 1.416.300,- Kč.

Návrh usnesení: Sněm po projednání bere na vědomí informace o rozpočtu SOLK na rok 2020.

Hlasování:

Pro všichni

Proti: 0 hlasů.

Zdržel se: 0 hlasů.

$110.  Různé – diskuse

$111.  Usnesení

Závěrečným bodem je usnesení a jelikož se o jednotlivých usneseních hlasovalo                          při projednávání konkrétních bodů, není potřeba znovu hlasovat.

$112.  Závěr

Předseda SOLK – Mgr. Jaromír Dvořák poděkoval všem přítomným za účast na náhradním Sněmu SOLK a popřál šťastnou cestu domů.

Konec náhradního Sněmu SOLK byl v 11:49 hod.

Zápis vyhotovila: Eva Hanzlíčková   ……………………………………………………………….

Správnost a věrohodnost zápisu ověřili dne: ……………………… 2020

…………………………………………………………………………………                    

Mgr. Josef Horinka, starosta města Hrádek nad Nisou

…………………………………………………………………………………

Mgr. František Lufinka, starosta města Železný Brod

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj