Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tisková zpráva ze Sněmu SOLK 24.1.2013

Dne 24. ledna 2013 se od 10 hodin uskutečnil v prostorách Krajského úřadu LK v Liberci řádný Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK).

Sněmu SOLK se zúčastnila řada významných hostů – Bc. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Bc. Zuzana Kocumová, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, Josef Jadrný, náměstek hejtmana, Marek Pieter, náměstek hejtmana, PhDr. Hana Maierová, náměstkyně hejtmana, Ivana Numerová, členka rady kraje, Alena Losová, dipl. um., členka rady kraje, Vladimír Mastník, člen rady kraje, Mgr. Václav Horáček, poslanec PS Parlamentu ČR, Mgr. Jan Farský, poslanec PS Parlamentu ČR, pan Petr Skokan, poslanec PS Parlamentu ČR, Ing. David Votava, ředitel investic a rozvoje Severočeské vodárenské společnosti, a.s., Mgr. Ludmila Němcová, vedoucí legislativně-právního oddělení Svazu měst a obcí ČR, paní Blanka Brzková z ČSOB, a.s., Ing. Martin Holubec, regionální manager EKO-KOM a.s. a Ing. Romana Cermanová, manažerka projektu „Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz“.

Sněm SOLK řídila předsedkyně Rady SOLK Mgr. Hana Moudrá, která přivítala přítomné delegáty a všechny hosty a konstatovala, že je přítomno 49 delegátů z členských obcí SOLK a Sněm je usnášeníschopný.

V prvním bodě delegáti jednohlasně schválili navržený program Sněmu a vzali na vědomí Jednací řád Sněmu SOLK.
V dalším bodě programu Sněmu SOLK delegáti Sněmu SOLK vzali na vědomí zprávu předsedkyně Rady SOLK o činnosti SOLK za rok 2012, ve které kromě jiného vyzdvihla legislativní činnost SOLK s připomínkováním návrhů zákonů.
Následně vystoupil před delegáty Sněmu SOLK Bc. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje a dosud místopředseda Rady SOLK. Svůj proslov zahájil sdělením, že kraj plní obdobné samosprávné funkce jako obce a LK je připraven řešit problémy i prostřednictvím Asociace krajů ČR. Společná pozice krajů a obcí vůči státu a ústředním orgánům je prospěšná. Řešení je třeba hledat i na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zkvalitnění služeb občanům neznamená rušení obcí I. a II. typu, jak si to představuje MMR ČR, např. svým návrhem na vznik stavebního superúřadu. Debata k tomuto problému bude složitá a dlouhá, Rada SOLK by k tomuto problému měla přijmout usnesení. Pan hejtman dále informoval o rozpočtu LK, kde stále trvá otázka dofinancování škod po povodních ze srpna 2010. Dosud neodstraněné škody jsou vyčísleny na 800 mil. Kč, finanční prostředky na jejich odstranění nejsou ani ve státním rozpočtu a nejsou ani na Frýdlantsku. LK kraj také řeší financování projektů, rozpracovaných v minulém období, jako např. zateplení Nemocnice s poliklinikou v České Lípě nebo výstavba hospicu. Některé zakázky byly předražené a tak se nové vedení kraje snaží vyjednat změnu a snížení cen. Na první radě a zastupitelstvu byl schválen úsporný rozpočet, nůžky mezi příjmy a výdaji se rozevírají. V měsíci březnu je předpoklad vyhlásit granty pro letošní rok, je nutné stanovit priority a podmínky. Fond požární ochrany bude naplněn v původní výši 15 mil. Kč a Program obnovy venkova v plné částce ve výši 17 mil. Kč, tak jak bylo predikováno při převodu programu z ministerstva na kraje. Liberecký kraj také čeká řešení zřizovatelských funkcí, jednání budou zahájena s městem Liberec. LK bude jednat s obcemi a městy o převzetí komunikací, které jsou v majetku kraje, ale mají místní význam. V některých okresech LK je silniční síť optimalizována, v některých nikoli. Veškerá usnesení LK, která se budou týkat obcí nebo budou k nim mít vztah, budou předem konzultována a projednána s místní samosprávou. V závěru svého vystoupení pan hejtman poděkoval za pozornost a přislíbil svou účast na zasedáních SOLK nebo účast ostatních náměstků a radních LK.

V následujícím bodě programu předsedkyně Rady SOLK seznámil ředitel Kanceláře SOLK přítomné delegáty Sněmu SOLK s výsledkem hospodaření SOLK za rok 2012. Celkové příjmy dosáhly částky 3.357.953,76 Kč a celkové výdaje dosáhly částky 2.951.912,40 Kč. Sněm SOLK schválil hospodaření SOLK za rok 2012.

V bodě č. 4 delegáti jednohlasně schválili Program činnosti SOLK na rok 2013. Předsedkyně Rady SOLK požádala o případné náměty k řešení přítomné představitele obcí i zástupce LK a přislíbila pomoc při jednáních o sjednocení zřizovatelských funkcích. Zákon o odpadech bude projednán na příštím zasedání Rady SOLK.

V dalším bodě programu Sněm SOLK vzal na vědomí informaci o rozpočtu SOLK na rok 2013.

Ing. Romana Cermanová, manažerka projektu „Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz“ seznámila přítomné s dosud realizovanými aktivitami projektu a s plánem na letošní rok.

V bodě č. 7 – Informace z Libereckého kraje vystoupila statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Bc. Zuzana Kocumová, pověřená řízením zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. Informovala přítomné o investičních prioritách ve zdravotnictví – např. zateplení budovy NsP v České Lípě. V oblasti podpory sportu je potřeba vytvořit jednotný systém rozdělování finančních prostředků. V závěru pozvala přítomné na probíhající liberecké Mistrovství světa juniorů v klasickém lyžování.
Pan Marek Pieter, náměstek hejtmana, pověřený řízením ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, informoval o schváleném rozpočtu LK pro rok 2013 ve výši 2 385 mil. Kč. LK připravuje nový model financování grantů LK, zásady se připravují po jednotlivých resortech, finanční alokace budou stanoveny dle možností a na základě jednání. Nadále budou naplňovány Fond ochrany vod, Fond požární ochrany a POV ve schválené výši. Jednotlivé výzvy budou vyhlašovány od března. LK řeší dopravní obslužnost, snaží se realizovat úsporná opatření, např. vypovězením zastupitelství LK v Bruselu, prověřují se jednotlivé investice a je prověřován majetek LK. Také se LK bude snažit o energetické úspory. Volné finanční prostředky budou rozdělovány pouze prostřednictvím grantů transparentním způsobem. V tomto volebním období probíhají on-line přenosy ze zasedání zastupitelstva.
Pan Josef Jadrný, náměstek hejtmana, pověřený řízením životního prostředí a zemědělství, ve svém vystoupení zdůraznil nutnost zajistit finanční prostředky na odstranění povodňových škod a také realizovat opatření na jejich předcházení, např. na základě studie Ploučnice. Resort se také bude snažit o vyčištění Frýdlantska od černých skládek, kam byly navezeny tisíce tun odpadů ze SRN. Také bude zahájen projekt na spolupráci mezi LK a Technickou universitou Liberec. Zájem je na obou stranách, bude využit potenciál krajiny, v červnu je možné očekávat první výstup. Fond ochrany vod bude naplněn jako v předchozích letech a výzva bude vyhlášena během 1 měsíce. Očekává se velký převis žádostí.
Pan Vladimír Mastník, člen rady kraje pověřený řízením dopravy, zdůraznil důležitost dopravy pro obce a informoval o připraveném výběrovém řízení na dopravní obslužnost LK na léta 2015 – 2024. Požádal obce o spolupráci. Jako jeden z největších problémů vidí v nedostatečné likvidaci povodňových škod na komunikacích z roku 2010, kde by bylo potřeba cca 300 mil. Kč za rok.
Paní Alena Losová, dipl. um., členka rady kraje pověřená řízením školství, mládeže a zaměstnanosti, na úvod svého příspěvku zdůraznila, že úkolů v oblasti školství je mnoho. V resortu by chtěli vyhodnotit všechny optimalizace škol a připravit vytvoření funkčního školství v LK. Ministerstvo školství připravuje reformu financování, která je nutno prodiskutovat v úzké spolupráci s obcemi na základě získaných informací. Je také nutná spolupráce s poslanci PSP. Resort také bude pracovat na plánu investic na zlepšení provozu zařízení.
Paní Ivana Hujerová, členka rady kraje pověřená řízením hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, informovala o připravované aktualizaci Programu rozvoje LK v roce 2013 a vyzvala starosty o zapojení se do pracovních skupin. V oblasti kohezní politiky na léta 2014 – 2020 schválila vláda v listopadu 2012 operační programy, případné dotazy směřovat na vedoucího odboru Michaela Ottu. Místní akční skupiny musí v současnosti zpracovávat strategie rozvoje pro příští období a LK hledá způsob pomoci s financováním vytvoření těchto strategií, kam by mělo směřovat cca 1,8 – 2 mil. Kč. Další prioritou v resortu je systematická podpora a pomoc regionálním výrobcům, v LK je 5 regionálních značek. Na závěr svého vystoupení paní radní vyjádřila přání spolupracovat s mikroregiony, SOLK i dalšími neziskovými organizacemi.
PhDr. Hana Maierová, náměstkyně hejtmana pověřená řízením cestovního ruchu, památkové péče a kultury, zahájila své vystoupení slovy, že oblast cestovního ruchu je o partnerství a spolupráci s obcemi, s turistickými regiony, s Asociací cestovního ruchu. Fungující webová prezentace je důležitá z hlediska nabídky. LK se zúčastní na Veletrhu cestovního ruchu v Praze, ne regionálním veletrhu v Jablonci nad Nisou. Grantový systém se tvoří, budou podpořeny i kulturní aktivity.
Poté předsedkyně Rady SOLK Mgr. Hana Moudrá zahájila diskuzi k zástupcům LK. Paní starostka Matysová z Horní Police se zeptala, zda se bude měnit zřizování a financování domů s pečovatelskou službou. Předsedkyně Rady SOLK reagovala, že kraj nebude přebírat ani financovat DPS, které jsou ve výhradní pravomoci obcí. Zřizovatelské funkce se budou projednávat v rámci Rady SOLK.
Pan starosta Chlouba u Rychnova u Jablonce nad Nisou – dotace v rámci grantů by měl LK zrušit, snižovat je a podporovat projekty, které mají regionální význam. Paní náměstkyně Maierová reagovala, že programy podpory se tvoří na základě široké diskuze a sama je nakloněna myšlence podporovat z krajských peněz větší akce. Paní Hujerová doplnila, že diskuze ke grantům je opravdu rozsáhlá. Pan starosta Černý z Horní Libchavy se dotázal, jak to bude vypadat ze strany SÚS s vyčištěním krajnic a příkopů, které jsou často nefunkční a způsobují při deštích zaplavování komunikací a přilehlých nemovitostí. Na dotaz reagoval pan Mastník – zatím je finančně zajištěna zimní údržba, na opravy a základní údržbu není zatím známá alokace. Sněm SOLK vzal na vědomí informace z LK.

V bodě č. 8 předsedkyně Rady SOLK předala slovo pozvaným hostům Sněmu, ve kterých vystoupili Mgr. Václav Horáček, poslanec PS Parlamentu ČR a předseda výboru veřejné správy a rozvoje, Mgr. Jan Farský, poslanec PS Parlamentu ČR, pan Petr Skokan, poslanec PS Parlamentu ČR, a Mgr. Ludmila Němcová, vedoucí legislativně-právního oddělení SMO.
Mgr. Horáček informoval o připravovaném pokračování reformy veřejné správy reformou matrik a stavebních úřadů, vesměs s negativní reakcí a chybějící analýzou předchozích kroků. Také se připravuje novelizace zákona o obecní policii, která by měla přinést sporné zvýšení pravomocí obecní policii, jako je možnost vstupovat do soukromých objektů, kontrola v dopravě, atd. Připravuje se novela zákona o obcích.
Mgr. Farský nabídl delegátům možnost uspořádat besedu občanů s poslanci.
Pan Skokan informoval o novelizaci zákona o svobodném přístupu k informacím, pozval přítomné do PSP na seminář k novele o státním zastupitelství, který se uskuteční 4. 2. 2013. 29. ledna proběhne na ministerstvu vnitra seminář k elektronizaci veřejné správy a e-governmentu a 30. ledna proběhne v Praze Česko – polské fórum.
Mgr. Němcová informovala o povinném zřízení účtu obcí u ČNB. Dále informovala o připravované reformě financování školství.
V diskuzi kromě jiného delegáti diskutovali rušení pošt na malých obcích, které není předem s obcemi projednáváno, obce jsou postaveny před hotovou věc. Problematika bude opětovně projednávána na zasedání Rady SOLK, podklady budou poskytnuty ze SMO ČR. Spolupráci přislíbil i Mgr. Farský.

V závěrečné části Sněmu nabídli své služby partneři Sněmu SOLK - ČSOB a.s., prostřednictvím paní Blanky Brzkové, specialistky pro severovýchodní Čechy. Ing. Holubec z EKO-KOM, a.s., informoval o aktuálních informacích z oblasti separovaného odpadu na obcích.

V Liberci, dne 24. 1. 2013

Jaroslav Hanzlíček
ředitel Kanceláře SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj