Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zápis z náhradního Sněmu SOLK, konaného 3. února 2022 na Krajském úřadu Libereckého kraje

$11.      Zahájení a organizace Sněmu SOLK

Jednání zahájil v 10.00 hod. předseda Sdružení obcí Libereckého kraje (dále SOLK) a starosta města Nový Bor, Mgr. Jaromír Dvořák, přivítal všechny hosty a přítomné delegáty v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci a poslance PS PČR Mgr. Jan Berki, Ph.D., který byl připojen online. Hosty za Liberecký kraj byli Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu dopravy, Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, pověřená řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu sociálních věcí, Mgr. Vladimír Richter, člen rady kraje, pověřený řízením resortu zdravotnictví, a Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, pověřený řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. Svaz měst a obcí Jihočeského kraje zastupoval tajemník Ing. Miroslav Beneš.

Dle presence delegátů v celkovém počtu 42 (presenčně 37 a online 5) bylo jednání prohlášeno jako neusnášeníschopné. SOLK má v současné době 98 členů, proto pro jednání řádného Sněmu SOLK byla nutná účast 50 delegátů. Předseda SOLK informoval, že Sněm není usnášeníschopný a v souladu se Stanovami SOLK po nutné pauze vyhlásil náhradní Sněm SOLK, který bude mít totožný program a hlasování bude probíhat prostou většinou všech přítomných i online připojených delegátů. Náhradní Sněm SOLK byl zahájen po nutné přestávce.

Předseda SOLK konstatoval, že Rada SOLK na svém zasedání dne 21. 12. 2021 schválila návrh programu Sněmu SOLK. Zápis z předchozího Sněmu, konaného 15. dubna 2021 byl ověřen Mgr. Františkem Lufinkou, starostou města Železný Brod. Dále předseda SOLK předložil Sněmu SOLK na vědomí Jednací řád Sněmu SOLK, jehož znění bylo schváleno na Sněmu SOLK dne 31. 1. 2019. Předseda SOLK jmenoval ověřovatelem zápisu z tohoto jednání Mgr. Františka Lufinku, starostu města Železný Brod. Zapisovatelem jmenoval pana Jaroslava Hanzlíčka, ředitele Kanceláře SOLK.

Návrh usnesení:

Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje po projednání schvaluje Program Sněmu SOLK.

Sněm SOLK bere na vědomí Jednací řád Sněmu SOLK.

Sněm SOLK bere na vědomí jmenování ověřovatelem zápisu ze Sněmu SOLK Mgr. Františka Lufinku.

Sněm SOLK bere na vědomí jmenování zapisovatelem ze Sněmu SOLK pana Jaroslava Hanzlíčka.

Hlasování:

Pro: všichni

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů.

Ještě, než předseda SOLK předal slovo hostům, v krátkosti zhodnotil činnost SOLK v roce 2021:

Stejně jako většina společnosti byla i činnost sdružení ovlivněna kovidovou situací, resp. opatřeními, vyhlašovanými vládou či ministerstvem zdravotnictví. Přesto se sdružení dařilo plnit základní úkoly, které jsme si stanovili na předchozím sněmu sdružení.

Rada sdružení zasedala pravidelně ve stanovených termínech i za pomoci online připojení. Zasedání rady se účastnili pozvaní hosté, poslanci Poslanecké sněmovny, dále pan Martin Půta, hejtman LK, či jeho statutární náměstek pan Jan Sviták nebo náměstek pan Petr Tulpa. Za jejich dosavadní spolupráci bych jim chtěl poděkovat. Plk. Ing. Ondřej Musil, nový ředitel krajského ředitelství Policie ČR Libereckého kraje informovat Radu SOLK na zářijovém zasedání o stavu a o vývoji bezpečnostní a dopravní situace v Libereckém kraji za rok 2020. Ing. Martin Matzek, ředitel Investičního odboru Severočeské vodárenské společnosti a.s., seznámil Radu SOLK formou online s plánovanými investicemi SVS a.s. v roce 2022 v Libereckém kraji a zhodnotil investice realizované v letech 2020 a 2021.

Největší část činnosti SOLK zabírala aktuálně projednávaná a schvalovaná legislativa, a to jak ve vládě, tak v Poslanecké sněmovně či Senátu. Obsáhle jsme se věnovali novému stavebnímu zákonu, který byl nakonec schválen v podobě, která odporuje původní dohodě, uzavřené mezi obcemi a premiérem s ministryní pro místní rozvoj. V oblasti legislativy jsme se dále zabývali zákony, které ovlivňují chod a činnost obcí, měst a krajů či jejich občanů. Namátkou jmenuji novely zákonů: o střetu zájmů, o rozpočtovém určení daní, o místních poplatcích, o místních komunikacích, o provozu na místních komunikacích, o podpoře regionálního rozvoje, o obcích, o sociálních službách, o úřednících územních samosprávných celků, o volbách atd. Z nových zákonů to byl schválený tzv. Zahrádkářský zákon či návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Přesný výčet projednávané legislativy máte v materiálech sněmu.

Sdružení se zabývalo na základě podnětu členských obcí a měst aktuálním problémem, který od 1. 1. 2021 vyvstal při uzavírání věcných břemen (služebností) ve vztahu samosprávy k ČEZ Distribuce a.s. Od 1. 1. 2021 je platná Vyhláška č. 488/2020 Sb., kterou se mění vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (tzv. oceňovací vyhláška). Nově je součástí této vyhlášky oceňování věcných břemen (služebností), které koliduje s dříve obcemi schválenými ceníky věcných břemen v příslušných obcích a katastrech. Problémy se objevily při uzavírání věcných břemen výhradně s ČEZ Distribuce a.s., které argumentují svým právním stanoviskem, nechtějí přistoupit na podmínky obcí, neakceptují jejich ceníky a striktně požadují znalecké ocenění věcných břemen. Což řadu stavebníků (občanů) staví při přípravě stavby do neřešitelné situace. Na základě výše uvedeného byl odeslán dopis Mgr. Radce Vladykové, výkonné ředitelce Svazu měst a obcí ČR, poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zvolených v Libereckém kraji, p. Martinu Půtovi, hejtmanu Libereckého kraje, a Mgr. Petru Staňkovi z Odboru investic a správy nemovitého majetku KÚ LK, s výzvou na řešení uvedené problematiky. Dosud se problém díky negativnímu postoji některých státních institucí nepodařilo vyřešit.

SOLK se zabývalo a připomínkovalo Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“.

SOLK i v roce 2021 pokračovalo v zajišťování veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací pro obce a města Libereckého kraje.

Sdružení i v roce 2021 spolupracovalo s dalšími partnerskými organizacemi: Svazem měst a obcí ČR, krajskými sdruženími z Ústeckého, Plzeňského a Jihočeského kraje. Sdružení v rámci činnosti Kontaktního informačního místa SVS aktualizovalo databázi územních plánů a jiných rozvojových dokumentů obcí a měst LK pro Severočeskou vodárenskou společnost.

Sdružení uspořádalo pod záštitou Ing. Květy Vinklátové, náměstkyní hejtmana, pověřenou řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, již několikrát odložený 5. seminář pro kronikáře na téma „Kronikář obce v čase nového koronaviru a voleb“.

Tolik na úvod mé krátké zhodnocení činnosti SOLK v uplynulém roce 2021, ke kterému se ještě vrátíme v bodě 6 a nyní bych přešel k dalšímu bodu programu.

$12.      Vystoupení představitelů LK – informace z LK

Jako první vystoupil Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu dopravy, pozdravil všechny přítomné a všechny na onlinu. Informoval, že jeho vystoupení se bude týkat zejména dopravy. Většinu problémů řeší pan statutární náměstek s představiteli obcí osobně nebo prostřednictvím emailů. Stěžejním tématem, které je z pohledu LK velmi důležité, je rychlé železniční spojení z Prahy do Liberce. Došlo k zásadnímu posunu na základě jednání na ministerstvu dopravy a na základě studie dopravy, kterou zpracovala firma Sudop. Rýsuje se konkrétní řešení, aby se tento projekt pohnul, primárně se řeší trasa z Mladé Boleslavi do Liberce, kde jsou ve hře 2 varianty. Souběžně s tím se řeší rychlé spojení z Liberce do Jablonce nad Nisou a Vysočanského nádraží přímou linkou do Mladé Boleslavi. Ačkoli je to dlouhodobý proces, posouváme se stále dopředu. Co se týká financování silnic II. a III. tříd, tak v loňském roce byla vynaložena na jejich rekonstrukce téměř 1 mld. Kč. Stejný objem se snažíme naplňovat již 2 roky. Stejný plán je i na letošní rok, kdy máme připraveny investiční akce za zhruba 1 mld. Kč. Očekáváme financování z evropských fondů a ze SFDI, kde je komplikace v souvislosti s rozpočtovým provizoriem, když nevíme, za jakých podmínek budeme moci peníze čerpat. Zdržuje nás to v plánování, zejména tam, kde spolupracujeme s obcemi, kde je složitý průběh. Přesto začneme na jaře důležité akce připravovat. V oblasti investic do mostů se daří posouvat kvalitu mostů a zbavili jsme se stavu mostů s nejhorší známkou. Těch kritických zbývají opravdu pouze jednotky. Do rekonstrukcí zapojujeme i Silnice LK, krajskou společnost, která má stavebně technickou četu. Jednak to vylepšuje ekonomiku společnosti a jednak nám to ulehčuje přípravu rekonstrukčních akcí. Co se týká zimní údržby, která je nyní aktuální, tak se chystáme na jednání s ŘSD. Díky nastaveným pravidlům, dochází dlouhodobě u silnic I. tříd k problémům, viz např. Kořenov. Budeme spolu s panem ředitelem Wohlmuthem chystat opatření ke zlepšení. V nejbližší době budou probíhat jednání se starosty, především horských obcí, kde se nemůže solit. Největší problémy jsou na úsecích, kde se nesmí solit a je zde velký provoz směrem do horských středisek. Komunikace se při střídání teplot nedají vždy udržet ve stoprocentním stavu sjízdnosti. Krátce zmíním cyklodopravu, kde se nám povedlo zásadním způsobem navýšit financování na budování cyklostezek a dotačních titulů s tím spojených. Od voleb pokračujeme v procesu, ve kterém by se měl LK angažovat při samotné údržbě cyklostezek. Nyní řešíme určitou formu spoluvlastnictví, aby i ty malé obce měly záruku, že jim nezůstane v majetku zátěž údržby mostních konstrukcí apod. Začínáme u Greenway Jizera a budeme pokračovat v dalších úsecích. Úpně v krátkosti: vnitřní dopravce ČSAD Liberec rozjel autobusovou dopravu na českolipsku. Zásadně se obnovil vozový park, jezdí nové autobusy. Úspěšně zvládáme i pandemii, která paralyzuje veřejnou dopravu v republice. U nás to bylo za celý leden asi 5 spojů, z toho 2 posilové. Byť se to medializovalo jako velký problém, tak v podstatě k ničemu závažnému nedošlo a ta oblast je zajištěná. Ty reakce, které dostávám, tak je to přijímáno pozitivně. Rozbíhají se nové smlouvy na železnici, kde je opět zásadní obnova vozového parku. Jednáme s ministerstvem dopravy o společném zadání rychlíkových a krajských spojů, což se nám dosud nepodařilo. Pro cestující je pak doprava roztříštěná, snažíme se o zjednodušení. Dále pracujeme na odbavovacích systémech, abychom ulehčili cestujícím platby jízdného a spuštěna byla pilotní verze ve zkušebním provozu karty Idolka, která by měla do budoucna modernizovat celý systém.

Děkuji všem za spolupráci a v případě problémů se na mě obracejte.

Mgr. Dvořák poděkoval za informace statutárnímu náměstkovi hejtmana, který se pravidelně účastnil zasedání Rady SOLK. Následně předal slovo jediné ženě rady LK Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, pověřené řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, pověřená řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, obeznámila přítomné se situací ve svém resortu. Začale cestovním ruchem. Pro obce, které mají pracovníky v oblasti cestovního ruchu na informačních centrech nebo odborech chystá LK seminář, který se bude týkat nových způsobů prezentace témat v obl. cestovního ruchu. Samotný odbor LK prošel velkými změnami díky pandemii, ale i v oblasti technologií se se prezentace posouvá každým dnem dopředu. Ustupuje se od klasických veletrhů a prezentace se přesouvá do online. LK chce s obcemi v této oblasti spolupracovat, aby zaměstnanci obcí začali používat některé nástroje, které dosud nebyly běžné a běžnými se stávají. Je potřeba se v nich dobře orientovat. Obce budou informovány a budou moci své pracovníky na seminář poslat. V loňském roce se v cestovním ruchu vypisoval jediný investiční dotační program. Každý rok se vypisuje samostatné téma. V loňském i letošním roce jsou to tzv. „Stellplatzy“, což je v poslední době velký trend. V letošním roce je program omezen na konkrétní lokality, aby byla vytvořena síť parkovacích míst pro obytné vozy ve vzájemném dosahu 30 km. Je to dostupnost, která je nám známa od veřejnosti využívající tuto dopravu. Tím by měl být LK pokryt. Příští rok bychom rádi vypsali nové téma, kterými by mohly být informační systémy nebo sociální zařízení, která jsou většinou nedostupná nebo v žalostném stavu. Rádi bychom podpořili jejich opravy či vznik nových a také nabídli nějaká řešení, která budou pro obce a města přijatelná. V této oblasti máme ještě jeden program, a tím je řemeslná a zážitková turistika, kam předpokládáme, že přijde řada žádostí.

Co se týče památkové péče, tak mám velkou radost, že rada a zastupitelstvo odsouhlasily na letošní rok velkou částku na individuální dotace, což je bezmála 15 mil. Kč. V programu máme konkrétní žádosti, takže věříme, že se s některými památkami podaří hnout. Je to impuls pro majitele, co se týče obnov. Také bude klasický dotační fond obnovy, kde bude 10 mil. Kč a je v něm obvykle velký převis žádostí.

Kultura. Víte, že rekonstrujeme postupně dílčím způsobem naše jednotlivé příspěvkové organizace. Od letošního roku máme v majetku i zologickou a botanickou zahradu v Liberci. Tam se bude v letošním roce zejména projektovat, abychom byli schopni dostát toho, k čemu jsme se zavázali. Bude to vždy ve spolupráci s městem Liberec a už v tuto chvíli máme připraveny plány, jak budeme postupovat v nejbližších letech a ve spolupráci s ředitelem zoo a městem bude připraven harmonogram v dlouhodobější perspektivě. Také máme dotační fond na kulturní aktivity, kde jsme se vrátili ke 2 mil. Kč, které byly v minulých letech kvůli pandemické situaci dost okleštěné. Jednak bylo méně žádostí, ale i když alokace nestačila, tak se akce přesouvají nebo se vůbec nerealizovaly. Bylo to komplikované období, znáte to všichni ze svých obcí a měst. Děkuji za pozornost a pokud budete mít otázky, tak jsem vám pochopitelně k dispozici.

Předseda SOLK poděkoval paní Ing. Vinklátové, a protože nejen kultura je o penězích, předal slovo Ing. Zbyňkovi Miklíkovi, náměstku hejtmana, pověřeného řízením resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, v úvodu svého vystoupení přítomné informoval, že má několik témat a začne rozpočtem, který je na letošní rok schválený. Příjmová a výdajová stránka rozpočtu je ve výši 3 mld. 886 mil. Kč, což je o 608 mil. Kč více než předcházející rok a prostředky, o které byl navýšen rozpočet, jdou převážně do investic, na kapitálové výdaje, do projektů spolufinancovaných EU a také do příspěvkových organizací. V lednu se rozděloval hospodářský výsledek, který byl o 851 mil. Kč vyšší, než byl předpoklad. Byly vyšší daňové příjmy. Z této části bylo již zapojeno 310 mil. Kč do schváleného rozpočtu letošního roku, takže v dělení hospodářského výsledku bylo 540 mil. Kč. 88 % z této částky jde do investic, 8 % zůstává na rezervě, která bude potřeba na energie, a 4 % jsou na neinvestiční výdaje. Z těchto 540 mil. Kč jde nejvyšší částka do dopravy, což je necelých 280 mil. Kč. Jedná se o rekonstrukce komunikací, opravy mostků a propustků. Pan náměstek zmínil napojení průmyslové zóny Jih v Liberci, kde je nyní vyčleněno 20 mil. Kč, ve školství je to Školní statek Frýdlant – opravy školských budov. V resortu ekonomiky je vyčleněna částka 50 mil. Kč na revitalizaci dolního centra v Liberci, tzn. náplavka a přilehlé okolí. Střádáme si finanční prostředky, protože nepočítáme s dotací, která na projekty tohoto typu není k dispozici. V rezervách je částka ve výši 42 mil. Kč, u kterých předpokládáme vyčerpání na zvýšené ceny energií, které jsme již řešili, a ještě řešit budeme. Tolik k hospodářskému výsledku.

Zaznamenal jsem zde téma, a to věcná břemena. V prosinci se LK dohodl se spol. ČEZ Distribuce na řešení, které bylo dlouho na mrtvém bodě. Dohodli jsme se, že budeme postupovat dle znaleckých posudků, náklady na jejich vypracování půjdou za společností ČEZ Distribuce a ta náhrada za omezení používání předmětného pozemku, komunikace, během rekonstrukce jsme stanovili cenu 14,- Kč/m2/den. Byli jsme 1. kraj, kterému se tato dohoda podařila. Dohodu jsme poskytli jako inspiraci dalším krajům, aby se mohly také dohodnout.

Aktuální téma, co se týká energií. LK skončil dodavatel energie ve vysokém napětí – společnost Lumius. Týkalo se to 17 odběrných míst LK v objemu cca 6 000 MWh, 2x jsme se pokusili nakoupit energii na burze. Bohužel jsme nebyli úspěšní, protože burza v současné době nefunguje. Hlavní hráči na burze nejsou a nabídky tam nepodávají. V pondělí 31. ledna jsme měli mimořádnou radu kraje, kde jsme rozhodli o výběru dodavatele pro těchto 17 odběrných míst v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, protože jsme nebyli úspěšní na burze. Vybrali jsme společnost ČEZ Esco, když jsme oslovili velké dodavatele, ale dostali jsme pouze 1 nabídku od ČEZ Esco. Cena je 6,- Kč/1 kWh. Od 12. ledna jsme byli v režimu dodavatele poslední instance a tam jsme měli cenu téměř 12,- Kč/1 kWh. Sice jsme se dostali na nižší cenu, ale vysoutěžená cena od Lumiusu byla 1,30 Kč/1 kWh, což je velký rozdíl. LK bude stát pád Lumiusu a výběr nového dodavatele cca 44 mil. Kč vč. DPH. Smlouva s novým dodavatelem začne platit od 7. února do konce roku 2022. Nyní jsme od obcí a měst obdrželi požadavky na společný centrální nákup energií. Rozhodl jsem se, že udělám předběžné tržní konzultace s těmi hlavními potencionálními dodavateli, abych se od nich dozvěděl informace, jak oni přistupují na trh, jestli budou na burze, jestli nám podají nabídku, jakým způsobem nakoupíme ten celkový objem. Celkový objem je cca 32 MWh v elektrické energii a 82 MWh v plynu. To je úkol, který nás teď čeká, abychom dobře nakoupili pro rok 2023.

Předseda SOLK Mgr. Dvořák poděkoval Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana a připomněl, že stejně jako kraj, řeší větší města problematiku oceňování věcných břemen. V horší pozici jsou malé obce a města. To, co obce také trápí, je kovid, a proto požádal o informace Mgr. Vladimíra Richtera, člena rady kraje, pověřeného řízením resortu zdravotnictví.

Mgr. Vladimír Richter sdělil, že původně o kovidu moc mluvit nechtěl. Ve zdravotnictví se nic zvláštního neděje. Nejdříve bude informovat o pozitivnějších věcech a pak by řekl něco ke kovidu. V rámci zdravotnických zařízení, ve kterých má majetkovou účast LK, došlo k rozšíření. LK vstoupil do MMN a.s., což jsou nemocnice Jilemnice a Semily. Celkově to pro tyto nemocnice vč. příspěvku obcí ve výši 6 % narostou investice LK ve výši 190 mil. Kč během 5–6 let. Ovlivní to i další investice, protože se tam bude masivně stavět a obnovovat přístrojové vybavení. V prosinci 2021 bylo vypsáno výběrové řízení na Centrum urgentní medicíny v Krajské nemocnici Liberec. Termín pro podání nabídek je do začátku března a jedná se o investiční akci za bezmála 2,5 mld. Kč vč. DPH. K tomu velkou část financování zajišťuje LK. Na základě dlouhodobé smlouvy přispívá každoročně na transparentní účet a zároveň se zavázal zafinancovat dalších 1,68 mld. Kč, z vyšší části by se pravděpodobně řešilo úvěrem. Podrobnosti se budou projednávat na zastupitelstvu LK, ale máme již nabídky na úvěr, a to 1,3 mld. a 380 mil. Kč dá LK ze svého. Pokud vše dobře dopadne, mělo by se začít stavět letos a stavba by měla být dokončena v řádu 3-4 let. Stěhovat by se tam měla některá oddělení, která jsou nyní jinde. Bude to znamenat částečné omezení v rámci Liberce, zejména dopravní. Jedná se o stavbu téměř v centru Liberce. S výsledkem budou určitě všichni spokojeni. Třetí nemocnicí, kterou má LK ve svém majetkovém portfoliu je Nemocnice s poliklinikou v České Lípě. Tam je LK 100 % vlastníkem, jediná nemocnice, kde nemá město svůj podíl. Každoročně se do NsP investovalo 30 mil. Kč a od letoška to bude 40 mil. Kč také na investiční akce, a to na obnovu vybavení a rekonstrukci částí nebo některých budov. Dalším zařízením v majetku LK je Léčebna respiračních nemocí ve Cvikově. Je to zařízení, které se stará o respirační nemoci a tím se postupně dostávám k tomu kovidu. Kromě zateplení, které jsme tam v rámci projektů dělali, tak se nyní soutěží nové rozvody kyslíku, protože se i v souvislosti s kovidem zjistilo, že potřebujeme rozšířit rozvody kyslíku na jednotlivých pokojích, a to se dnes už musí dělat trochu jiným způsobem. Ještě bych se zmínil o záchrance. Připravujeme 3 výjezdové základny, které budeme v nejbližší době stavět, resp. vybavovat. Jsou to výjezdové základny v Jablonci, ve Frýdlantě a v Hrádku nad Nisou. Připravuje se i přesídlení a změna v rámci Liberce, ale to bude běh na delší trať, neboť pozemek, který je k tomu určen, má nějaké zátěže a bude se vyhlašovat architektonická soutěž, dojde-li v budoucnu ke změně územního plánu, který nám v současné době neumožňuje tam postavit záchranku v dané potřebě. Rozhodnout by se mělo během 2-3 let. Samozřejmě investujeme do movitých věcí, v rámci záchranky obnovujeme vozový park. V letošním roce bychom chtěli obnovit 5 sanit. Náš vozový park není starší více než 5-6 let, vždy se obnovuje v relativně rychlém sledu, protože se nechceme dostat do stavu, který tu byl před 6-7 lety, kdy jsme měli tak staré sanity, že jejich údržba stála tolik, za kolik by se dali pořídit nové sanity. Doufejme, že bude dostatek čipů a sanity budou vyrobeny, nyní se na ně vypisuje soutěž. Na stanovišti letecké záchranky na Letišti v Liberci rekonstruujeme část, která se týká letecké záchranky. Jakmile získáme od města část pozemku, tak tam ustájíme nové vozidlo Hard, které jsme vysoutěžili a vybrali dodavatele. Toto vozidlo nahrazuje staré vozidlo, které je určeno pro specializované výjezdy na velmi infekční nebo hromadné události. Proběhla soutěž na dodání dalších 170 defibrilátorů do celého kraje. Dělají nám dobrou mamutí práci, protože pomáhají zachraňovat životy ještě před tím, než dorazí záchranáři. Je-li v místě defibrilátor a je užit, tak ten člověk má mnohem větší šanci na přežití. Do toho se opravdu vyplatí investovat.

Nyní ke kovidu. Všichni jsou zavalení informacemi. Brzy se dostaneme do stavu, kdy se s tím naučíme žít. Není možné tyto 2 roky, které bych nejraději ve svém životě nepočítal, absolvovat nadále ve stejném režimu, který jsme tu měli. Počty hospitalizovaných v rámci kraje lehce stagnují nebo se mírně zvyšují cca o 1/den, máme kolem 115 osob v nemocnicích a drtivá většina jich je na běžném lůžku, tzn. jen ti, co potřebují kyslík, protože mají malou saturaci. Na JIP je méně pacientů, což znamená, že můžeme bez problémů operovat, resp. dělat výkony elektivní péče, kterou jsme museli před časem zbrzdit a po Novém roce jsme ji obnovili. Kovid se nevyhýbá ani personálu. Např. v pondělí bylo v České Lípě 101 nemocných. To znamená, že se opět musí omezovat elektivní péče, protože nemáme personál, který by mohl sloužit. 12 očovacích míst zatím očkuje, ale zájem o očkování významně poklesl. Řada z nich už začala omezovat očkovací dobu, postupně se budou vynechávat i některé dny, aby zbytečně nečekal personál na pár příchozích za den. U testování jsme od 1. února navýšili kapacitu zhruba o 1/3 a doufáme, že to bude dostatečné. Myslíme si, že další zvyšování nemá smysl, jelikož nám docházejí kapacity v laboratořích. Navýšení je možné díky zakoupení nebo zápůjčkou dalších přístrojů, ale jsme vázáni kapacitou personálu, která je omezená a nedá se nahradit. Tento personál už jede 2 roky v nějakém režimu, který není možné provozovat celý život a potřebujeme, aby si také oddychl. Doufejme, že to navýšení bude poslední. Na závěr svého vystoupení popřál Mgr. Vladimír Richter všem přítomným zdraví.

Předseda SOLK poděkoval Mgr. Vladimíru Richterovi za informace a předal slovo Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členu rady kraje, pověřeného řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Mgr. Jiří Ulvr pozdravil přítomné a sdělil, že pro delegáty má takézajímavá témata. Jak se SOLK v loňském roce zabýval programem Obchůdek 2021+, tak Mgr. J. Ulvr dostává dotazy, zda bude program pokračovat i v letošním roce. V loňském roce obdržel LK 43 žádostí s tím, že 1 byla vyřazena, protože nesplňovala veškeré podmínky, u dalších 8 žádostí byly provedeny změny, protože u nich byly uznatelné i neuznatelné náklady. Po vyhodnocení byl součet žádostí na 3 380 000,- Kč a jak víte, LK přerozděloval 3 mil. Kč. Tím došlo ke krácení u všech žádostí o 11,45 %, takže kdo žádal o plnou částku 100 tis. Kč, tak obdržel cca 88 tis. Kč. Na všechny se dostalo. Finance byly přerozdělovány z ministerstva průmyslu a obchodu a LK zatím neví, zda bude MPO v letošním roce tyto dotační tituly podporovat. Za sebe říkám, že bych nerad krátil dotační tituly, na kterých jste zavislí. Tzn., aby mi někdo nechtěl seškrtat Program obnovy venkova na příští rok, který byl letos již vyhlášen, nebo jiné dotační tituly, to bych nebyl pro. Čekáme, zda to přijde od vlády, pokud ne, budeme jednat o přerozdělování prostředků z přebytku hospodaření č. 2, ale v současné době se to neřeší. Tolik asi na úvod. Ještě bych dodal, že ze strany obcí tam byly jen 2 žádosti. Co se týče ostatních dotačních titulů, tak od prosince LK i zastupitelstva a rada schvaluje další dotační tituly v rámci LK. Na poslední radě jsme z mého resortu schválili dotační titul Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel, kde zůstává částka 1 400 000,- Kč a Podpora místní agendy 21, kde je alokováno 600 tis. Kč. Opět částka zůstává stejná. Ohledně Programu obnovy venkova, který je nejvíc rozšířený, tak tam držíme stejnou částku jako vloni o objemu 25,2 mil. Kč s tím, že čerpat mohou i svazky a mikroregiony. Podávání žádostí bude od 28. února a tuto informaci by už měly mít všechny obce od nás i v elektronické podobě ve svých zprávách. To, co je hlavně podstatné, je vypořádání se s povinností s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, kde jsou nově vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů. Dostávali jsme denodenně na toto téma dotazy. Do rukou se mi dostalo stanovisko ministerstva financí, kde se psalo, že ministerstvo financí by povolilo i částečný výpis. My jsme s nechali vypracovat stanovisko Právního odboru LK, který toto stanovisko nedoporučil, neboť není v souladu se zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kde je jednoznačně uvedeno o výpisu úplném. Abychom vám usnadnili práci a aby nedošlo k nesouladu, tak jsme se s tím vypořádali tak, že veškeří administrátoři LK, kteří vypisují dotační tituly, tak nebudou žádosti vyřazovat a administrátor dotace tam dodá výpis úplný, protože přístup k tomu máme. Tzn. nemusíte se bát, že by někdo nebyl doporučen k dalšímu hodnocení. To je podstatná věc, kterou jsme zastupitelům rozeslali předevčírem, a to samé najdete na webových stránkách LK u všech administrátorů. LK vám v tomto vyjde vstříc.

  1.  (zřejmě nabídek, pozn. zapisovatele) a pokud vše půjde dobře, tak by sebřeznu mohlo začít stavět. Mohlo by být brzy vidět začínající stavbu, která by pomohla nám všem. Tolik ode mě na úvod. Chtěl bych poděkovat vám všem, protože každý den s někým z vás hovořím, bavíme se a snažíme se pomoct, tak já věřím, že spolupráce je dobrá a díky vám za to a přeji hezké dopoledne.
  2.  

Předseda SOLK poděkoval Mgr. Jiřímu Ulvrovi a předal slovo Mgr. Petru Tulpovi, náměstku hejtmana, pověřeného řízením resortu sociálních věcí.

Mgr. Petr Tulpa po úvodním pozdravu informoval přítomné, že peníze v sociálních službách je evergreen. Dále řekl: V minulém roce se dofinancování sociálních služeb v průběhu celého roku podařilo dokončit. Celková částka pro LK činila 268 mil. Kč. Původně na začátku roku byla vyčleněna částka 834 mil. Kč, nám se to podařilo navýšit a s kovidovými podporami nakonec sociální služby s touto částkou vyšly. Co se týče tohoto roku, tak startujeme z podobných čísel, možná ještě z malinko horších. Rozpočtové provizorium nám říká, že sociálním službám do terénu přijde první finanční částka po 10. únoru. My uděláme všechno pro to, abychom 11. února udělali mimořádnou radu, toho času 6., abychom dostali tyto peníze do únorového zastupitelstva a měli možnost rozdělovat peníze už v březnu. Ta částka je daná cifrou 796 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že LK změnil přístup, abychom jako LK podporovali zdrojově ostatní neziskové organizace celého kraje, tak jsme do tohoto roku vložili oproti 10 mil. Kč z r. 2021 milionů 30. Po přičtení 796 mil. jsme na částce 824 mil. Kč oproti částce 834 mil. Kč z minulého roku. Zde bude velkým problémem celá řada jiných věcí, které budeme v průběhu roku dávat dohromady a otázka je, jak se ten rozpočet ještě vyvrbí na konci roku. V minulém roce jsme peníze dostali až na podzim. Tentokrát bychom peníze měli dostat v únoru a pak na začátku března, protože v březnu přijde část rozpočtového provizoria, zhruba 1/12 a pak zbytek nebo všechno najednou. Teď to je k únoru 1/6. Tolik krátce k financování.

Nyní k síli a jejímu rozvoji. To je vázáno na jednu věc, o kterou jsem vás chtěl poprosit. My bychom byli rádi, aby veškerý rozvoj základní sítě sociálních služeb v celém kraji byl vždy zakotven v komunitním plánování vašich měst a obcí. Objevují se organizace, které nejdřív něco postaví a potom chtějí dát dohromady zařazení do základní sítě. My to odmítáme, protože podporu z komunitního plánu měst a obcí nemáme. Jsou na nás rozezleni, ale takto budeme i nadále postupovat. Druhá věc: v tomto roce bychom rádi znovu spustili dlouhodobou kampaň na podporu dlouhodobých pěstounů. Jsme tomu velice rádi, vznikl nový web. Pokud máte možnost, tak si napište nebo se tam podívejte: www.rodinalk.cz. Tento web byl již spuštěn a jsou tam veškeré náležitosti zaměřené k pěstounství v dlouhodobém pohledu. Tzn., jak získat lidi, jakým způsobem se bude celá ta kampaň provozovat v tomto roce a chystáme 22. 5. velkou akci v Lidových sadech k propagaci pěstounství tohoto a příštího roku. Tak to je rozvoj základní sítě.

Dále bych ještě velmi rád připomněl, že komunitní plány podporujeme finančně tak, abyste mohli mít člověka, který by vám v tomto roce mohl komunitní plány zpracovat. S vaší a naší podporou chceme, aby ten komunitní plán byl na území celého LK a byl vzájemně propojen. Pokud se sejdeme v kolegiu 21 obcí, tak bychom to dali do detailů.

Dále byl schválen Strategický plán rozvoje sociálních služeb LK a na základě toho nám tady pracuje agentura pro sociální začleňování. Ještě bych připomněl, že jsme dokončili některé transformace a máme rozvojový potenciál rozšiřovat tyto služby dál. A teď ten hlavní závěr: LK postrádá služby tzv. domovů se zvláštním režimem. Jinak řečeno, budeme velmi hlídat a podporovat rozvoj těchto zvláštních režimových služeb, a to na úkor dlohodobých pobytových klasických domovů důchodců a domovů seniorů. To je asi tak vše. Pokud budou dotazy, budu k dispozici a děkuji za slovo.

Pan předseda avizoval nutnost některých členů rady kraje odejít dříve z jednání Sněmu a zahájil k tomuto bodu diskusi. Jelikož dotazy nebyly, navrhl pan předseda hlasovat o usnesení včetně těch, kteří se Sněmu účastní distančně.

Návrh usnesení: Sněm Sdružení SOLK bere na vědomí informace z Libereckého kraje.

Hlasování:

Pro: všichni vč. online

Proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů.

$13.      Vystoupení hostů Sněmu SOLK

Předseda SOLK Mgr. Dvořák přivítal a předal slovo Ing. Miroslavu Benešovi, tajemníku Svazu měst a obcí Jihočeského kraje. Ing. Beneš poděkoval za pozvání na Sněm, jelikož je to pro obě strany přínosné. V Jižních Čechách mají obdobné problémy, jako s věcnými břemeny, kde na jihu Čech působí bývalý E.ON, dnes se jmenuje E.GD. Zkouší s obcemi manipulovat a chtějí, aby obce respektovaly vyhlášku, která je principielně špatně, protože věcná břemena by měla vycházet z užitku oprávněného, a ne z ceny pozemku. Ceny pozemků, ze kterých vycházejí, jsou dnes staré 3–4 roky. Jsou tím na třetině dnešních cen, takže vycházet z vyhlášky není pro obce dobré. My se s nimi dohadujeme poměrně dlouho a všimli jsme si, že s námi zkouší manipulovat, když na jednom setkání tvrdili, že se např. v Třeboni domluvili na jejich cenách, přitom na tom jednání nebyl pan starosta Třeboně, ale paní místostarostka, kterou vlastně ani neznali a ta řekla, že je z jednání vyhodili a ať říkají pravdu a nezkouší s ostatními „orat“. Takovéto zkušenosti máme s těmi distributory. Jsem rád, že jsem se zde dozvěděl, že LK se domluvil s ČEZem na ceně 14,- Kč/m2/den a kdybychom mohli tu dohodu prostřednictví pana ředitele SOLK získat, protože my už příští týden máme jednání s E.GD a předběžně jsme se domluvili na minimální ceně, hlavně kvůli těm menším obcím, kde by bylo 3 000,- Kč za smlouvu o smlouvě budoucí a potom 3 000,- Kč za vlastní smlouvu o zřízení věcného břemene plus 100,- Kč za běžný metr. Je to nízká cena, když např. obce dají za zvýhodněnou cenu stavební pozemek, kde mají podmínku kolaudace do 2 let a pak samy blokovaly připojení elektrického proudu, tak je to staví do špatné role a kývli jsme na tento kompromis s touto minimální cenou. Rádi bychom vyšli z ceny, která je trvalá a získání dohody LK by nám hodně pomohlo. Tím, že obce a města postupují jednotně, tak to distributora staví do jiné role. Např. Povodí Vltavy, které u nás distributora také „odpinklo“ s tím, že nebudou akceptovat tu vyhlášku a mají svoje ceníky a tím, že Povodí Vltavy je velké, tak to nakonec E.GD akceptovalo. Myslím si, že vyhláška je postavena na špatných prioncipech, protože vychází ze špatných cen pozemků, a ne z užitku oprávněného, tím mohou obce argumentovat, že ji nechtějí akceptovat. Na závěr svého vystoupení Ing. Beneš ještě jednou poděkoval za pozvání s tím, že získané informace pro něj mají velký přínos.

Pan předseda poděkoval Ing. Benešovi za vystoupení a přivítal online připojeného pana poslance Parlamentu ČR Mgr. Jana Berkiho, Ph.D. s tím, že SOLK na Sněm pozvalo všechny poslance zvolené za LK. Požádal pana poslance o slovo.

Pan poslanec Mgr. Jan Berki, Ph.D., pozdravil přítomné na dálku a sdělil, že je pro něj velmi důležité být v kontaktu s Radou SOLK, protože se tam dozvídá aktuální informace. Snaží se informace předávat dál kolegům, kteří jsou v gesci příslušní. Dále řekl: Jelikož vidím, že vyhláška na ocenění věcných břemen se neposunula, tak ještě dnes budu znovu urgovat i toto téma. Budu moc rád, když budete mít nějaké konkrétní podněty, které se třeba nebudout týkat úplně celého kraje, všech obcí, tak pokud se na mě obrátíte, tak se vždy pokusím zprostředkovat ten kontakt, aby k tomu jednání došlo. Na závěr svého příspěvku pan poslanec popřál všem hlavně plné zdraví a je připraven odpovědět na případné dotazy.

Pan předseda poděkoval za příspěvek panu poslanci a navrhl hlasovat usnesení o vzetí na vědomí informace hostů Sněmu včetně těch, kteří se Sněmu účastní distančně.

Návrh usnesení: Sněm Sdružení SOLK bere na vědomí informace hostů Sněmu SOLK.

Hlasování:

Pro: všichni vč. online

Proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů.

$14.      Vystoupení partnerů Sněmu SOLK

Předseda SOLK Mgr. Dvořák předal slovo řediteli Kanceláře SOLK p. J. Hanzlíčkovi ke krátkému komentáři. Ředitel Kanceláře SOLK informoval, že ČSOB a.s., která je jedním z partnerů Sněmu SOLK pošle materiály, které by chtěla na Sněmu prezentovat, písemně a tyto materiály budou přílohou zápisu.

Pan předseda poděkoval za informaci s tím, že k tomuto bodu se usnesení přijímat nebude.

$15.      Kooptace člena Rady SOLK

Předseda SOLK informoval, že na svém zasedání dne 21. 9. 2021 vzala Rada SOLK, v souladu s čl. VII, odst. 4, 5 a 6 Stanov SOLK, na vědomí kooptaci nového člena za ORP Frýdlant pana Jiřího Stodůlku, nového starostu města Frýdlant. Sněm SOLK, v souladu s čl. VII, odst. 6 Stanov SOLK, vezme na vědomí kooptaci nových členů Rady SOLK pro dokončení funkčního období 2019 – 2023.

Návrh usnesení: Sněm SOLK, v souladu s č. VII, odst. 6 Stanov SOLK bere na vědomí kooptaci nového člena Rady SOLK – pana Jiřího Stodůlku, nového starostu města Frýdlant, a to pro dokončení funkčního období 2019 - 2023.

Hlasování:

Pro: všichni vč. online.

Proti: 0 hlasů.

Zdržel se: 0 hlasů.

$16.      Zpráva o činnosti SOLK v roce 2021

Předseda SOLK Mgr. Dvořák informoval, že účastníci Sněmu zprávu o činnosti obdrželi SOLK obdrželi všichni ve svých materiálech. Rada SOLK na svém zasedání 21. 12. 2021 vzala na vědomí Plnění programu činnosti Sdružení obcí Libereckého kraje v roce 2021. Předložené Plnění programu činnosti SOLK v roce 2021 bylo doplněno o aktuální činnost za měsíc prosinec 2021.

Předseda SOLK přednesl návrh usnesení pro hlasování:

Sněm SOLK po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti SOLK za rok 2021.

Hlasování:

Pro: všichni vč. online.

Proti: 0 hlasů.

Zdržel se: 0 hlasů.

$17.      Výsledek hospodaření SOLK v roce 2021 a zpráva Kontrolní komise SOLK

Předseda SOLK Mgr. Dvořák nejdříve předal slovo Bc. Leně Mlejnkové, předsedkyni Kontrolní komise SOLK a starostce města Semily.

Paní předsedkyně nejdříve pozdravila účastníky Sněmu a informovala, že Sněm seznámí se zprávou Kontrolní komise SOLK.

Stanovy ukládají Kontrolní komisi, aby předložila Sněmu SOLK souhrnnou zprávu za období od minulého Sněmu, resp. za rok 2021. Na základě pověření kontrolní komise seznámila paní předsedkyně přítomné s konkrétními závěry. Kontrolní komise v tomto volebním období pracuje v následujícím složení: předsedkyně paní Lena Mlejnková, Mgr. František Lufinka, místopředseda Kontrolní komise a starosta Železného Brodu a člen Kontrolní Komise Ing. Luděk Sajdl, starosta obce Přepeře. Kontrolní komise se sešla 3. 2. na svém řádném zasedání, svolaném za účelem seznámení se a schválení dostupných údajů o hospodaření za rok 2021 a činností SOLK za rok 2021. Na programu byly zejména kontrola hospodaření, kontrola plnění usnesení orgánů SOLK, dodržování Stanov a zásad hospodaření v roce 2021. Komise se též zabývala výsledky inventarizace majetku a pokladny sdružení k 31. 12. 2021. Podlady pro Kontrolní komisi připravil ve spolupráci pan ředitel Kanceláře SOLK, který odpovídá za plnění a evidenci majetku SOLK, za vedení účetnictví a hospodaření s prostředky z rozpočtu SOLK. Každý rok je prováděn audit hospodaření, který je následně projednán v Radě SOLK. Paní předsedkyně dále informovala, že výsledek hospodaření každý obdržel a proto je nebude číst a přednese rovnou závěr Kontrolní komise v 8 bodech.

$11)      Kontrolní komise nezjistila skutečnosti, které by byly v rozporu se schválenými Stanovami SOLK nebo platnými legislativními normami,

$12)      orgány SOLK plní průběžně usnesení a závěry Rady SOLK a Sněmu SOLK,

$13)      Rada SOLK řídila činnost SOLK mezi sněmy odpovědně a dostála beze zbytku své povinnosti řádného hospodaření s majetkem SOLK,

$14)      ředitel Kanceláře SOLK vytváří pro práci sdružení potřebné zázemí. Se svěřenými finančními prostředky zachází zodpovědně a vede všechnu potřebnou agendu k činnosti SOLK, účetnictví je vedeno správně,

$15)      stav běžného účtu a účtu Sociálního fondu SOLK u ČSOB a.s. k 31. 12. 2021 odpovídá účetní závěrce,

$16)      inventura majetku SOLK a finanční hotovosti v pokladně proběhla v souladu s platnými předpisy a zobrazuje věrně majetek SOLK,

$17)      účetní závěrka za rok 2021 je správná,

$18)      cíle a poslání SOLK jsou naplňovány a jeho existence má své opodstatnění.

To je vše za Kontrolní komisi, řekla na závěr její paní předsedkyně Bc. Lena Mlejnková.

Předseda SOLK poděkoval paní Bc. Leně Mlejnkové za zprávu Kontrolní komise a přednesl návrh usnesení k hlasování:

Sněm SOLK po projednání bere na vědomí zprávu Kontrolní komise SOLK ze dne 3. 2. 2022, schvaluje výsledek hospodaření a účetní uzávěrku SOLK za rok 2021, schvaluje převod výsledku hospodaření SOLK za rok 2020 ve schvalovacím řízení – účet 931 ve výši 129 671,03 Kč na účet 932 – nerozdělený zisk. Do diskuse k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil a proto nechal pan předseda hlasovat.

Hlasování:

Pro všichni vč. online.

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů.

$18.      Program činnosti SOLK na rok 2022

Dotazy nebyly a tak pan předseda nechal hlasovat o navrženém usnesení.

Návrh usnesení zní: Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje po projednání schvaluje Program činnosti SOLK na rok 2022.

Hlasování:

Pro všichni vč. online.

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů.

$19.      Informace o rozpočtu SOLK na rok 2022

Návrh usnesení: Sněm po projednání bere na vědomí informace o rozpočtu SOLK na rok 2022.

Hlasování:

Pro všichni vč. online.

Proti: 0 hlasů.

Zdržel se: 0 hlasů.

$110.  Různé – diskuse

Na úvod tohoto bodu poděkoval pan předseda Mgr. J. Dvořák všem členům Rady SOLK za aktivní přístup za řešení legislativy a bodů, týkajících se měst a obcí. Pan ředitel výsledky jednání Rady SOLK zasílá jak jednotlivým členům, tak jednotlivým obcím. Dále pan předseda řekl, že se domnívá, tak jako se to ukázalo s ČEZ, a tam děkuji za spolupráci LK, že ten jednotný postup, pokud se ho snažíme dodržet, je pak společným tlakem na ČEZ a nese to i některé výsledky. Jsme v Radě nadále připraveni zastupovat obce a řešit problémy ve spolupráci se SMO ČR a dalšími organizacemi.

Dále se do diskuse přihlásil Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu sociálních věcí, s drobnou aktualitou, že vlády ČR a Polska se dohodly na dohodě o řešení problematiky dolu Turów spolu s LK. Rád by poděkoval panu hejtmanovi a panu Žídkovi, kteří kolem dohody odpracovali nejvíc a výsledkem je maximum možného. Je to dobrá zpráva, kompenzace budou, ale nebudou tak velké, jak jsme si představovali.

$111.  Usnesení

Závěrečným bodem je usnesení a jelikož se o jednotlivých usneseních hlasovalo                          při projednávání konkrétních bodů, není potřeba znovu hlasovat.

Konec náhradního Sněmu SOLK byl v 12:05 hod.

Zápis vyhotovil: Jaroslav Hanzlíček   ……………………………………………………………….

Správnost a věrohodnost zápisu ověřil dne: ……………………… 2022

…………………………………………………………………………………

Mgr. František Lufinka, starosta města Železný Brod

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj