Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tisková zpráva ze sněmu SOLK 25.4.2004

Tisková zpráva ze Sněmu

Sdružení obcí Libereckého kraje

 

 

21. dubna 2004

 

 

 

Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec

 

Dne 21. dubna 2004 se uskutečnil od 10.00 hodin v zasedací místnosti Krajského úřadu Libereckého kraje řádný Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK). Sněmu bylo přítomno 33 delegátů z členských obcí a hosté. Pozvání na Sněm SOLK přijali MUDr. Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu Parlamentu ČR, RNDr. Pavel Pavlík, hejtman Libereckého kraje, Ing. Miroslav Mach, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje, Ing. Pavel Ráček, člen rady Libereckého kraje a PaedDr. Václav Hartman, Svaz měst a obcí ČR.

Jednání Sněmu zahájil předseda SOLK Ing. Milan Hejduk a přítomné seznámil s organizací jednání Sněmu.

            V dalším bodě programu přednesl předseda sdružení Zprávu o činnosti SOLK za rok 2003. Ve zprávě vyzdvihl úspěchy sdružení, např. zřízení a zahájení činnosti Kanceláře SOLK v Liberci (prostory a vybavení Kanceláře jsou k dispozici obcím i ostatním organizacím, zřízených obcemi), navýšení členské základny SOLK o 100 %, v současné době má sdružení 75 členů, což ale představuje více než 76 % obyvatel Libereckého kraje, vytvoření webových stránek sdružení na adrese www.solk.cz, připomínkování 3. etapy reformy veřejné správy, Konceptu Územního plánu velkého územního celku Liberecký kraj, koncepce o přednemocniční neodkladné péči v LK a stanovení LSPP v LK, spolupráci s LK na stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti včetně systému financování v LK a na koncepci rozvoje LK, uspořádání seminářů s tématy: zákon o obcích, zákony o krajských úřadech, veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací, majetek příspěvkových organizací, pohledávky obcí a jejich vymáhání, inicializaci krajských sdružení obcí a měst v ČR, zahájení spolupráce se SMO ČR (SOLK inicializovalo otázku budoucnosti krajských sdružení obcí a SMO ČR), zahájení mezinárodní spolupráce s Okresem Zlotoryja v Polsku, zahájení poskytování služby pro obce – veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací (v roce 2003 byla realizována veřejnosprávní kontrola u 48 příspěvkových organizací ve 28 obcích a městech). Předseda sdružení se dotkl také neúspěchů jako např. se nepodařilo z časových a organizačních důvodů připomínkovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2004 a nízkou presentaci činnosti sdružení v médiích.

Sněm Zprávu o činnosti SOLK za rok 2003 schválil.

            V následujícím bodě Kontrola hospodaření SOLK a roční účetní uzávěrka za rok 2003 seznámil ředitel Kanceláře SOLK Jaroslav Hanzlíček přítomné se zprávou z kontroly hospodaření SOLK za rok 2003 od auditora Ing. Schneiderové a roční účetní uzávěrkou za rok 2003.

Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje po projednání vzal na vědomí kontrolu hospodaření SOLK za rok 2003 a schválil hospodaření SOLK za rok 2003.

Ve čtvrtém bodu programu byly Sněmem projednány změny stanov sdružení, a to umožnění vstupu do SOLK agentuře regionálního rozvoje a umožnění korespondenčního hlasování, které přispěje ke zrychlení projednávání aktuálních problémů a témat v daném termínu.

Sněm navržené změny stanov schválil.

V pátém bodě jednání Sněmu seznámil předseda SOLK přítomné s Programem činnosti SOLK na rok 2004 a Sněm jej schválil.

V následujícím bodě podal ředitel Kanceláře SOLK informaci o schváleném rozpočtu SOLK na rok 2004 a přítomní delegáti informaci vzali na vědomí.

 

V diskusi vystoupil jako první MUDr. Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu Parlamentu ČR. Ve svém projevu se vyjádřil k neblahému dopadu daňových povinností na obce po schválení zákona o DPH a vyzdvihl spolupráci obcí při vyjadřování se k další etapě veřejné správy v ČR, zejména pozastavení realizace ustanovení dalších územně správních celků v ČR – oblastí.

Následujícím hostem, který vystoupil před delegáty Sněmu byl RNDr. Pavel Pavlík, hejtman Libereckého kraje. Ve svém projevu hovořil o dělbě veřejných služeb mezi obecní a krajskou samosprávou, sdruženími obcí a mikroregiony.  Dále hovořil o správním rozdělení kraje v případě realizace nesmyslně navrženého územního členění státu na soudní kraje (okr. Semily pod Východočeský a ostatní okresy pod Severočeský). Pan hejtman se také zmínil o dopadu schválení zákona o DPH na kraj, zejména na jeho příspěvkové organizace.

Poté vystoupil PaedDr. Václav Hartman, Svaz měst a obcí ČR, který se ve svém projevu vyjádřil k funkci krajských sdružení obcí a funkci SMO ČR a o nutnosti řešení vztahu SMO ČR k regionálním sdružením obcí.

Následující slovo si vzal předseda SOLK Ing. Milan Hejduk, který přislíbil uspořádání seminářů k zákonu o DPH a zákonu o veřejných zakázkách, jakmile budou v ČR na uvedenou problematiku fundovaní lektoři, kterých je dosud nedostatek. Dále pan předseda hovořil o problémech některých obcí při sestavování volebních komisí při volbách a dobrých zkušenostech se studenty VŠ v Turnově.

O slovo se přihlásil místopředseda SOLK a starosta města Česká Lípa Petr Skokan, který ve svém projevu zdůraznil nutnost vytvoření struktur obecních sdružení oproti struktur státní správy, vyzdvihl spolupráci a podporu zákonodárců s obcemi. Dále ve svém projevu důrazně odmítl článek nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové – Gubernátor, který vyšel 25. 3. 2004 v Hospodářských novinách a ve kterém se vyjádřila o starostech obcí jako o kriminálnících. Na závěr svého projevu hovořil o nutnosti spolupráce mezi SOLK a ARR Nisa.

Jako poslední diskutující vystoupila starostka obce Modřišice Lidmila Tomíčková, která důrazně odmítla obvinění nejvyšší státní zástupkyně Benešové v článku Gubernátor.

Na závěr Sněmu SOLK přednesla Dr. Blažena Hušková ze Společnosti pro Jizerské Hory, o.p.s., presentaci projektu Střediska udržitelného rozvoje venkova v Libereckém kraji.

                                                                                              Jaroslav Hanzlíček

                                                                                          ředitel Kanceláře SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj