Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tisková zpráva ze Sněmu Sdružení obcí Libereckého kraje

Dne 3. února 2022 se od 10 hodin uskutečnil v prostorách Krajského úřadu LK v Liberci Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK).

Sněmu SOLK se zúčastnila řada významných hostů. Za Liberecký kraj to byli Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu dopravy, Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, pověřená řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu sociálních věcí, Mgr. Vladimír Richter, člen rady kraje, pověřený řízením resortu zdravotnictví, a Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, pověřený řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. Svaz měst a obcí Jihočeského kraje zastupoval tajemník Ing. Miroslav Beneš. Online připojen byl Mgr. Jan Berki, Ph.D., poslanec PS Parlamentu ČR.

Sněm SOLK řídil předseda SOLK Mgr. Jaromír Dvořák, který přivítal přítomné delegáty a všechny hosty a konstatoval, že je přítomno 37 delegátů prezenčně a 5 delegátů online připojením z celkem 98 členských obcí SOLK. Sněm není usnášeníschopný a po nutné přestávce bude vyhlášen Sněm náhradní.

Po stanovené přestávce vyhlásil předseda SOLK Mgr. Jaromír Dvořák náhradní Sněm SOLK. V prvním bodě delegáti jednohlasně schválili navržený program Sněmu, vzali na vědomí Jednací řád a Volební řád Sněmu SOLK. Zároveň schválili ověřovatelem zápisu Sněmu SOLK Mgr. Františka Lufinku, starostu města Železný Brod.

Následoval krátký projev předsedy SOLK, který zhodnotil činnost sdružení v předchozím roce. Stejně jako většina společnosti byla i činnost sdružení ovlivněna kovidovou situací, resp. opatřeními, vyhlašovanými vládou či ministerstvem zdravotnictví. Přesto se sdružení dařilo plnit základní úkoly, které jsme si stanovili na předchozím sněmu sdružení. Rada sdružení zasedala pravidelně ve stanovených termínech i za pomoci online připojení. Zasedání rady se účastnili pozvaní hosté, poslanci Poslanecké sněmovny, dále pan Martin Půta, hejtman LK, či jeho statutární náměstek pan Jan Sviták nebo náměstek pan Petr Tulpa. Za jejich dosavadní spolupráci jim pan předseda poděkoval. Plk. Ing. Ondřej Musil, nový ředitel krajského ředitelství Policie ČR Libereckého kraje informovat Radu SOLK na zářijovém zasedání o stavu a o vývoji bezpečnostní a dopravní situace v Libereckém kraji za rok 2020. Ing. Martin Matzek, ředitel Investičního odboru Severočeské vodárenské společnosti a.s., seznámil Radu SOLK formou online s plánovanými investicemi SVS a.s. v roce 2022 v Libereckém kraji a zhodnotil investice realizované v letech 2020 a 2021.

„Největší část činnosti SOLK zabírala aktuálně projednávaná a schvalovaná legislativa. Obsáhle jsme se věnovali novému stavebnímu zákonu, který byl nakonec schválen v podobě, která odporuje původní dohodě, uzavřené mezi obcemi a premiérem s ministryní pro místní rozvoj. V oblasti legislativy jsme se dále zabývali zákony, které ovlivňují chod a činnost obcí, měst a krajů či jejich občanů. Namátkou jmenuji novely zákonů: o střetu zájmů, o rozpočtovém určení daní, o místních poplatcích, o místních komunikacích, o provozu na místních komunikacích, o podpoře regionálního rozvoje, o obcích, o sociálních službách, o úřednících územních samosprávných celků, o volbách atd. Z nových zákonů to byl např. schválený tzv. Zahrádkářský zákon.“ řekl předseda SOLK.

Sdružení se zabývalo na základě podnětu členských obcí a měst problémem, který od 1. 1. 2021 vyvstal při uzavírání věcných břemen (služebností) ve vztahu samosprávy k ČEZ Distribuce a.s. SOLK se zabývalo a připomínkovalo Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“. SOLK i v roce 2021 pokračovalo v zajišťování veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací pro obce a města Libereckého kraje.

Sdružení i v roce 2021 spolupracovalo s dalšími partnerskými organizacemi: Svazem měst a obcí ČR, krajskými sdruženími z Ústeckého, Plzeňského a Jihočeského kraje. Sdružení v rámci činnosti Kontaktního informačního místa SVS aktualizovalo databázi územních plánů a jiných rozvojových dokumentů obcí a měst LK pro Severočeskou vodárenskou společnost. V podzimních měsících se obnovila instalace putovní výstavy „Co vzniká z recyklovaných materiálů“, vytvořené v rámci projektu Odpadové hospodářství – spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz, v obcích a městech LK.

Sdružení uspořádalo pod záštitou Ing. Květy Vinklátové, náměstkyní hejtmana, pověřenou řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, již několikrát odložený 5. seminář pro kronikáře na téma „Kronikář obce v čase nového koronaviru a voleb“.

Ve druhém bodě programu Sněmu SOLK vystoupili hosté Sněmu SOLK. Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu dopravy, informoval o problatice dopravy, a to o připravovaném řešení železničního spojení Liberce s Prahou a navazujícího spojení z Liberce do Jablonce nad Nisou, o výpadcích v autobusové dopravě na českolipsku, o financování oprav silnic II. a III. tříd, mostů a propustků. Také se dotkl financování a budování cyklostezek, informoval o jednání s libereckým ŘSD.  

Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, pověřená řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala o semináři v oblasti cestovního ruchu a nových způsobech prezentace, vyzdvihla nutnost spolupráce s obcemi. V letošním roce ještě bude podporováno vytvoření sítě parkovacích míst pro obytné automobily a v příštím roce se připravuje podpora vytváření sociálních zařízení a rozvoj zážitkové turistiky. Připravují se rekonstrukce objektů v oblasti památkové péče a kultury. Na závěr informovala o dotačním fondu, ve kterém se některé akce z důvodu kovidu a restrikcí přesouvaly.

Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, informoval o rozpočtu Libereckého kraje, o jeho vývoji a rozdělení přebytku hospodaření z předchozích let, kde 88 % půjde na investice. Libereckému kraji se v prosinci podařilo uzavřít s ČEZ Distribuce a.s. uzavřít dohodu na oceňování věcných břemen. Na závěr svého vystoupení informoval o ukončení činnosti spol. Lumius, dodavatele energií pro Liberecký kraj a jeho příspěvkoé organizace. Novým dodavatelem byl vybrán ČEZ Esco a.s.

Mgr. Vladimír Richter, člen rady kraje, pověřený řízením resortu zdravotnictví, informoval přítomné o majetkovém vstupu LK do nemocnic v Semilech a Jilemnici, o stavu výběrového řízení na centrum urgentní medicíny a o plánovaných investicích ve zdravotnických zařízeních, které zřizuje LK. Na závěr informoval o kovidové situaci v LK a zatížení nemocnic a očkovacích míst.

Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, pověřený řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, informoval delegáty Sněmu o realizaci programu Obchůdek 2021+, o podpoře regionálních produktů a výrobců. Závěrem svého vystoupení informoval o postupu v přípravě výstavby parkovacího domu u budovy KÚ LK.

Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu sociálních věcí, informoval o situaci ve financování sociálních služeb v LK, dotkl se rozvoje sociálních služeb v rámci komunitních plánů obcí a měst, propagace pěstounství, byl schválen Strategický plán rozvoje Libereckého kraje a na závěr informoval, že v LK chybí služby domovů se zvláštními pobytovými službami.

         Ing. Miroslav Beneš, tajemník Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, poděkoval za pozvání a delegáty informoval, že v Jihočeském kraji také řeší problematiku oceňování věcných břemen.

Mgr. Jan Berki, Ph.D., poslanec PS Parlamentu ČR, poděkoval za pozvání a pozdravil přítomné prostřednictvím online připojení. Pan poslanec přislíbil spolupráci s obcemi a městy LK v oblastech jejich činnosti.

Delegáti Sněmu SOLK vzali na vědomí obsáhlou zprávu předsedy SOLK o činnosti SOLK za rok 2021, kterou obdrželi všichni předem. 

V následujícím bodě programu SOLK seznámila předsedkyně Kontrolní komise SOLK Bc. Lena Mlejnková, starostka města Semily, přítomné delegáty se zprávou Kontrolní komise k výsledku kontroly plnění usnesení a závěrů Sněmu SOLK z 15. 4. 2021 a Rady SOLK v roce 2021, potvrzení správnosti účetní uzávěrky před jejím schválením Sněmem SOLK a výsledku hospodaření SOLK za rok 2021. Celkové příjmy dosáhly částky 1.346.349,76 Kč a celkové výdaje dosáhly částky 1.164.197,33 Kč. Sněm SOLK schválil hospodaření SOLK a účetní závěrku za rok 2021. 

V bodě č. 8 seznámil ředitel kanceláře SOLK přítomné s Programem činnosti SOLK na rok 2022, který Sněm SOLK schválil.

V dalším bodě programu vzal Sněm SOLK na vědomí informaci o rozpočtu SOLK na rok 2022. 

 Na závěr Sněmu SOLK se předseda SOLK Mgr. Jaromír Dvořák rozloučil s přítomnými a popřál jim mnoho úspěchů v jejich práci.

Termíny zasedání Rady SOLK v roce 2021

Rada SOLK bude v r. 2021 zasedat v následujících termínech:

     - 2. zasedání - 27. dubna

     - 3. zasedání - 29. června

     - 4. zasedání - 21. září

     - 5. zasedání - 30. listopadu

     - 6. zasedání - 21. prosince

Výzva SOLK k daňovému balíčku

Změna termínu konání semináře pro kronikáře

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v Libereckém kraji a k nově vyhlášeným opatřením Vlády ČR byl termín konání semináře pro kronikáře obcí a měst LK, který se měl uskutečnit v úterý 13. října 2020, přesunut na 29. dubna 2021.

Zasedání Rady SOLK v roce 2020

Rada SOLK schválila termíny zasedání v roce 2020, a to:

- 2. zasedání – 28. dubna 2020 - vzhledem k prodloužení nouzového stavu bylo zrušeno!

- 3. zasedání – 30. června 2020

- 4. zasedání – 22. září 2020

           - 5. zasedání – 15. prosince 2020

facebook

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj