Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zápis z náhradního Sněmu SOLK, konaného 2. února 2023 na Krajském úřadě Libereckého kraje

$11.      Zahájení a organizace Sněmu SOLK

Jednání zahájil v 10.00 hod. předseda Sdružení obcí Libereckého kraje (dále SOLK) a starosta města Nový Bor, Mgr. Jaromír Dvořák, přivítal všechny hosty a přítomné delegáty v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci. Hosty za Liberecký kraj byli Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, pověřená řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu sociálních věcí, RNDr. Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, pověřený řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, a p. Václav Židek, člen rady kraje, pověřený řízením resortu životního prostředí a zemědělství. Svaz měst a obcí České republiky zastupovala výkonná ředitelka Mgr. Radka Vladyková. Parlament České republiky zastupovali na sněmu pan poslanec Mgr. Jan Berki, Ph.D., a pan senátor Jiří Vosecký. Partnery Sněmu SOLK byly ČSOB, a.s., jíž zastupovala paní Radka Michelová, firemní bankéřka, a společnost Heckl, s.r.o., jíž zastupovali pánové Martin Mikovič, produktový manažer, a Roman Hányš, projektový manažer, a Severočeská vodárenská společnost, a.s., kterou zastupoval člen představenstva SVS a generální ředitel SčVK, a.s., Ing. David Votava.

Dle presence delegátů v celkovém počtu 48 bylo jednání prohlášeno jako neusnášeníschopné. SOLK má v současné době 98 členů, proto pro jednání řádného Sněmu SOLK byla nutná účast 50 delegátů. Předseda SOLK informoval, že Sněm není usnášeníschopný a v souladu se Stanovami SOLK po nutné pauze vyhlásil náhradní Sněm SOLK, který bude mít totožný program a hlasování bude probíhat prostou většinou všech přítomných i online připojených delegátů. Náhradní Sněm SOLK byl zahájen po nutné přestávce.

Předseda SOLK konstatoval, že Rada SOLK na svém zasedání dne 20. 12. 2022 schválila návrh programu Sněmu SOLK. Zápis z předchozího Sněmu, konaného 3. února 2022 byl ověřen Mgr. Františkem Lufinkou, starostou města Železný Brod. Dále předseda SOLK předložil Sněmu SOLK ke schválení Jednací řád Sněmu SOLK a Volební řád Sněmu SOLK, jejichž znění bylo schváleno na Sněmu SOLK dne 31. 1. 2019. Předseda SOLK jmenoval ověřovatelem zápisu z tohoto jednání Mgr. Františka Lufinku, starostu města Železný Brod. Zapisovatelem jmenoval pana Jaroslava Hanzlíčka, ředitele Kanceláře SOLK.

Návrh usnesení:

Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje po projednání schvaluje Program Sněmu SOLK.

Sněm SOLK po projednání schvaluje Jednací řád Sněmu SOLK.

Sněm SOLK po projednání schvaluje Volební řád Sněmu SOLK.

Sněm SOLK bere na vědomí jmenování ověřovatelem zápisu ze Sněmu SOLK Mgr. Františka Lufinku.

Sněm SOLK bere na vědomí jmenování zapisovatelem ze Sněmu SOLK pana Jaroslava Hanzlíčka.

Hlasování:

Pro: všichni.

Proti: 0 hlasů.

Zdržel se: 0 hlasů.

Ještě, než předseda SOLK předal slovo hostům, v krátkosti zhodnotil činnost SOLK v roce 2022:

„Stejně jako většina společnosti byla i činnost sdružení ještě z počátku roku 2022 ovlivněna kovidovou situací. Přesto se sdružení dařilo plnit základní úkoly, které jsme si stanovili na předchozím sněmu sdružení.

Rada sdružení zasedala pravidelně ve stanovených termínech i za pomoci online připojení, které umožňovalo účast na jednáních i hostům, kteří se nemohli zúčastnit osobně. Zasedání rady se účastnili pozvaní hosté, poslanci Poslanecké sněmovny, dále pan Martin Půta, hejtman LK, či jeho statutární náměstek pan Jan Sviták nebo náměstkyně paní Květa Vinklátová. Za jejich dosavadní spolupráci bych jim chtěl poděkovat. Ing. Martin Matzek, ředitel Investičního odboru Severočeské vodárenské společnosti a.s., seznámil Radu SOLK s plánovanými investicemi SVS a.s. na rok 2023 v Libereckém kraji a zhodnotil stavby realizované v roce 2022.

Největší část činnosti SOLK zabírala aktuálně projednávaná a schvalovaná legislativa, a to jak ve vládě, tak v Poslanecké sněmovně či Senátu. Obsáhle jsme se věnovali navrhované novele nového stavebního zákona, který byl schválen v rozporu s původními dohodami. Novela by měla tyto nedostatky odstranit. V oblasti legislativy jsme se dále zabývali zákony, které ovlivňují chod a činnost obcí, měst a krajů či jejich občanů. Namátkou jmenuji novely zákonů: o zadávání veřejných zakázek, o veterinární péči, o střetu zájmů, o místních poplatcích, o místních komunikacích, o provozu na místních komunikacích, o podpoře nízkoemisních vozidel, o volbách, o ochraně oznamovatelů atd. Přesný výčet projednávané legislativy máte v materiálech sněmu.

Sdružení se zabývalo problematikou uzavírání věcných břemen (služebností) ve vztahu samosprávy k provozovatelům inženýrských sítí. Byla uzavřena dohoda s ČEZ Distribuce, a.s. na způsob oceňování věcných břemen v obcích a městech Libereckého kraje a tento způsob oceňování jsme následně nabídli všem obcím a městům LK, bez rozdílu, zda jsou členy SOLK či nikoli. U našich partnerských krajských sdružení jsme si ověřili, že naše dohoda je výhodnější pro obce než dosavadní praxe v jiných krajích. Posléze jsme se SVS, a.s., uzavřeli obdobnou dohodu na způsob oceňování věcných břemen jako s ČEZ Distribuce a učinili jsme nabídku pro všechny obce a města, kteří jsou akcionáři SVS, a.s. Podali jsme podnět poslancům PSP ČR k novelizaci oceňovací vyhlášky č. 488/2020 Sb., aby do ní byla doplněna možnost oceňovat věcná břemena na základě schválených ceníků služebností obcí a měst. Dosud se problém díky negativnímu postoji některých státních institucí nepodařilo vyřešit.

SOLK nesouhlasilo s neřešením situace v základním a středním školství vzhledem k uprchlické krizi, nesouhlasilo s tvrzením ministerstva práce a sociálních věcí, že si obce ekonomicky pomáhají zaměstnáváním obyvatel na veřejně prospěšné práce (VPP) a požadovalo zachování dotačního titulu na veřejně prospěšné práce v nezměněném rozsahu, požadovalo po novém ministru školství, mládeže a tělovýchovy pozastavení účinnosti vyhlášky č. 111/2022 Sb., o zájmovém vzdělávání, nesouhlasilo s návrhem na úpravy zákona o obcích, který by umožnil vznik meziobecní spolupráce formou tzv. společenství obcí a se vznikem tzv. sdíleného úředníka, odeslalo dopis na Národní sportovní agenturu s požadavkem doplnit podmínky dotací o příjemce z řad organizací, jejichž zřizovatelem či vlastníkem jsou obce, vyzvalo Vládu ČR k řešení kritického nedostatku praktických a odborných lékařů v regionech, připojilo se ke stížnosti na způsob podání projektů ve 111. výzvě IROP - Základní školy II. - SC 4.1 (MRR), a zabývalo se změněnou a různou otevírací dobou České pošty, s.p.

SOLK i v roce 2022 pokračovalo v zajišťování veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací pro obce a města Libereckého kraje.

Sdružení i v roce 2022 spolupracovalo s dalšími partnerskými organizacemi: Svazem měst a obcí ČR, krajskými sdruženími z Ústeckého, Plzeňského a Jihočeského kraje. Sdružení v rámci činnosti Kontaktního informačního místa SVS aktualizovalo databázi územních plánů a jiných rozvojových dokumentů obcí a měst LK pro Severočeskou vodárenskou společnost.

Tolik na úvod mé krátké zhodnocení činnosti SOLK v uplynulém roce 2022, ke kterému se ještě vrátíme v bodě 5 dnešního programu a nyní bych přešel k dalšímu bodu programu.“

 

$12.      Vystoupení představitelů LK – informace z LK

Ve druhém bodě programu Sněmu SOLK vystoupili hosté Sněmu SOLK. Nejprve se o slovo přihlásil pan senátor Jiří Vosecký, který vyzval starosty z okolí Hejnic, aby v případě telekomunikačních problémů zasílali podněty nejen ČTÚ, ale v kopii i přímo jemu nebo prostřednictvím kanceláře SOLK. Dále se zmínil o problému České pošty s.p., která vznikem povinnosti podnikajících subjektů mít datovou schránku přišla o významný zdroj příjmů z doporučených dopisů, což by za první pololetí letošního roku mohlo činit propad až 4 – 4,5 mld. Kč. Dle pana ministra je financování České pošty zajištěno a bude se řešit její restrukturalizace, aby byla zajištěna funkčnost a provozuschopnost.

Dále vystoupili jednotlivý představitelé Libereckého kraje. Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, o zvládnutí uprchlické krize z Ukrajiny v LK, o zvýšených nákladech na energie, když původní dodavatel elektrické energie pro LK a jím zřizované organizace Lumius, s.r.o. zkrachoval a novým dodavatelem se stala spol. ČEZ Esco. Původní náklady vzrostly ze 100 mil. Kč na 400 mil. Kč, přesto LK nyní šetří, protože ceny na spotových trzích klesly pod vládou stanovený strop. Dále informoval o rozpočtu LK, který bude v příjmové části o 1 mld. vyšší než v r. 2022, z čehož nárůst daňových příjmů se předpokládá ve výši 800 mil. Kč. Celkový rozpočet pro letošní rok dosáhne částky 5 mld. Kč. Také se zmínil o úpravách okolí KÚ LK, kde v 1. etapě se staví parkovací dům, který by měl být dokončen v listopadu a v září se zahájí 2. etapa, a to vybudování náplavky. Aby v budoucnu byla snížena energetická závislost, plánuje LK vybudovat na více než 50 budovách ve vlastnictví LK fotovoltaiku. Plánovaná fotovoltaická elektrárna v Ralsku by měla vyrobit ročně 2x více elektřiny, než spotřebuje LK vč. všech příspěvkových organizací. Do Dotačního fondu LK bylo přidáno 34 mil. Kč a jeho celková výše dosáhla 145 mil. Kč.

Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, pověřený řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, informoval o významu fungování Regionální stálé konference Libereckého kraje a připravovaném vzniku informačního systému projektových záměrů, který by měl umožnit lepší zacílení dotací na potřebné projekty.

RNDr. Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, informoval o dotačním programu na podporu sportu dětí a mládeže, jehož celková alokace by měla být 22 mil. Kč a schvalovat se bude na zastupitelstvu LK 28. 2. 2023.

Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, pověřená řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala o posílení rozpočtů dotačních programů ve svém resortu, např. program na obnovu památek vzroste na 15 mil. Kč, program na podporu řemesel a zážitkové turistiky bude posílen o 300 tis. Kč. Dále se bude podporovat rozšiřování sítě stellplatzů, výstavba dobíjecích stanic pro elektrokola atd.

Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu sociálních věcí, informoval, že příspěvek na sociální služby z MPSV, který přišel v r. 2022 až v srpnu 2022, by letos měl dorazit v květnu, a to ve stejné výši jako v loňském roce. Pro rok 2023 LK zvedl příspěvek ze svého rozpočtu, jelikož stoupnul počet zařízení sociálních služeb. Na protidrogovou činnost by mělo jít v letošním roce 6 mil. Kč. Dále se zabýval problematikou rozvoje sítě poskytovatelů sociálních služeb, jak do sítě vstoupit či vystoupit a o brzké nutnosti spolufinancování sítě, např. obcemi a městy. V letech 2025 – 26 by měla vzniknout nová síť sociálních zařízení, která bude vycházet z komunitního plánování, které bude rozhodovat o potřebnosti konkrétní služby. Dále informoval o přípravě zákona o podpoře bydlení.

Pan Václav Židek, člen rady kraje, pověřený řízením resortu životního prostředí a zemědělství, informoval o dotacích např. na studie sběru odpadů, o podpoře regionálního zemědělství, nabídl obcí konzultace týkajících se vodního režimu v obcích.

Následně požádal o slovo JUDr. Jiří Němec, vedoucí Správního odboru KÚ LK, který oslovil přítomné starosty, aby v případě, že obdrží žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., kontaktovali přímo jeho nebo Ing. Legerovou k posouzení oprávněnosti žádosti. Dále informoval o snaze MMR, aby kraje označily stavební úřady, které by mohly být sloučeny, což LK odmítl. Všech 35 stavebních úřadů v LK bude v rámci novely stavebního zákona zachováno.

Návrh usnesení: Sněm Sdružení SOLK bere na vědomí informace z Libereckého kraje.

Hlasování:

Pro: všichni.

Proti: 0 hlasů.

zdržel se: 0 hlasů.

 

$13.      Vystoupení hostů Sněmu SOLK

Ve 3. bodě programu vystoupila výkonná ředitelka SMO ČR Mgr. Radka Vladyková, která vyzdvihla vzájemnou spolupráci. SMO ČR připomínkuje stejnou legislativu jako SOLK. Upozornila na platformu Hlídač státu, která se chystá dle uvedeného zákona č. 106 bombardovat žádostmi o sdělení výše platu jednotlivých úředníků. SMO ČR nyní připomínkuje 5. novelu zákona zvaného Lex Ukrajina, která vykazuje řadu nedostatků a jejím schválením hrozí humanitární krize. Často je na připomínky k zákonům velmi krátká doba na vyjádření připomínek, a tak SMO bude více kontaktovat kraje a obce, aby byla zajištěna ochrana činností ve veřejné správě. SMO ČR také jedná o nedostupnosti odborných lékařů a stomatologů v regionech, např. s ředitelem VZP, aby motivovala nové lékaře k návratu do regionů a nástupu praxe na venkov. Většina studujících pochází z větších měst, a tak jejich motivace jít do malých měst je takřka nulová.

Dále vystoupil Mgr. Jan Berki, Ph.D., poslanec PS Parlamentu ČR, vyzdvihl spolupráci se SOLK jako přínosnou a konstruktivní. Sám nezná vše a není všemocný, a tak mu s řešeními pomáhají další poslanci. Co se týká novely stavebního zákona, tak ta počítá se zachování všech stavebních úřadů a jejich financování bude záviset na jejich výkonosti a využitím. V případě malého využití zůstane financování na obci. Pro pořizování územně plánovacích dokumentací se bude projednávat speciální novela, která by měla řešit i malé obce. Velká města, zatím se jedná o Prahu, Brno a Ostravu, by měla mít možnost si vytvořit vlastní stavební předpisy. Jedná se o rozšíření na všechna krajská města nebo na statutární města. O vyhlášce na věcná břemena se stále jedná, ačkoli se ministerstvo brání. Co se týká středisek volného času, tak účinnost vyhlášky pozastavena nebyla a kraje by měly předat data do konce března. Financování se bude v dubnu upravovat dle předaných dat. MMR přislíbilo, že v dalších výzvách se omezí tzv. klikačky a do některých výzev se vrátí hodnotitelé. Také se již nebudou měnit podmínky v průběhu výzvy. Na závěr poděkoval za dosavadní spolupráci.

Předseda SOLK Mgr. Dvořák všem hostům poděkoval a podotknul, že na zasedání Rady SOLK a na Sněm SOLK jsou vždy zváni všichni poslanci a senátoři, zvolení v LK, bez ohledu na jejich stranickou příslušnost, ale jen někteří se Rady SOLK účastní pravidelně.

Návrh usnesení: Sněm Sdružení SOLK bere na vědomí informace hostů Sněmu SOLK.

Hlasování:

Pro: všichni.

Proti: 0 hlasů.

zdržel se: 0 hlasů.

 

$14.      Vystoupení partnerů Sněmu SOLK

Za společnost Heckl, s.r.o., vystoupil pan Martin Mikovič, produktový manažer, který představil společnost a nabídnul její služby a produkty v oblasti vodohospodářské infrastruktury. Prezentace spol. Heckl, s.r.o., je přílohou tohoto zápisu.

Jako poslední v tomto bodě programu vystoupil člen představenstva SVS, a.s., a generální ředitel SčVK, a.s., Ing. David Votava, který vyzdvihnul dosavadní dlouholetou spolupráci se SOLK a ubezpečil o jejím pokračování.

Návrh usnesení: Sněm Sdružení SOLK bere na vědomí informace partnerů Sněmu SOLK.

Hlasování:

Pro: všichni.

Proti: 0 hlasů.

zdržel se: 0 hlasů.

 

$15.      Zpráva o činnosti SOLK v roce 2022

Předseda SOLK Mgr. Dvořák informoval, že účastníci Sněmu zprávu o činnosti obdrželi SOLK obdrželi všichni ve svých materiálech. Rada SOLK na svém zasedání 20. 12. 2022 vzala na vědomí Plnění programu činnosti Sdružení obcí Libereckého kraje v roce 2022. Předložené Plnění programu činnosti SOLK v roce 2022 bylo doplněno o aktuální činnost za měsíc prosinec 2022. Pan předseda všechny důležité informace o činnosti SOLK v roce 2022 sdělil ve svém úvodním slově. Ředitel Kanceláře SOLK p. Hanzlíček pouze doplnil informaci o negativním připomínkování SOLK k záměru novely zákona o obcích, která by umožnila vznik Společenství obcí a tzv. sdíleného úředníka. Dále SOLK požadovalo po NSA doplnění žadatelů o dotace z řad organizací zřizovaných obcemi, jak je to stanoveno v podmínkách dotačních programů. Dosud na naši žádost nikdo neodpověděl. Také se SOLK připojil ke stížnosti na způsob podávání a hodnocení žádostí o dotace ve 111. výzvě IROP, kterou iniciovala ZŠ a MŠ Gaudi z Příbora.

Na slova ředitele SOLK k návrhu vzniku společenství obcí reagovala výkonná ředitelka SMO ČR Mgr. Radka Vladyková. Návrh vznikl na základě projektu meziobecní spolupráce SMO. Na návrhu jsme spolupracovali s dobrovolnými svazky obcí, ale včera jsem byla informována o vzniku Asociace dobrovolných svazků obcí, aniž by o tom kroku informovali SMO nebo SMS a mění to situaci. Spíše bychom přivítali spojování než drobení na další entity v území ČR. Vznik dalších organizací bude také tlakem na peníze od obcí. SMO rozporoval území společenství obcí, kde navrhoval rozšíření alespoň na okresy. Je nutné, aby v rámci přezkumu rozhodnutí sdíleného úředníka byl tento přezkum realizován na území jednoho kraje. Je to logická připomínka v rámci správního řádu.

Předseda SOLK přednesl návrh usnesení pro hlasování:

Sněm SOLK po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti SOLK za rok 2022.

Hlasování:

Pro: všichni.

Proti: 0 hlasů.

Zdržel se: 0 hlasů.

 

$16.      Výsledek hospodaření SOLK v roce 2022 a zpráva Kontrolní komise SOLK

Předseda SOLK Mgr. Dvořák nejdříve předal slovo Bc. Leně Mlejnkové, předsedkyni Kontrolní komise SOLK a starostce města Semily.

Paní předsedkyně nejdříve pozdravila účastníky Sněmu a informovala, že Sněm seznámí se zprávou Kontrolní komise SOLK.

Stanovy ukládají Kontrolní komisi, aby předložila Sněmu SOLK souhrnnou zprávu za období od minulého Sněmu, resp. za rok 2022. Na základě pověření kontrolní komise seznámila paní předsedkyně přítomné s konkrétními závěry. Kontrolní komise v tomto volebním období pracuje v následujícím složení: předsedkyně paní Lena Mlejnková, Mgr. František Lufinka, místopředseda Kontrolní komise a starosta Železného Brodu a člen Kontrolní Komise Ing. Luděk Sajdl, starosta obce Přepeře. Kontrolní komise SOLK se sešla 2. 2. 2023 na svém řádném zasedání, svolaném za účelem seznámení se a schválení dostupných údajů o hospodaření SOLK za rok 2022 a činností SOLK za rok 2022. Na programu byly zejména kontrola hospodaření, kontrola plnění usnesení orgánů SOLK, dodržování Stanov a zásad hospodaření v roce 2022. Komise se též zabývala výsledky inventarizace majetku a pokladny sdružení k 31. 12. 2022. Podklady pro Kontrolní komisi připravil ve spolupráci pan ředitel Kanceláře SOLK, který odpovídá za plnění a evidenci majetku SOLK, za vedení účetnictví a hospodaření s prostředky z rozpočtu SOLK. Každý rok je prováděn audit hospodaření, který je následně projednán v Radě SOLK. Paní předsedkyně přednesla závěr Kontrolní komise v 8 bodech:

1)      Kontrolní komise nezjistila skutečnosti, které by byly v rozporu se schválenými Stanovami SOLK nebo platnými legislativními normami,

2)      orgány SOLK plní průběžně usnesení a závěry Rady SOLK a Sněmu SOLK,

3)      Rada SOLK řídila činnost SOLK mezi sněmy odpovědně a dostála beze zbytku své povinnosti řádného hospodaření s majetkem SOLK,

4)      ředitel Kanceláře SOLK vytváří pro práci sdružení potřebné zázemí. Se svěřenými finančními prostředky zachází zodpovědně a vede všechnu potřebnou agendu k činnosti SOLK, účetnictví je vedeno správně,

5)      stav běžného účtu a účtu Sociálního fondu SOLK u ČSOB a.s. k 31. 12. 2022 odpovídá účetní závěrce,

6)      inventura majetku SOLK a finanční hotovosti v pokladně proběhla v souladu s platnými předpisy a zobrazuje věrně majetek SOLK,

7)      účetní závěrka za rok 2022 je správná,

8)      cíle a poslání SOLK jsou naplňovány a jeho existence má své opodstatnění.

Na závěr poděkovala předsedkyně Bc. Lena Mlejnková všem členům kontrolní komise za odvedenou práci a zaměstnancům SOLK za vzornou správu majetku a finančních prostředků SOLK.

Předseda SOLK poděkoval paní Bc. Leně Mlejnkové za zprávu Kontrolní komise a předal slovo p. Hanzlíčkovi, který přednesl krátký komentář k plnění rozpočtu r. 2022. Plánovaný rozpočet v oblasti příjmů byl ve výši 1 245 500,- Kč a skutečné celkové příjmy roku 2022 činily 1 269 259,19 Kč, což bylo mírné překročení příjmů. Ve výdajové části rozpočtu bylo rozpočtováno 1 130 300,- Kč a skutečnost byla ve výši 1 182 139,96 Kč. Rozdíl vznikl odpisy služebního vozidla, které se nerozpočtují a přičítají se až po ukončení kalendářního roku. Při jejich odečtení bychom ve výdajích ušetřili cca 40 tis. Kč. Oproti plánovanému rozpočtu došlo k mírnému navýšení u nákupu ostatních služeb, což vzniklo navýšením počtu veřejnosprávních kontrol a navýšení se odrazilo v obou částech rozpočtu.

Předseda SOLK přednesl návrh usnesení k hlasování:

Sněm SOLK po projednání bere na vědomí zprávu Kontrolní komise SOLK ze dne 2. 2. 2023, schvaluje výsledek hospodaření a účetní uzávěrku SOLK za rok 2022, schvaluje převod výsledku hospodaření SOLK za rok 2022 ve schvalovacím řízení – účet 931, ve výši 87 119,23 Kč na účet 932 – nerozdělený zisk. Do diskuse k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil, a proto nechal pan předseda hlasovat.

Hlasování:

Pro: všichni.

Proti: 0 hlasů.

Zdržel se: 0 hlasů.

 

$17.      Kooptace a volba členů Rady SOLK

Předseda SOLK informoval, že na svém zasedání dne 29. 11. 2022 vzala Rada SOLK, v souladu s čl. VII, odst. 4, 5 a 6 Stanov SOLK, na vědomí kooptaci svých nových členů:

-       za územní obvod Česká Lípa zvolenou starostku města Česká Lípa Ing. Jitku Volfovou,

-       za územní obvod Frýdlant zvoleného starostu města Frýdlant Ing. Dana Ramzera,

-       za územní obvod Jablonec nad Nisou zvoleného primátora města Jablonec nad Nisou Ing. Miloše Vele,

-       za územní obvod Jilemnice zvoleného místostarostu města Jilemnice p. Vladimíra Horáčka,

-       za územní obvod Tanvald zvoleného starostu města Harrachov Mgr. Tomáše Vašíčka.

Tito noví členové nastoupili za členy Rady SOLK, kteří již po komunálních volbách v říjnu 2022 nebyli zvoleni statutárními představiteli členských obcí a nebyli dále pověřeni k výkonu funkce člena Rady SOLK. Sněm SOLK, v souladu s čl. VII, odst. 6 Stanov SOLK, vezme na vědomí kooptaci nových členů Rady SOLK pro dokončení funkčního období 2019 - 2023.

Návrh usnesení: Sněm SOLK, v souladu s č. VII, odst. 6 Stanov SOLK bere na vědomí kooptaci nových členů Rady SOLK, a to pro dokončení funkčního období 2019 - 2023.

Hlasování:

Pro: všichni.

Proti: 0 hlasů.

Zdržel se: 0 hlasů.

Dále předseda SOLK pokračoval a informoval, že Rada SOLK má 15 členů, včetně předsedy SOLK a místopředsedy SOLK. V Radě SOLK je 10 zástupců správních obvodů pověřených obcí III. stupně v Libereckém kraji, 4 zástupci malých obcí z jednotlivých okresů Libereckého kraje a 1 zástupce bez místního určení. Funkční období Rady SOLK jsou čtyři roky, přičemž volba členů Rady SOLK probíhá zpravidla na prvním Sněmu SOLK po konání komunálních voleb. Kandidáty na členy Rady SOLK navrhují delegáti z daného regionu (územní obvod pověřené obce III. stupně, okres) a kandidáta na člena Rady SOLK bez místního určení navrhují všichni delegáti.

Následně pan předseda četl navržené kandidáty za členy do Rady SOLK pro funkční období 2023 – 2027, přičemž o každém kandidátovi bylo hlasováno zvlášť. Jelikož jiné návrhy nebyly předloženy, tak přítomní delegáti do Rady SOLK zvolili:

-       za územní obvod Česká Lípa - Ing. Jitku Volfovou, starostku města Česká Lípa,

-       za územní obvod Nový Bor - Mgr. Jaromíra Dvořáka, starostu města Nový Bor,

-       za územní obvod Liberec            - Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc., primátora Statutárního města Liberec,

-       za územní obvod Frýdlant - Ing. Dana Ramzera, starostu města Frýdlant,

-       za územní obvod Jablonec nad Nisou - Ing. Miloše Vele, primátora Statutárního města Jablonec nad Nisou,

-       za územní obvod Tanvald - Tomáše Ploce, místostarostu města Harrachov,

-       za územní obvod Železný Brod - Mgr. Františka Lufinku, starostu města Železný Brod,

-       za územní obvod Turnov - Ing. Tomáše Hocke, starostu města Turnov,

-       za územní obvod Semily - Bc. Lenu Mlejnkovou, starostku města Semily,

-       za územní obvod Jilemnice - Vladimíra Horáčka, místostarostu města Jilemnice,

-       bez místního určení - Mgr. Josefa Horinku, starostu města Hrádek nad Nisou,

-       za malou obec okresu Česká Lípa - Romana Macha, starostu obce Prysk,

-       za malou obec okresu Liberec - Ing. Františka Drbohlava, starostu obce Příšovice,

-       za malou obec okresu Jablonec n. N. - Mgr. Daniela Davida, starostu obce Janov nad Nisou,

-       za malou obec okresu Semily - Ing. Luďka Sajdla, starostu obce Přepeře.

U všech navržených kandidátů proběhlo hlasování po jménech s výsledkem:

Pro: všichni.

Proti: 0 hlasů.

Zdržel se: 0 hlasů.

 

$18.      Přestávka na zasedání nově zvolené Rady SOLK a volbu statutárních orgánů SOLK

V dalším bodě programu vyhlásil pan předseda krátkou přestávku na 1. zasedání Rady SOLK a volbu statutárních orgánů SOLK. Zároveň ředitel Kanceláře SOLK pozval delegáty Sněmu do předsálí, kde má svůj stánek firma Heckl. Po ukončení přestávky oznámil. Mgr. J. Dvořák, že byl znovu zvolen předsedou SOLK a ujímá se dalšího vedení Sněmu SOLK. Místopředsedou SOLK byl zvolen Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov.

   

9. Volba členů Kontrolní komise SOLK a Rozhodčí komise SOLK

V dalším bodě programu zahájil pan předseda v souladu se Stanovami SOLK volbu členů Kontrolní komise SOLK. Za členy Kontrolní komise SOLK pro funkční období 2023 – 2027 byli navrženi:

1) Ing. Markéta Khauerová, starostka města Hodkovice nad Mohelkou,
2) Ing. Luděk Sajdl, starosta obce Přepeře,
3) Mgr. František Lufinka, starosta města Železný Brod.

Jiné návrhy nebyly, a proto pan předseda nechal hlasovat o navrženém usnesení.

Návrh usnesení zní: Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje po projednání volí za členy Kontrolní komise SOLK navržené kandidáty.

Hlasování:

Pro: všichni.

Proti: 0 hlasů.

Zdržel se: 0 hlasů.

Dále pokračoval pan předseda v souladu se Stanovami SOLK volbou členů Rozhodčí komise SOLK. Za členy Rozhodčí komise SOLK pro funkční období 2023 – 2027 byli navrženi:

  1. Vladimír Horáček, místostarosta města Jilemnice,
  2. 2)  Mgr. Josef Horinka, starosta města Hrádek nad Nisou,

3) Ing. Dan Ramzer, starosta města Frýdlant.

Jiný návrh nebyl, a tak pan předseda nechal hlasovat o navrženém usnesení.

Návrh usnesení zní: Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje po projednání volí za členy Rozhodčí komise SOLK navržené kandidáty.

Hlasování:

Pro: všichni.

Proti: 0 hlasů.

Zdržel se: 0 hlasů.

 

$110.  Program činnosti SOLK na rok 2023

 

V dalším bodě programu předal pan předseda slovo řediteli Kanceláře SOLK, který informoval, že program činnosti je obdobný jako v předchozím roce a bude rád za následné podněty od členů SOLK na doplnění programu nebo na řešení v rámci Rady SOLK. 

Dotazy ani návrhy na doplnění nebyly, a tak pan předseda nechal hlasovat o navrženém usnesení.

Návrh usnesení zní: Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje po projednání schvaluje Program činnosti SOLK na rok 2023.

Hlasování:

Pro: všichni.

Proti: 0 hlasů.

Zdržel se: 0 hlasů.

 

$111.  Informace o rozpočtu SOLK na rok 2023

K bodu č. 11 předal předseda SOLK slovo opět řediteli SOLK, který uvedl, že Rada SOLK na svém zasedání dne 20. 12. 2022 schválila Rozpočet SOLK na rok 2023, který je přiložen v materiálech jako příloha č. 1 a všichni delegáti jej obdrželi e-mailem. Předpokládané příjmy budou ve výši 1 248 500,- Kč a předpokládané výdaje ve výši 1 141 300,- Kč. Dotazy k rozpočtu nebyly, a tudíž pan předseda navrhl hlasovat o usnesení.

Návrh usnesení: Sněm po projednání bere na vědomí informace o rozpočtu SOLK na rok 2023.

Hlasování:

Pro: všichni.

Proti: 0 hlasů.

Zdržel se: 0 hlasů.

 

$112.  Různé – diskuse

Jelikož se do diskuse přes výzvu nikdo nepřihlásil, přešel pan předseda Mgr. J. Dvořák k dalšímu bodu programu.

 

$113.  Usnesení

Závěrečným bodem je usnesení a jelikož se o jednotlivých usneseních hlasovalo při projednávání konkrétních bodů, není potřeba znovu hlasovat.

Na úplný závěr předseda SOLK Mgr. Jaromír Dvořák poděkoval přítomným za účast na Sněmu SOLK a popřál všem šťastnou cestu domů.

Konec náhradního Sněmu SOLK byl v cca 12:15 hod.

Zápis vyhotovil: Jaroslav Hanzlíček 

Správnost a věrohodnost zápisu ověřil dne:    Mgr. František Lufinka, starosta města Železný Brod

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj