Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Zápis ze Sněmu

Sdružení obcí Libereckého kraje,

 

 

konaného dne 9. dubna 2003

 

na Krajském úřadu Libereckého kraje v Liberci

 

 

 

Přítomni: dle presenčních listin přítomno 35 delegátů z 57 oprávněných delegátů (viz presenční listiny).

 

Program:

1. Zahájení a organizace jednání Sněmu

2. zpráva o činnosti SOLK za rok 2002

3. audit hospodaření SOLK za rok 2002

4. změna stanov SOLK

5. volba Rady SOLK

6. program činnosti SOLK na rok 2003

7. informace o rozpočtu SOLK na rok 2003

8. diskuse

9. usnesení

10. závěr

11. Prezentace Koncepce volných sportovních hřišť Libereckého kraje

 

Sněm zahájil a jeho průběh řídil předseda SOLK Ing. Hejduk. V úvodu přivítal na jednání Sněmu jak zástupce členských obcí SOLK, tak i přítomné hosty. Poté seznámil účastníky Sněmu s programem jednání a průběhem Sněmu. Poté konstatoval, že v souladu s platnými stanovami SOLK a dle presenčních listin je na Sněmu v době zahájení přítomno 35 delegátů z 57 možných delegátů členských obcí SOLK. Jednání Sněmu je tudíž usnášeníschopné.

 

K bodu 2:

Předseda SOLK Ing. Hejduk přednesl zprávu o činnosti SOLK za rok 2002. Zprávu zahájil seznámením s historií SRSO jako předchůdce SOLK. Zlomem v činnosti sdružení byla transformace na SOLK schválená na Sněmu konaném 6. 6. 2002. Na tomto Sněmu proběhlo zvolení nových představitelů SOLK, došlo k významné úpravě stanov a byla stanovena pravidla, plán činnosti a spolupráce, důležitá pro další činnost. V roce 2002 byla podepsána Dohoda o spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje, která fakticky zahájila spolupráci s Libereckým krajem. Byla zahájena diskuse se Svazem měst a obcí ČR o budoucím vztahu mezi oběma organizacemi, v průběhu roku docházelo k pohybu členské základny a na přelomu roku byla vyřešena otázka personálního obsazení ředitele sdružení.

Hlasování: pro 35, proti 0, zdržel se 0.

Sněm SOLK vzal Zprávu o činnosti SOLK za rok 2002 na vědomí.

 

K bodu 3:

Předseda SOLK Ing. Hejduk seznámil přítomné s auditem hospodaření sdružení za rok 2002. Konstatoval, že dle auditu probíhalo čerpání finančních prostředků dle schváleného rozpočtu. Audit však poukázal i na nedostatky, a to na kolizi mezi právní formou sdružení a mezi způsobem účtování. Sdružení je zřízeno dle Občanského zákoníku, ale na základě požadavků dříve Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou, dnes Krajského úřadu LK v Liberci, je účtováno dle zákona o obcích. Druhým nedostatkem je nezaúčtování nabytí 2 akcií SČE, a.s. Tyto akcie získalo sdružení od EPSMOSČ a v roce 2002 je prodalo. Tyto nedostatky bude nutné v letošním roce odstranit a zpráva o jejich odstranění bude podána na příštím Sněmu SOLK.

Hlasování: pro 35, proti 0, zdržel se 0.

Sněm SOLK vzal na vědomí Audit hospodaření SOLK za rok 2002, schvaluje Zprávu o hospodaření SOLK za rok 2002 a ukládá Radě SOLK vyřešit rozpory z Auditu za rok 2002 do příštího Sněmu SOLK.

 

K bodu 4:

Ředitel SOLK p. Hanzlíček seznámil přítomné s návrhem změn Stanov SOLK. Navrhované změny jsou nutné v cílech a činnosti sdružení, které se po realizaci I. a II. etapy reformy veřejné správy rozšířily. Změny nastaly v personálním obsazení sdružení, byla zahájena činnost kanceláře SOLK, sdružení se stává partnerem Libereckého kraje a dalších institucí s krajskou působností. Návrh změn stanov reaguje na legislativní změny, stanovuje nové orgány sdružení včetně jejich práv a povinností. Rada SOLK návrh změn stanov SOLK projednala na svých zasedáních 29. 1. 2003 a 26. 3. 2003 a doporučuje je Sněmu schválit.

Předseda SOLK Ing. Hejduk otevřel k tomuto bodu diskusi.

Pan V. Kahánek (Smržovka) navrhl doplnit v čl. II odst. 11 za slovo krajem „a dalšími kraji“. Dále navrhl zakoncipovat do Stanov koordinaci postupů výkonu státní správy.

Předseda SOLK Ing. Hejduk doporučil první část návrhu zakoncipovat do Stanov, druhá část je věcí legislativy a řešení Reformy veřejné správy.

Pan A. Kosmák (Chotovice) navrhl, aby rozpočet SOLK schvalovala kvalifikovaná většina členů Rady SOLK.

Předseda SOLK Ing. M. Hejduk sdělil, že v návrhu Stanov je uvedeno schvalování ročního rozpočtu Radou SOLK, je-li usnášeníschopná. Není-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů Rady SOLK, není zasedání Rady SOLK usnášeníschopné a tudíž není možné schválit roční rozpočet. Doporučil návrh úpravy navržených Stanov nepřijmout, jelikož navržené Stanovy významově totožný návrh obsahují.

Hlasování: pro 35, proti 0, zdržel se 0.

Sněm SOLK schválil změnu Stanov SOLK dle předloženého návrhu včetně úpravy, navržené p. V. Kahánkem (Smržovka).

 

K bodu 5:

Předseda SOLK Ing. M. Hejduk přednesl přítomným delegátům návrh Rady SOLK na nominaci některých členů Rady SOLK včetně kooptace zástupců Statutárního města Liberce a města Semily v případě, že tyto obce vstoupí do SOLK. Všichni nominovaní kandidáti se svou nominací souhlasí.

 1. za obvod Česká Lípa - zástupce Města Česká Lípa starosta Petr Skokan
 2. za obvod Nový Bor - zástupce Města Nový Bor starosta Ivan Lacko
 3. za obvod Liberec - kooptace zástupce Statutárního města Liberec
 4. za obvod Frýdlant - zástupce Města Frýdlant starosta Jindřich Wurm
 5. za obvod Jablonec nad Nisou - zástupce Města Jablonec nad Nisou starosta RNDr. Jiří Čeřovský
 6. za obvod Tanvald - zástupce Města Harrachov starosta Václav Cajthaml
 7. za obvod Turnov - zástupce Města Turnov starosta Ing. Milan Hejduk
 8. za obvod Semily - kooptace zástupce Města Semily
 9. za Šluknovský výběžek - zástupce Města Velký Šenov starosta Ing. Miloš Růžička

 

Pan P. Skokan (Česká Lípa) navrhl kooptaci zástupce města Železný Brod za podmínky, že vstoupí do SOLK.

Pan J. Wurm (Frýdlant) navrhl jako zástupce za obvod Frýdlant místo své nominace p. P. Lžičaře (Raspenava).

Dále byli navrženi za malou obec okresu Česká Lípa p. J. Vosecký (Okrouhlá), za malou obec okresu Liberec p. P. Prádler (Příšovice), za malou obec okresu Jablonec nad Nisou Mgr. Daniel David (Janov nad Nisou) a za malou obec okresu Semily Ing. L. Sajdl (Přepeře). Na místo zástupce obvodu Jilemnice nebyl nominován nikdo.

P. A. Kosmák (Chotovice) navrhl na místo nominovaného p. I. Lacka, zástupce obvodu Nový Bor, p. J. Voseckého (Okrouhlá) a na místo nominovaného p. J. Voseckého, zástupce malé obce okresu Česká Lípa, p. P. Černého (Horní Libchava).

Hlasování o pozměňovacím návrhu p. A. Kosmáka (Chotovice): pro 4, proti 30, zdržel se 1.

Sněm SOLK zamítl pozměňovací návrh p. A. Kosmáka (Chotovice) na volbu členů Rady SOLK za obvod Nový Bor a za malou obec okresu Česká Lípa.

Hlasování: pro 33, proti 0, zdržel se 2.

Sněm SOLK zvolil Radu SOLK ve složení:

    1. za obvod Česká Lípa - zástupce Města Česká Lípa starosta Petr Skokan
    2. za obvod Nový Bor - zástupce Města Nový Bor starosta Ivan Lacko
    3. za obvod Liberec - kooptace zástupce Statutárního města Liberec
    4. za obvod Frýdlant - zástupce Města Raspenava starosta Pavel Lžičař
    5. za obvod Jablonec nad Nisou - zástupce Města Jablonec nad Nisou starosta RNDr. Jiří Čeřovský
    6. za obvod Tanvald - zástupce Města Harrachov starosta Václav Cajthaml
    7. za obvod Železný Brod - kooptace zástupce Města Železný Brod
    8. za obvod Turnov - zástupce Města Turnov starosta Ing. Milan Hejduk
    9. za obvod Semily - kooptace zástupce Města Semily
    10. za obvod Jilemnice - zástupce nezvolen
    11. za Šluknovský výběžek - zástupce Města Velký Šenov starosta Ing. Miloš Růžička
    12. za malou obec okresu Česká Lípa - zástupce Obce Okrouhlá starosta Jiří Vosecký
    13. za malou obec okresu Liberec - zástupce Obce Příšovice starosta Petr Prádler
    14. za malou obec okresu Jablonec n. Nisou - zástupce Obce Janov n. N. starosta Mgr. Daniel David
    15. za malou obec okresu Semily - zástupce Obce Přepeře starosta Ing. Luděk Sajdl.

K bodu 6:

Návrh Programu činnosti SOLK na rok 2003 přednesl ředitel SOLK p. J. Hanzlíček.

Pan Ing. M. Hejduk (Turnov) kladně zhodnotil dosavadní činnost ředitele SOLK v rámci navrženého Programu činnosti a zdůraznil potřebu zvyšovat nadále členskou základnu SOLK.

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Hlasování: pro 35, proti 0, zdržel se 0.

Sněm SOLK schválil předložený návrh Programu činnosti SOLK na rok 2003 a ukládá řediteli SOLK zajišťovat navyšování členské základny.

 

K bodu 7:

Ředitel SOLK p. J. Hanzlíček přednesl informaci o rozpočtu SOLK na rok 2003 a zároveň přítomné informoval o zvýšení příjmové části rozpočtu na základě uzavřené smlouvy se SVS, a.s. Poté otevřel diskusi.

Pan Ing. Daniel David (Janov nad Nisou) navrhl stanovit členské příspěvky na další období.

Pan Ing. M. Hejduk (Turnov) navrhl stanovit členské příspěvky v dosavadní výši, a to 1,30 Kč na 1 obyvatele za rok.

Do diskuse se dále nikdo nepřihlásil.

Hlasování: pro 35, proti 0, zdržel se 0.

Sněm SOLK vzal na vědomí informaci o rozpočtu SOLK na rok 2003 a schválil členské příspěvky ve výši 1,30 Kč na 1 obyvatele za rok.

 

K bodu 8:

Pan Ing. M. Hejduk (Turnov) otevřel diskusi a předal slovo přítomným hostům.

Jako první se ujal slova pan Ing. K. Hrdý, náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Ve svém projevu pozdravil jednání Sněmu SOLK a informoval přítomné o připravovaných programech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které již navazují na strukturální fondy Evropské unie.

Pan MUDr. P. Sobotka (1. místopředseda Senátu ČR) informoval přítomné o projednávání Reformy veřejné správy v Senátu. V současnosti převládá názor, že reforma nebyla realizována dobře. Finance směřující do obcí III. stupně jsou nedostatečné pro výkon státní správy a obce její činnost musí často dofinancovat z jiných zdrojů. Také se negativně projevuje obcházení starostů obcí III. stupně ministerskými úředníky, kteří jednají přímo s úředníky pověřených úřadů.

Pan Ing. L. Suchomel (statutární náměstek hejtmana LK) pozdravil přítomné účastníky Sněmu. Zhodnotil činnost SRSO a SOLK z pozice bývalého předsedy SRSO. Vyzdvihl spolupráci SOLK s Libereckým krajem na základě uzavřené dohody, kdy se SOLK vyjadřuje k různým rozvojovým dokumentům LK, jako např. Strategie rozvoje LK, Územní plán velkého územního celku LK, atd. Díky obcím jsou problémy kraje diskutovány v široké veřejnosti. Dále seznámil přítomné se záměry LK v oblastech cestovního ruchu, s granty LK, s připomínkováním zákonů. Probíhají setkávání se starosty jednotlivých okresů, LK připravuje semináře na téma vstupu ČR do EU a financování ze strukturálních fondů EU. V závěru svého proslovu seznámil účastníky Sněmu se spoluprací mezi Euroregionem Nisa a ARR, kde je LK spoluvlastníkem ARR a nabídl obcím spolupráci ARR.

Paní Ing. E. Bartoňová (náměstek hetmana LK) sdělila, že SOLK je pro LK partnerem. LK v rámci Reformy veřejné správy obdržel mnohé zřizovatelské funkce, u kterých dojde k pravděpodobným změnám. LK podporuje rozvoj sportu, např. podporou sportovních škol. Prioritou LK jsou lidské zdroje. Dlouhodobým záměrem je např. vzdělávání neziskových organizací.

O slovo se přihlásil pan P. Koldovský (Rovensko p. Troskami), který vyslovil názor, že kraj snížil finanční prostředky na výplaty učitelům.

Paní Ing. E. Bartoňová (náměstek hejtmana LK) odpověděla, že je třeba rozlišovat úkoly. Mzdy ve školství nejsou součástí schvalování krajskou samosprávou, ale jsou prostřednictvím kraje převáděny z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kraj je neschvaluje ani nepřerozděluje. Školství v Libereckém kraji patří v rámci ČR k nejdražším.

Pan J. Jech (výkonný místopředseda SMO ČR) seznámil přítomné delegáty s konáním krajských konferencí SMO ČR, v Liberci proběhne 15. dubna. Vztahy mezi SMO ČR a krajskými sdruženími obcí je možno řešit účastí v Regionální komisi SMO ČR, ve které by byly členy pouze regionální sdružení obcí. Krajská sdružení obcí jsou nutná, musí zastupovat obecní samosprávy na kraji, krajská samospráva by měla být připomínkovým místem.

Pan P. Prádler (Příšovice) uvítal spolupráci se SMO ČR. Dále se vyjádřil k právní subjektivitě mateřských a základních škol, která nebyla dobrým krokem, pouze zvyšuje výdaje obcím. Reformou veřejné správy došlo k nárůstu úředníků. Dochází k zahlcování starostů, kdy např. statistika vyžaduje od jednotlivých starostů informace, které jsou k dispozici na kraji. Občané mají problémy s vyřizováním záležitostí, když jsou např. katastrální úřady, kanceláře správců inženýrských sítí a dalších mimo obce III. stupně. Bylo by potřeba předat tyto agendy do obcí III. stupně.

Pan P. Skokan (Česká Lípa) reagoval na vystoupení zástupce SMO ČR: spolupráce se SMO ČR je nutná, na menších obcích je členství v obou organizacích komplikované. Bylo by třeba zvážit možnost zřízení Krajské komory SMO ČR, krajská sdružení obcí by se stala krajským pracovištěm SMO ČR.

Pan J. Jech (výkonný místopředseda SMO ČR) reagoval, že je nutná další diskuse o těchto možnostech. Dále se vyjádřil k problému právní formy SOLK, kterou je možno řešit dle zákona o obcích, obdobně jako SMO ČR.

Pan Ing. M. Hejduk (Turnov) ukončil diskusi.

 

K bodu 9:

Pan Ing. M. Hejduk (Turnov) přednesl usnesení:

 

Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje

schválil:

 1. Zprávu o hospodaření SOLK za rok 2002,
 2. změnu Stanov SOLK dle předloženého návrhu včetně doplňující úpravy,
 3. předložený návrh Programu činnosti SOLK na rok 2003,
 4. členské příspěvky ve výši 1,30 Kč na 1 obyvatele za rok.

 

zvolil:

 1. Radu SOLK.

 

uložil:

 1. Radě SOLK vyřešit rozpory z Auditu za rok 2002 do příštího Sněmu SOLK,
 2. řediteli SOLK zajišťovat navyšování členské základny.

 

vzal na vědomí:

 1. Zprávu o činnosti SOLK za rok 2002,
 2. Audit hospodaření SOLK za rok 2002,
 3. informaci o rozpočtu SOLK na rok 2003,
 4. diskusní příspěvky.

 

K bodu 10:

Na závěr jednání Sněmu SOLK poděkoval předsedající pan Ing. M. Hejduk (Turnov) všem přítomným za účast. Zároveň všechny přítomné vyzval k setrvání na bod 11 programu Sněmu, kterým je Prezentace Koncepce volných sportovních hřišť Libereckého kraje.

 

K bodu 11:

Pracovníci Krajského úřadu LK provedli na závěr Sněmu SOLK prezentaci Koncepce volných sportovních hřišť Libereckého kraje, kterou je možno zhlédnout na webových stránkách www.sport.kraj-lbc.cz.

 

 

 

 

 

Zápis provedl dne 9. dubna 2003: Jaroslav Hanzlíček, ředitel Kanceláře SOLK

 

 

 

 

 

Správnost zápisu ověřil dne 28. dubna 2003 Ing. Milan Hejduk, předseda SOLK 

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj