Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tisková zpráva ze Sněmu SOLK 30.1.2014

Dne 30. ledna 2014 se od 10 hodin uskutečnil v prostorách Krajského úřadu LK v Liberci řádný Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK).

Sněmu SOLK se zúčastnila řada významných hostů – Bc. Zuzana Kocumová, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, Marek Pieter, náměstek hejtmana, PhDr. Hana Maierová, náměstkyně hejtmana, Vladimír Mastník, člen rady kraje, Mgr. Petr Tulpa, člen rady kraje, Mgr. Václav Horáček, poslanec PS Parlamentu ČR, Mgr. Jan Farský, poslanec PS Parlamentu ČR, pan Stanislav Mackovík, poslanec PS Parlamentu ČR, Bc. Jana Pastuchová, poslankyně Parlamentu ČR, p. Jana Hnyková, poslankyně Parlamentu ČR, PaedDr. Václav Hartman, předseda Regionální komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR, Ing. Miroslav Beneš, tajemník Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, Ing. Jaroslav Zámečník, jednatel Euroregionu Nisa a Ing. Romana Cermanová, manažerka projektu „Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz“. Partnery Sněmu SOLK byly Severočeská vodárenská společnost a.s. a Lehotsky Capital s.r.o., kterou zastupoval p. Jakub Charvát.

Sněm SOLK řídila předsedkyně Rady SOLK Mgr. Hana Moudrá, která přivítala přítomné delegáty a všechny hosty a konstatovala, že je přítomno 45 delegátů z členských obcí SOLK a Sněm je usnášeníschopný.

V prvním bodě delegáti jednohlasně schválili navržený program Sněmu a vzali na vědomí Jednací řád Sněmu SOLK. Ve druhém bodě programu schválili delegáti úpravu Stanov SOLK a v dalším vzali na vědomí kooptaci nových členů Rady SOLK.
V dalším bodě programu Sněmu SOLK delegáti Sněmu SOLK vzali na vědomí zprávu předsedkyně Rady SOLK o činnosti SOLK za rok 2013, ve které kromě jiného vyzdvihla legislativní činnost SOLK s připomínkováním návrhů zákonů, dále se SOLK zabývalo speciálním a praktickým školstvím v LK, sociálními službami, financováním regionáílního školství, problematikou veřejné služby, rušením poboček České pošty s.p., atd.

V následujícím bodě programu předsedkyně Rady SOLK seznámil ředitel Kanceláře SOLK přítomné delegáty Sněmu SOLK s výsledkem hospodaření SOLK za rok 2013. Celkové příjmy dosáhly částky 3.835.936,76 Kč a celkové výdaje dosáhly částky 3.414.667,05 Kč. Sněm SOLK schválil hospodaření SOLK za rok 2013.

V bodě č. 6 delegáti jednohlasně schválili Program činnosti SOLK na rok 2014, který byl na návrh starosty města Nový Bor J. Dvořáka doplněn o bezpečnost v obcích.

V dalším bodě programu Sněm SOLK vzal na vědomí informaci o rozpočtu SOLK na rok 2014.

Ing. Romana Cermanová, manažerka projektu „Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz“ seznámila přítomné s dosud realizovanými aktivitami projektu a s plánem na letošní rok.

V bodě č. 9 – Informace z Libereckého kraje vystoupila statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Bc. Zuzana Kocumová, pověřená řízením zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. Informovala přítomné o prioritách ve zdravotnictví – např. o fúzi Krajské nemocnice v Liberci s Turnovskou nemocnicí, o probíhajícím zateplení budovy NsP v České Lípě, o projektu využití jednotného zdravotnického systému, o připravované rekonstrukci stanovišt ZZS.
PhDr. Hana Maierová, náměstkyně hejtmana, pověřená řízením cestovního ruchu, památkové péče a kultury, informovala o dokončení investiční akce Krajské galerie, která bude otevřena 26. února 2014. Také se účastníci dozvěděli o posílení rozpočtu o částku 5,5 mil. Kč na regionální funkci knihoven a rozšíření soutěže pro knihovníky, LK bude pořádat odborné semináře pro pracovníky v kultuře. V oblasti cestovního ruchu se rozšíří spolupráce ve 4 turistických regionech na území LK.
Pan Marek Pieter, náměstek hejtmana, pověřený řízením ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, nejdříve omluvil neúčast pana hejtmana M. Půty na Sněmu SOLK, který je v zahraničí, a informoval o financování LK. Např. hovořil o nákupu komodit – elektrické energie a zemního plynu, na České komoditní burze a nabídl obcím připojit se. Dále informoval o pokračování výkupu pozemků pod komunikacemi, dotační fond LK bude pravděpodobně schválen v dubnu, Fond ochrany vod LK byl již vyhlášen, byl zvýšen počet žadatelů a je možné žádat na nedokončenou etapu. Obcím nabídnul možnost konzultací při výběrových řízeních a účasti na elektronických aukcích.
Pan Vladimír Mastník, člen rady kraje, pověřený řízením doipravy, ve svém vystoupení informoval o průběhu soutěže na autobusovou dopravu, o vypořádání škod po povodních a o připravovaných projektech, které by měly být financovány z fondů EU a ze státního rozpočtu.
Mgr. Petr Tulpa, člen rady kraje, pověřený řízením sociálních věcí, na úvod svého příspěvku informoval o odstranění nerovného přístupu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR k domovům důchodců v LK. Dále informoval o dotačním systému v sociální oblasti, o transformačních procesech v pobytových službách a o pokračování přípravy výstavby hospice v LK.
Poté předsedkyně Rady SOLK Mgr. Hana Moudrá zahájila diskuzi k zástupcům LK. Pan starosta A. Lízner z Příšovic připomněl trvající problém přetěžování komunikací nižších tříd nákladní dopravou, navrhnul projednání na Asociaci krajů ČR a nutnost změnit zákon o pozemních komunikacích.
Pan Marek Pieter, náměstek hejtmana, informoval, že byl schválen ceník využívání komunikací LK, KSS ceníky stanovila, ale budou se na základu podnětu obcí znovu projednávat.
Pan starosta J. Vosecký z Okrouhlé – při kontrole dotací proběhnou audity bez závad, ale následná kontrola najde nesoulad a samotní auditoři často neznají příslušnou legislativu. Obdobné zkušenosti potvrdil také Mgr. J. Šolc, náměstek primátorky Statutárného města Liberce pro ekonomiku.
Starosta Frýdlantu Ing. D. Ramzer se dotázal statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Bc. Zuzany Kocumové na páteřní síť nemocnic v LK. Její odpověď – analytická část je hotová, nemocnice není možné rušit, ať jsou v majetku obcí, kraje či soukromé. Byla vytvořena pracovní skupina, která vyhodnotí a stanoví vhodné postupy. Některé obory jsou v určitých regionech poddimenzovány, např. v NsP v České Lípě. Pan starosta reagoval, že shoda by měla být především na LK a za frýdlantskou nemocnici bude bojovat. Dále ještě doplnil, že na obcích není dostupná evidence cizinců, což činí problémy např. při kontrole dodržování vyhlášky města o odpadech.

V bodě č. 10 předsedkyně Rady SOLK předala slovo pozvaným hostům Sněmu.
Paní poslankyně Hnyková a Pastuchová uvedly, že jejich prioritou je zdravotní péče. Pan poslanec Mackovík uvedl, že se bude problémy, které starosty trápí zabývat a nabídl osobní setkání. Takovými problémy mohou být kontroly a audity dotací, přetížené komunikace, bezpečnost. Dále uvedl, že NsP v Č. Lípě je ve špatném stavu a že vítá jeho nápravu.
Pan poslanec Farský a starosta města Semily informoval o novele zákona o veřejných zakázkách a pozitivních výsledcích, které přinesla. Zároveň se pozastavil nad tím, proč by si města měla sama vytvářet manuál k zákonu o VZ, je to práce MMR ČR. Také se zmínil o registru smluv, který by měl po zavedení snížit byrokratizaci státu a zjednodušit zákon o VZ.
Pan poslanec Horáček informoval, že bude nadále pracovat ve výboru pro rozvoj. Pozastavil se nad zkušenostmi starostů s následnými kontrolami a také by se rád zasadil o pozastavení záměru ČTÚ na rušení pošt v malých obcích.

V následné diskuzi předsedkyně Rady SOLK Mgr. Moudrá, že ve velkých městech jsou poštovní úřednice nuceny dělat spíše pojišťovací agenty, jsou finančně motivovány. Pan náměstek Šolc informoval o zrušení třídírny poštovních zásilek v Liberci a o jejím přesunutí do Prahy. Dále diskutovali pan Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, se statutární náměstkyní hejtmana Libereckého kraje Bc. Zuzanou Kocumovou, na téma zateplení a technické řešení problémů NsP v České Lípě. Pan starosta Lőffelmann ze Skalice u Č. Lípy sdělil, že NsP v Č. Lípě je dlouhodobě investičně podfinancována a LK nebude schopen v krátké době toto napravit. Zároveň bude nutné řešit výpadek regulačních poplatků. Pan poslanec Mackovík reagoval, že zrušení poplatků bylo ve výboru zatím pozastaveno, dokud nebude stanovena náhrada za vypadnuté finanční prostředky.
Dále se diskutovalo na téma dlouhých lhůt ÚOHS při kontrole odvolání v rámci VZ, o limitech sluv, které by se měly vkládat do registru, o snižující se kvalitě života na venkově v souvislosti se snižováním dostupnosti základních služeb.
Paní starostka Erbanová z Višňové informovala o úspěšné účasti obce v soutěži Strom roku.

V závěrečné části Sněmu nabídnul své služby partner Sněmu SOLK – společnost Lehotsky Capital s.r.o., prostřednictvím pana Jakuba Charváta.


V Liberci, dne 30. 1. 2014


Jaroslav Hanzlíček
ředitel Kanceláře SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj